ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

direction

D ER0 EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direction-, *direction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
direction(n) การควบคุม, See also: การจัดการ, Syn. management, control
direction(n) คำสั่ง, Syn. charge, regulation, injunction
direction(n) ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
directional(adj) เกี่ยวกับทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direction(ดิเรค'เชิน, ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง, ทิศทาง, การบัญชา, การควบคุม, การเล็ง, การจ่าหน้าซอง, การมุ่งหมาย, ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way, aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง, ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity, roundaboutness, Ant. undeviation

English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง, การควบคุม, แนวโน้ม, คำสั่ง, การชี้แนะ, การจ่าหน้าซอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directionทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction angleมุมแสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction cosinesโคไซน์แสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction finder (DF)ตัวหาทิศทาง (ดีเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direction numbersจำนวนแสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction to a juryคำสั่งศาลต่อคณะลูกขุน (ในข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional derivativeอนุพันธ์ระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directional signal; turn signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional; directedระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directionทิศทาง, แนว [การแพทย์]
Direction and speed of movement of cloudทิศทางและความเร็ว ของการเคลื่อนตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Direction of movement of the wavesทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Direction, Bondทิศทางของบอนด์ [การแพทย์]
Direction, Futureทิศทางในอนาคต [การแพทย์]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล, Example: เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Directionalแผนอำนวยการ [การแพทย์]
Directional couplersตัวเชื่อมต่อแบบมีทิศทาง [TU Subject Heading]
Directional questionคำถามโดยตรง, Example: <b>คำถามโดยตรง (Directional question)</b> หมายถึง คำถามของผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับการชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ หรือชี้สถานที่ภายในห้องสมุด เช่น หนังสือเลขหมู่ HF2340ธ357 อยู่ที่ชั้นไหน หรือ จะถ่ายเอกสารได้ที่ไหน เป็นต้น ซึ่งจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หรือที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้ด้วยการแนะนำ หรือนำผู้ใช้ไปยังแหล่งทรัพยากร หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น โดยคำถามประเภทนี้ห้องสมุดอาจจัดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการตอบคำถามมาบ้างแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่แทนบรรณารักษ์ อาจไม่จำเป็นต้องให้บรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directionalityทิศทาง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
directionality(n) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n) การมีทิศทางที่แน่นอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว The Old Man and the Sea (1958)
Yes, I'm sure this is the direction India is taking.ใช่สิ นี่แหละทางที่อินเดียเดินอยู่ Gandhi (1982)
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If he was much of a friend, he could give you the directions himself.ถ้าคุณเป็นเพื่อนเขา เขาคงบอกทางให้คุณแล้ว Field of Dreams (1989)
Suddenly old John McGraw points a bony finger in my direction ... and he says, "Right field."ทันใดนั้นจอห์น แม็คกรอว์ก็ชี้นิ้วมาที่ผม แล้วพูดว่า "ฝั่งขวา" Field of Dreams (1989)
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
His mind was going in eight different directions at once.เอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ได้เลย Goodfellas (1990)
Which direction is that?เป้าหมายอะไรครับ? The Lawnmower Man (1992)
This one was misdirected at first. No wonder, for she wrote the direction very ill, indeed!ฉบับนี้ดูเหมือนจะส่งผิดในตอนแรก ไม่ต้องแปลกใจเพราะหล่อนเขียนจ่าหน้าซองได้แย่มาก Episode #1.5 (1995)
- They walked in the direction of...-พวกเขาเดินไปทาง... -... Episode #1.5 (1995)
And tell Lydia not to give any directions about wedding clothes till she's seen me, for she does not know which are the best warehouses!และบอกลิเดียด้วยว่าอย่าเพิ่งเลือกชุดแต่งงาน จนกว่าหล่อนจะได้เจอฉัน เพราะหล่อนไม่รู้หรอกว่า ร้านไหนเป็นร้านที่ดีที่สุด Episode #1.5 (1995)
It depends on the direction he calls from. That's where we move.ขึ้นกับว่าเขาจะเรียกมาจากทางไหน นั่นแหละคือที่ๆ เราจะไป The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directionA car was coming in this direction.
directionAll the arguments pointed in the same direction.
directionA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
directionA women asked me for directions.
directionBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
directionCan you give me directions to the subway station?
directionCould you write me directions to the restaurant?
directionCut the cloth in a diagonal direction.
directionDrugs should be used only at the direction of a doctor.
directionFanned by the strong wind, the flames spread in all directions.
directionFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
directionHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
ทิศทาง(n) direction, See also: way, Syn. แนว, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในเส้นทาง ตามทิศทางของขดลวดทองแดง, Count Unit: ทิศทาง, Thai Definition: ทางที่มุ่งไป
ทิศ(n) direction, Syn. ทิศานุทิศ, เบื้อง, ทาง, ข้าง, ทิศา, ด้าน, Example: กำแพงวัดทั้งสี่ทิศทาสีขาว ดูสะอาดตา, Count Unit: ทิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ก้ำ(n) direction, See also: bearings, side, part, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ทิศ, Notes: (โบราณ)
การแนะแนว(n) guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai Definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
การชี้ทาง(n) direction, See also: guiding, showing, direction giving, leading, Syn. การแนะแนวทาง, การนำทาง, Example: ควรมีการชี้ทางและแนะแนวปฏิบัติให้เยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
หน(n) where, See also: direction, place, Syn. ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน, Example: ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้อง...[beūang ...] (n) EN: ... side ; ... direction  FR: côté ... ; direction ...
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
ไฟเลี้ยว[fai līo] (n) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)  FR: clignotant [ m ] ; clignoteur (Belg.) [ m ]
ฝอย[føi] (n) EN: directions for use of medicine  FR: posologie [ f ]
หน[hon] (x) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel  FR: direction [ f ] ; chemin [ m ]
การนำ[kān nam] (n) EN: leadership ; direction
ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้อง[kāo pai nai senthāng thī thuktǿng] (v, exp) FR: avancer dans la bonne direction
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ]
คำสั่ง[khamsang] (n) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat  FR: ordre [ m ] ; commande [ f ] ; instruction [ f ] ; directive [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIRECTION D ER0 EH1 K SH AH0 N
DIRECTION D IY0 R EH1 K SH IH0 N
DIRECTIONS D IY0 R EH1 K SH IH0 N Z
DIRECTIONS D ER0 EH1 K SH AH0 N Z
DIRECTIONAL D ER0 EH1 K SH AH0 N AH0 L
DIRECTIONAL D IY0 R EH1 K SH IH0 N AH0 L
DIRECTION(3) D IH0 R EH1 K SH IH0 N
DIRECTION(2) D AY0 R EH1 K SH IH0 N
DIRECTIONS(3) D IH0 R EH1 K SH IH0 N Z
DIRECTIONLESS D ER0 EH1 K SH AH0 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
direction (n) dˈɪrˈɛkʃən (d i1 r e1 k sh @ n)
directions (n) dˈɪrˈɛkʃənz (d i1 r e1 k sh @ n z)
directional (j) dˈɪrˈɛkʃənl (d i1 r e1 k sh @ n l)
direction-finder (n) dˈɪrˈɛkʃən-fˌaɪndər (d i1 r e1 k sh @ n - f ai2 n d @ r)
direction-finder (n) dˈɪrˈɛkʃən-fˌaɪndəz (d i1 r e1 k sh @ n - f ai2 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang #100 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk #123 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow #1,042 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction #6,807 [Add to Longdo]
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ, / ] direction; trend; to incline #11,169 [Add to Longdo]
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, ] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth #12,554 [Add to Longdo]
方向性[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] directionality (molecular biology) #36,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung { f }; Leitung { f } | Anweisungen { pl }direction | instructions [Add to Longdo]
Bewegungsrichtung { f }direction of motion [Add to Longdo]
Fahrtrichtungsanzeiger { f }direction indicator [Add to Longdo]
Funkpeilung { f }direction finding [Add to Longdo]
Luftrichtung { f }direction of the air stream [Add to Longdo]
Pfeilrichtung { f }direction of arrow [Add to Longdo]
Richtung { f } | Richtungen { pl } | neue Richtung { f }direction | directions | redirection [Add to Longdo]
Richtungsanzeiger { m } [ auto ]direction indicator; turn signal; turn indicator [Add to Longdo]
Richtungsfinder { m }direction finder [Add to Longdo]
Stoßrichtung { f }direction of impact [Add to Longdo]
Walzrichtung { f }direction of rolling [Add to Longdo]
Winker { m }direction indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
指揮(P);指麾[しき, shiki] (n, vs, adj-no) command; direction; (P) #1,027 [Add to Longdo]
方面[ほうめん, houmen] (n, n-suf) (1) direction; district; area; (n) (2) field (e.g. of study); (P) #1,095 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Direction \Di*rec"tion\, n. [L. directio: cf. F. direction.]
   1. The act of directing, of aiming, regulating, guiding, or
    ordering; guidance; management; superintendence;
    administration; as, the direction o? public affairs or of
    a bank.
    [1913 Webster]
 
       I do commit his youth
       To your direction.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All nature is but art, unknown to thee;
       ll chance, direction, which thou canst not see.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is imposed by directing; a guiding or
    authoritative instruction; prescription; order; command;
    as, he grave directions to the servants.
    [1913 Webster]
 
       The princes digged the well . . . by the direction
       of the law giver.           --Numb. xxi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   3. The name and residence of a person to whom any thing is
    sent, written upon the thing sent; superscription;
    address; as, the direction of a letter.
    [1913 Webster]
 
   4. The line or course upon which anything is moving or aimed
    to move, or in which anything is lying or pointing; aim;
    line or point of tendency; direct line or course; as, the
    ship sailed in a southeasterly direction.
    [1913 Webster]
 
   5. The body of managers of a corporation or enterprise; board
    of directors.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gun.) The pointing of a piece with reference to an
    imaginary vertical axis; -- distinguished from elevation.
    The direction is given when the plane of sight passes
    through the object. --Wilhelm.
 
   Syn: Administration; guidance; management; superintendence;
     oversight; government; order; command; guide; clew.
 
   Usage: {Direction}, {Control}, {Command}, {Order}. These
      words, as here compared, have reference to the
      exercise of power over the actions of others. Control
      is negative, denoting power to restrain; command is
      positive, implying a right to enforce obedience;
      directions are commands containing instructions how to
      act. Order conveys more prominently the idea of
      authority than the word direction. A shipmaster has
      the command of his vessel; he gives orders or
      directions to the seamen as to the mode of sailing it;
      and exercises a due control over the passengers.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 direction
   n 1: a line leading to a place or point; "he looked the other
      direction"; "didn't know the way home" [syn: {direction},
      {way}]
   2: the spatial relation between something and the course along
     which it points or moves; "he checked the direction and
     velocity of the wind"
   3: a general course along which something has a tendency to
     develop; "I couldn't follow the direction of his thoughts";
     "his ideals determined the direction of his career"; "they
     proposed a new direction for the firm"
   4: something that provides direction or advice as to a decision
     or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
     {counseling}, {counselling}, {direction}]
   5: the act of managing something; "he was given overall
     management of the program"; "is the direction of the economy
     a function of government?" [syn: {management}, {direction}]
   6: a message describing how something is to be done; "he gave
     directions faster than she could follow them" [syn:
     {direction}, {instruction}]
   7: the act of setting and holding a course; "a new council was
     installed under the direction of the king" [syn: {steering},
     {guidance}, {direction}]
   8: a formal statement of a command or injunction to do
     something; "the judge's charge to the jury" [syn:
     {commission}, {charge}, {direction}]
   9: the concentration of attention or energy on something; "the
     focus of activity shifted to molecular biology"; "he had no
     direction in his life" [syn: {focus}, {focusing},
     {focussing}, {focal point}, {direction}, {centering}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 direction /diʀɛksjɔ̃/ 
  steering; direction

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top