ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -礼-, *礼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[礼, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit,  Rank: 926

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] gift; propriety; rite, #2,105 [Add to Longdo]
[lǐ wù, ㄌㄧˇ ㄨˋ, / ] gift; present, #2,565 [Add to Longdo]
[hūn lǐ, ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ, / ] wedding ceremony; wedding, #4,180 [Add to Longdo]
[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] gift; present, #5,917 [Add to Longdo]
[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] celebration; ceremony, #6,528 [Add to Longdo]
[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ, / ] etiquette; ceremony, #9,265 [Add to Longdo]
[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners, #10,015 [Add to Longdo]
[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, / ] week; religious service; worship, #11,106 [Add to Longdo]
[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] full dress, #11,152 [Add to Longdo]
[sòng lǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] give a present, #11,953 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
拝する[れいはいする, reihaisuru] นมัสการ (สำหรับศาสนาคริสต์)
拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい, rei] (n) (See お) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
やか[いややか, iyayaka] (adj-na) (See うやうやしい) polite; respectful; reverent [Add to Longdo]
を言う[れいをいう, reiwoiu] (exp,v5u) to thank [Add to Longdo]
を尽くす;をつくす[れいをつくす, reiwotsukusu] (v5s,exp) to accord someone every courtesy [Add to Longdo]
回り[れいまわり, reimawari] (n) making the rounds to express thanks [Add to Longdo]
[れいがく, reigaku] (n) etiquette and music [Add to Longdo]
[らいき, raiki] (n) (See 五経) the Li Ji or Book of Rites - one of the Five Classics [Add to Longdo]
[れいぎ, reigi] (n) manners; courtesy; etiquette; (P) [Add to Longdo]
儀感覚[れいぎかんかく, reigikankaku] (n) sense of decorum; attention to the common civilities of life [Add to Longdo]
儀作法[れいぎさほう, reigisahou] (n) etiquette; courtesy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも失
"Excuse me", Ann broke in.「失ですが」とアンが話に割って入った。
It is nine. I'm afraid I must be leaving now.9時ですからもう失します。
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無なものの言い方、思い出すだけで不愉快になるよ。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはいくらおを言っても言いたりないぐらいです。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはおの申し上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切に対してはおの申しようもございません。
I can't thank you enough for your kindness.あなたの数々のご親切に対しておの申し上げ様もございません。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失な振る舞いをスミス夫人に謝罪すべきです。
You must be courteous to any guest.あなたはどんなお客にも儀を尽くさねばならない。
You promised not to be rude to me any more.あなたは私にもう無なことはしないと約束した。
Don't you think you ought to write them a thank-you note?あなたは彼らにお状を書くべきだと思いませんか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me.[JA] (刑事2)失します Reason (2017)
Okay, just to clarify, not all American girls want a storybook wedding just like not all Africans kill each other as a way of life.[CN] 我只想声明一下 不是每个美国女孩都梦想童话婚 就像不是每个非洲人 都以自相残杀为生一样 Blood Diamond (2006)
His fucking command staff in San Diego hasn't talked to him in three weeks.[CN] 他在圣地亚哥的上司 近三个拜都没联系到他 Unknown (2006)
- He delivers![CN] - 为大家送物! The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006)
Excuse me.[JA] (ドアが開く音) (刑事)失しますよ Disbanded (2017)
That's a polite way of putting it, yeah.[CN] 这说法还真 Blood Diamond (2006)
Thank you.[JA] (桜井(さくらい))失します Ready (2017)
We would like to invite you to dinner to express our thanks for all you've done.[JA] (佑希) 日頃のおの気持ちを込めて ディナーへご招待いたします Ready (2017)
Dreamy American girls who all want a storybook wedding and a big, shiny rock like the ones in the advertisements of your politically-correct magazines.[CN] 全是做着春梦的美国女孩 幻想着童话婚和一块耀眼的大石头 就和你那政治课本一样的杂志里 登的广告一个样 Blood Diamond (2006)
OK, now what do we have in the bag for a baby?[CN] 好吧,袋子里有什么给孩子的物? The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006)
Excuse me.[JA] (ひとみ)失します (慎)あっ... Emotions (2017)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと失します (記者)答えてくださいよ Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] HOEFLICHKEIT, GRUSS, DANK, LOHN [Add to Longdo]
[れいぎ, reigi] Hoeflichkeit, Etikette, Anstand [Add to Longdo]
儀正しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
[れいしき, reishiki] Zeremoniell, Formalitaet, Etikette [Add to Longdo]
[れいはい, reihai] Andacht, Gottesdienst [Add to Longdo]
[れいじょう, reijou] Dankesschreiben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top