ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recommendation

R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recommendation-, *recommendation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recommendation(n) การแนะนำ, See also: การชี้แนะ, Syn. advocacy, guidance

English-Thai: Nontri Dictionary
recommendation(n) การรับรอง, การชี้แนะ, การมอบ, จดหมายแนะนำ, การเสนอแนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ Hero (1992)
Mr. LaPlante my job is to make a recommendation for sentencing, based on this interview.เอาน่า ไม่เป็นไรหรอกนะ Hero (1992)
A recommendation to you, Adam.คำแนะนำให้คุณ อดัม Mulholland Dr. (2001)
Well, then, you'll need... excellent recommendations from your professors.เอาล่ะ ถ้างั้นเธอต้องเตรียม... จดหมายเเนะนำที่เริ่ดๆ จากอาจารย์ Legally Blonde (2001)
Oh, and I did send in that recommendation you requested.และครูก็ส่งจดหมายรับรองที่เธอขอให้แล้วนะ Raise Your Voice (2004)
Through a recommendation I was accepted into a university close to Tokyoหลังจากได้รับใบประกาศ ...ผมมีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ใกล้ๆ้โตเกียว Be with You (2004)
They agree with my recommendation completely.ทุกคนเห็นพ้อง กับความเห็นที่ฉันเสนอไป Flyboys (2006)
I sent that recommendation for your promotion upstairs, Escobarฉันฝากเรื่องเลื่อนยศนายให้แล้ว เอสโคบาร์ Bobby Z (2007)
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens.คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น Eagle Eye (2008)
Sir, what abort recommendation is Aria talking about?ท่านค่ะ อาเรียพูดถึงคำแนะนำให้ล้มเลิก มันคืออะไรค่ะ? Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recommendationBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
recommendationI've added my recommendations to improve the situation.
recommendationMy recommendation is that you invest in government bonds.
recommendationMy teacher wrote a recommendation for me.
recommendationSelf-praise is no recommendation.
recommendationThanks to his recommendation, I was able to get a teaching job at a college in Tokyo.
recommendationThe recommendation from my boss made all the difference.
recommendationTo persuade somebody that your recommendation is reasonable and wise, you have to give reasons and quote known examples and authorities.
recommendationWhat is today's recommendation?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]
หนังสือแนะนำ[nangseū naenam] (n, exp) EN: letter of introduction ; letter of recommendation
หนังสือรับรอง[nangseū raprøng] (n, exp) EN: certificate ; letter of recommendation  FR: lettre de recommandation [ f ] ; certificat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOMMENDATION R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N
RECOMMENDATIONS R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recommendation (n) rˌɛkəmɛndˈɛɪʃən (r e2 k @ m e n d ei1 sh @ n)
recommendations (n) rˌɛkəmɛndˈɛɪʃənz (r e2 k @ m e n d ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ,    /   ] recommendation letter #54,619 [Add to Longdo]
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ,    /   ] recommendation letter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anraten { n } | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation [Add to Longdo]
Empfehlung { f } | Empfehlungen { pl } | auf Empfehlung vonrecommendation | recommendations | on the recommendation of [Add to Longdo]
Kaufempfehlung { f }recommendation to buy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
推薦[すいせん, suisen] (n, vs, adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) #2,554 [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n, vs) recommendation; endorsement; (P) #3,660 [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) #4,098 [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n, vs, adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) #8,638 [Add to Longdo]
選奨[せんしょう, senshou] (n, vs) recommendation; (P) #18,912 [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) { comp } ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
リコメンデーション[rikomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
レコメンデーション[rekomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recommendation \Rec`om*men*da"tion\ (r?k`?m*m?n*d?"sh?n), n.
   [Cf. F. recommandation.]
   1. The act of recommending.
    [1913 Webster]
 
   2. That which recommends, or commends to favor; anything
    procuring, or tending to procure, a favorable reception,
    or to secure acceptance and adoption; as, he brought
    excellent recommendations.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being recommended; esteem. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The burying of the dead . . . hath always been had
       in an extraordinary recommendation amongst the
       ancient.               --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recommendation
   n 1: something (as a course of action) that is recommended as
      advisable
   2: something that recommends (or expresses commendation of) a
     person or thing as worthy or desirable [syn:
     {recommendation}, {testimonial}, {good word}]
   3: any quality or characteristic that gains a person a favorable
     reception or acceptance or admission; "her pleasant
     personality is already a recommendation"; "his wealth was not
     a passport into the exclusive circles of society" [syn:
     {recommendation}, {passport}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top