ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

direction

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direction-, *direction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
direction(n) การควบคุม, See also: การจัดการ, Syn. management, control
direction(n) คำสั่ง, Syn. charge, regulation, injunction
direction(n) ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
directional(adj) เกี่ยวกับทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direction(ดิเรค'เชิน, ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง, ทิศทาง, การบัญชา, การควบคุม, การเล็ง, การจ่าหน้าซอง, การมุ่งหมาย, ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way, aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง, ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity, roundaboutness, Ant. undeviation

English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง, การควบคุม, แนวโน้ม, คำสั่ง, การชี้แนะ, การจ่าหน้าซอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directionทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction angleมุมแสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction cosinesโคไซน์แสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction finder (DF)ตัวหาทิศทาง (ดีเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direction numbersจำนวนแสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direction to a juryคำสั่งศาลต่อคณะลูกขุน (ในข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional derivativeอนุพันธ์ระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directional signal; turn signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional; directedระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directionทิศทาง, แนว [การแพทย์]
Direction and speed of movement of cloudทิศทางและความเร็ว ของการเคลื่อนตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Direction of movement of the wavesทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Direction, Bondทิศทางของบอนด์ [การแพทย์]
Direction, Futureทิศทางในอนาคต [การแพทย์]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล, Example: เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Directionalแผนอำนวยการ [การแพทย์]
Directional couplersตัวเชื่อมต่อแบบมีทิศทาง [TU Subject Heading]
Directional questionคำถามโดยตรง, Example: <b>คำถามโดยตรง (Directional question)</b> หมายถึง คำถามของผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับการชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ หรือชี้สถานที่ภายในห้องสมุด เช่น หนังสือเลขหมู่ HF2340ธ357 อยู่ที่ชั้นไหน หรือ จะถ่ายเอกสารได้ที่ไหน เป็นต้น ซึ่งจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หรือที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้ด้วยการแนะนำ หรือนำผู้ใช้ไปยังแหล่งทรัพยากร หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น โดยคำถามประเภทนี้ห้องสมุดอาจจัดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการตอบคำถามมาบ้างแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่แทนบรรณารักษ์ อาจไม่จำเป็นต้องให้บรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directionalityทิศทาง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
directionality(n) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n) การมีทิศทางที่แน่นอน

WordNet (3.0)
direction(n) a line leading to a place or point, Syn. way
direction(n) the spatial relation between something and the course along which it points or moves
direction(n) a general course along which something has a tendency to develop
direction(n) a message describing how something is to be done, Syn. instruction
directional(adj) relating to or indicating directions in space, Ant. omnidirectional
directional(adj) relating to direction toward a (nonspatial) goal
directionality(n) the property of being directional or maintaining a direction
commission(n) a formal statement of a command or injunction to do something, Syn. charge, direction
focus(n) the concentration of attention or energy on something, Syn. focussing, focusing, focal point, centering, direction
guidance(n) something that provides direction or advice as to a decision or course of action, Syn. counsel, direction, counseling, counselling

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Direction

n. [ L. directio: cf. F. direction. ] 1. The act of directing, of aiming, regulating, guiding, or ordering; guidance; management; superintendence; administration; as, the direction o&unr_; public affairs or of a bank. [ 1913 Webster ]

I do commit his youth
To your direction. Shak. [ 1913 Webster ]

All nature is but art, unknown to thee;
ll chance, direction, which thou canst not see. Pope. [ 1913 Webster ]

2. That which is imposed by directing; a guiding or authoritative instruction; prescription; order; command; as, he grave directions to the servants. [ 1913 Webster ]

The princes digged the well . . . by the direction of the law giver. Numb. xxi. 18. [ 1913 Webster ]

3. The name and residence of a person to whom any thing is sent, written upon the thing sent; superscription; address; as, the direction of a letter. [ 1913 Webster ]

4. The line or course upon which anything is moving or aimed to move, or in which anything is lying or pointing; aim; line or point of tendency; direct line or course; as, the ship sailed in a southeasterly direction. [ 1913 Webster ]

5. The body of managers of a corporation or enterprise; board of directors. [ 1913 Webster ]

6. (Gun.) The pointing of a piece with reference to an imaginary vertical axis; -- distinguished from elevation. The direction is given when the plane of sight passes through the object. Wilhelm.

Syn. -- Administration; guidance; management; superintendence; oversight; government; order; command; guide; clew. Direction, Control, Command, Order. These words, as here compared, have reference to the exercise of power over the actions of others. Control is negative, denoting power to restrain; command is positive, implying a right to enforce obedience; directions are commands containing instructions how to act. Order conveys more prominently the idea of authority than the word direction. A shipmaster has the command of his vessel; he gives orders or directions to the seamen as to the mode of sailing it; and exercises a due control over the passengers. [ 1913 Webster ]

directional

adj. 1. of or pertaining to direction (definition 2). [ WordNet 1.5 ]

2. serving to indicate direction. [ PJC ]

3. (Radio) transmitting radio signals in a specific direction, or receiving signals only from a narrow angle of directions, thus serving to indicate the direction from which radio signals are coming. Used of antennas; as, a directional antenna. [ PJC ]

directionality

n. the property of a microphone or antenna of being more sensitive to signal arriving from one direction than from another.
Syn. -- directivity. [ WordNet 1.5 ]

directionless

adj. 1. purposeless. Opposite of purposeful.
Syn. -- adrift(predicate), afloat(predicate), aimless, planless, rudderless, undirected. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ Aladdin (1992)
Or is that too direct for you?หรือว่ามันจะตรงไปสำหรับคุณ? Basic Instinct (1992)
If you tell the courts that she's made a direct threat against someone....ถ้าคุณบอกศาลว่าเธอ คุกคามใครบางคน... Basic Instinct (1992)
I think it's time we brought this out of the closet... and report these results directly... to the Department of Scientific Intelligence in Washington.ฉันว่ามันถึงเวลาที่เรา.. ..จะนำรายงานนี้เข้าเสนอโดยตรง.. ..ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ในวอชิงตัน The Lawnmower Man (1992)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
Which direction is that?เป้าหมายอะไรครับ? The Lawnmower Man (1992)
"All the romance will hit the mirror, poom, go back the opposite direction."ความรักจะไปชนกระจก แล้วสะท้อนไปอีกทิศทางหนึ่ง" The Joy Luck Club (1993)
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย Schindler's List (1993)
Chill them niggers out and wait for the cavalry, which should be coming directly."ชิลล์พวกเขานิกเกอร์ออกมาและรอให้ทหารม้าซึ่งควรจะมาโดยตรง ". Pulp Fiction (1994)
Chill them niggers out and wait for the Wolf, who should be coming directly.ชิลล์พวกเขานิกเกอร์ออกมาและรอให้หมาป่าที่ควรจะมาโดยตรง Pulp Fiction (1994)
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน Don Juan DeMarco (1994)
I think it would be best if you would discuss these matters directly with my son.ฉันคิดว่าทางที่ดีที่สุด คุณไปคุยกับลูกชายฉันจะดีกว่า Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directionA car was coming in this direction.
directionAll the arguments pointed in the same direction.
directionA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
directionA women asked me for directions.
directionBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
directionCan you give me directions to the subway station?
directionCould you write me directions to the restaurant?
directionCut the cloth in a diagonal direction.
directionDrugs should be used only at the direction of a doctor.
directionFanned by the strong wind, the flames spread in all directions.
directionFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
directionHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
ทิศทาง(n) direction, See also: way, Syn. แนว, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในเส้นทาง ตามทิศทางของขดลวดทองแดง, Count Unit: ทิศทาง, Thai Definition: ทางที่มุ่งไป
ทิศ(n) direction, Syn. ทิศานุทิศ, เบื้อง, ทาง, ข้าง, ทิศา, ด้าน, Example: กำแพงวัดทั้งสี่ทิศทาสีขาว ดูสะอาดตา, Count Unit: ทิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ก้ำ(n) direction, See also: bearings, side, part, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ทิศ, Notes: (โบราณ)
การแนะแนว(n) guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai Definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
การชี้ทาง(n) direction, See also: guiding, showing, direction giving, leading, Syn. การแนะแนวทาง, การนำทาง, Example: ควรมีการชี้ทางและแนะแนวปฏิบัติให้เยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
หน(n) where, See also: direction, place, Syn. ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน, Example: ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้อง...[beūang ...] (n) EN: ... side ; ... direction  FR: côté ... ; direction ...
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
ไฟเลี้ยว[fai līo] (n) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)  FR: clignotant [ m ] ; clignoteur (Belg.) [ m ]
ฝอย[føi] (n) EN: directions for use of medicine  FR: posologie [ f ]
หน[hon] (x) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel  FR: direction [ f ] ; chemin [ m ]
การนำ[kān nam] (n) EN: leadership ; direction
ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้อง[kāo pai nai senthāng thī thuktǿng] (v, exp) FR: avancer dans la bonne direction
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ]
คำสั่ง[khamsang] (n) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat  FR: ordre [ m ] ; commande [ f ] ; instruction [ f ] ; directive [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
direction
direction
direction
directions
directions
directions
directional
directional
directional
direction(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
direction
directions
directional
direction-finder
direction-finders

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang #100 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk #123 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ,  ] direction; orientation; path to follow #1,042 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] direction #6,807 [Add to Longdo]
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] direction; trend; to incline #11,169 [Add to Longdo]
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ,  ] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth #12,554 [Add to Longdo]
方向性[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] directionality (molecular biology) #36,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung { f }; Leitung { f } | Anweisungen { pl }direction | instructions [Add to Longdo]
Bewegungsrichtung { f }direction of motion [Add to Longdo]
Fahrtrichtungsanzeiger { f }direction indicator [Add to Longdo]
Funkpeilung { f }direction finding [Add to Longdo]
Luftrichtung { f }direction of the air stream [Add to Longdo]
Pfeilrichtung { f }direction of arrow [Add to Longdo]
Richtung { f } | Richtungen { pl } | neue Richtung { f }direction | directions | redirection [Add to Longdo]
Richtungsanzeiger { m } [ auto ]direction indicator; turn signal; turn indicator [Add to Longdo]
Richtungsfinder { m }direction finder [Add to Longdo]
Stoßrichtung { f }direction of impact [Add to Longdo]
Walzrichtung { f }direction of rolling [Add to Longdo]
Winker { m }direction indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
指揮(P);指麾[しき, shiki] (n, vs, adj-no) command; direction; (P) #1,027 [Add to Longdo]
方面[ほうめん, houmen] (n, n-suf) (1) direction; district; area; (n) (2) field (e.g. of study); (P) #1,095 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top