Search result for

ข้อคิดเห็น

(35 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อคิดเห็น-, *ข้อคิดเห็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อคิดเห็น[N] opinion, See also: view, idea, suggestion, Syn. ความเห็น, ทรรศนะ, Example: เราสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเสรี, Count unit: ข้อ, ประเด็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อคิดเห็นน. ความเห็น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you form this opinion prior to my little transformation?นี่เธอคิดข้อคิดเห็นนี้ขึ้นมา ก่อนการแปลงร่างของฉันหรือไง? Easy A (2010)
Will Schuester, how do you respond to a recent post on my blog saying your Glee Club song selections sound like they come from a drag queen's iPod?วิล ชูสเตอร์ คุณจะตอบโต้ยังไงกับข้อคิดเห็น ที่โพสบนเว็บของผมว่า การเลือกเพลงของชมรมกลี เหมือนมาจาก ipod ของกระเทยแก่ Audition (2010)
I've heard a few comments over the years about some of us feeling this way.ผมได้ยินข้อคิดเห็นมาบ้าง ตลอดหลายปี ว่าคนของเราบางคนรู้สึกแบบนั้น Your World to Take (2010)
- "A few comments"?- "ข้อคิดเห็นมาบ้าง"? Your World to Take (2010)
By all means, I'm open to other suggestions.จะว่าไปแล้ว ผมยินดีรับฟังข้อคิดเห็น Self Fulfilling Prophecy (2011)
No comment or second opinions about any of this at Langley, either.ไม่มีข้อคิดเห็นหรือทางเลือกที่สอง เกี่ยวกับหลายๆอย่างของเรื่องนี้ที่แลงก์ลีย์เลย Two Hats (2012)
No, but I'll bet you still have an opinion.ไม่.แต่ผมพนันได้ว่า คุณยังมีข้อคิดเห็นอยู่ Til Death (2012)
Speaking of, have you given any thought to what might happen if this doesn't work and the Dodger absconds with your family jewels?พูดถึง คุณมีข้อคิดเห็นอื่นๆอีกไหม อะไรที่จะต้องเกิดขึ้น ถ้านี่มันไม่ได้ผล เเละดอจเจอร์หลบหนีไปพร้อมกับเพชรของครอบครัวคุณ ? Dodger (2013)
However, I would suggest that you discuss such observations outside of class.อย่างไรก็ตาม ผมขอแนะนำว่า เชิญคุณไปถกข้อคิดเห็นกันข้างนอกห้อง The Blood Is the Life (2013)
That comment you made at the funeral-- about was I a telepath or something?อย่างข้อคิดเห็นของเธอที่งานฝังศพ เกี่ยวกับที่ฉันเป็นนักโทรจิตหรืออะไรบางอย่าง Radioactive (2013)
If you'd like, he can sit with you and the family and review any remarks that you might wanna add.ถ้าเธอต้องการให้เขานั่งคุยกับเธอ และครอบครัวเธอ และช่วยเขียนบทวิจารณ์ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เธอต้องการใส่มันเพิ่มเติม Dead Meat (2013)
The Internet was full of ideas and opinions about the banking system, the financial crisis, the vulnerability of the system, and about the need for change.อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยไอเดียและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับระบบธนาคาร วิกฤตทางการเงิน ความเสี่ยงของระบบ และเกี่ยวกับความต้องการเปลี่ยนแปลง Hacker (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument[N] ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, See also: ทัศนคติที่แสดงออกมา
comment[N] ข้อคิดเห็น, Syn. criticism, annotation, commentary
negation[N] คำลบล้าง, See also: ข้อคิดเห็นหรือหลักการที่นำมาใช้ลบล้าง, สิ่งหักล้าง, Syn. invalidation, nullification
remark[N] ความเห็น, See also: ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต, Syn. comment, statement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน
tenet(n) หลักการ,คำสอน,ความเชื่อ,ข้อคิดเห็น,ทฤษฎี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
コメント[こめんと, komento] Thai: ข้อคิดเห็น English: comment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top