Search result for

การแนะนำ

(49 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแนะนำ-, *การแนะนำ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mental suggestionการแนะนำจิตใจ [TU Subject Heading]
Mentoring in businessการแนะนำทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Counseling, Generalการแนะนำทั่วๆไป [การแพทย์]
Counseling, Personalการแนะนำส่วนตัว [การแพทย์]
Guidance during Preschool Periodการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, first thing, we got to make you presentable.โอเค สิ่งแรก เราต้อง ทำให้นายมีการแนะนำตัวก่อน Fighting (2009)
Presentation is everything. Come on.การแนะนำตัวคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ใส่มันเหอะ Fighting (2009)
"Ironic." Ironic that Rebecca Bloomwood is advising people on how to handle money.แปลกแต่จริง แปลกแต่จริง รีเบคก้า บลูมวูด คือการแนะนำคนอื่น ว่าเขาควรจะจัดการกับเงินยังไง Confessions of a Shopaholic (2009)
Christine, I can imagine ...คริสทีน ถ้าเธอยินดีที่จะได้รับการแนะนำให้รูจักกับ ชอน ซาน เดน่า! Drag Me to Hell (2009)
But with some sound advice and the proper introductions, who knows?แต่ขอแนะนำอะไรสักอย่างหน่อยนะ และเป็นการแนะนำที่เหมาะสม ใครจะไปรู้ล่ะ Better Call Saul (2009)
And i respectfully suggestและผมเคารพในการแนะนำ Darkness (2009)
Modified now by the introduction of the kino from the future.เปลี่ยนแปลงปัจจุบันโดยการแนะนำ ของคีโนจากอนาคต Time (2009)
Lieutenant James and Airman Rennie will be providing security, but you're in charge.หมวดเจมส์ และทหารอากาศเรนนี้ จะให้ความปลอดภัยแต่คุณอยู่ในการแนะนำ Justice (2009)
That is Hawthorne as in Hawthorne Wipes, the award-winning moist towellete.ผมกำลังจะถามเลย ผมเป็นคนชอบการดื่มอวยพรอยู่แล้ว ดังนั้น ผมควรเป็นคนนำการแนะนำตัวนี้ Pilot (2009)
You came highly recommended by Anna Wintour.คุณได้รับการแนะนำอย่างมากโดยแอนนา วินทัวร์(บรรณาธิการสูงสุดของVOGUE ) Dan de Fleurette (2009)
Introductions? Passports?การแนะนำ การหาพาสปอร์ต Shanghai (2010)
I thought I'd throw her a bone, you know. -Right.ใช่คะ/ผมเลยคิดว่าจะให้งานเธอโดยการแนะนำเธฮให้คุณ Iron Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: introduction   FR: présentations [mpl]
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice   
การแนะนำเบื้องต้น[n. exp.] (kān naenam beūangton) EN: orientation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guidance[N] การแนะแนว, See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง, Syn. direction, supervision, instruction
introduction[N] การแนะนำตัว
misguidance[N] การแนะนำผิด, Syn. misrepresentation
misguidedness[N] การแนะนำผิดๆ, Syn. stupidity
recommendation[N] การแนะนำ, See also: การชี้แนะ, Syn. advocacy, guidance
suggestion[N] การเสนอแนะ, See also: การแนะนำ, Syn. advice, recommendation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
introductory(อินทระดัค'ทะรี) adj. เป็นการนำเข้า,เป็นการแนะนำ,เกี่ยวกับอรัมภบท., See also: introductorily adv. introductoriness n., Syn. prefatory
misguided(มิส'ไกดิด) adj. ถูกนำไปในทางที่ผิด,ได้รับการแนะนำที่ผิด,ซึ่งเข้าใจผิด, See also: misguidedly adv., Syn. ill-advised,
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
careers guidanceการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
See also: S. careers advice,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
推薦[すいせん, suisen] (n) การแนะนำแก่ผู้อื่นว่าดี การเสนอให้ได้รับดำรงตำแหน่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
紹介[しょうかい, shoukai] Thai: การแนะนำ English: introduction (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leitung(n) |die, pl. Leitungen| ท่อที่ใช้ส่งน้ำหรือแก้สเป็นต้น, การนำ, การแนะนำ, การเหนี่ยวนำทางด้านไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top