Search result for

บาป

(59 entries)
(0.1302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาป-, *บาป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาป    [ADJ] bad, See also: evil, Ant. บุญ, Example: ครอบครัวเขาเป็นคนบาปที่คนทั้งหมู่บ้านยากจะให้อภัย, Thai definition: ที่ชั่วร้ายเลวทราม, ที่มัวหมองไม่บริสุทธิ์
บาป    [N] crime, See also: wrong-doing, badness, Syn. ิกาทำบาป, Ant. บุญ, Example: การฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูง เพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย, Thai definition: ความชั่วร้ายเลวทราม, ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์
บาป    [N] sin, See also: vice, Syn. บาปกรรม, Ant. บุญ, Example: คนไทยมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปตามคำสอนทางศาสนา, Thai definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาปหนา    [N] sinfulness, See also: heavy sin, Syn. บาปหนัก, Ant. บุญหนัก, Example: การกระทำของเขาถือเป็นบาปหนาที่ต้องชดใช้ในเร็ววันแน่, Thai definition: บาปหรือกรรมที่มีมาก, บาปที่สั่งสมไว้มาก
บาปหนา    [ADJ] sinful, See also: wicked, Syn. บาปหนัก, Example: ดิฉันไม่อยากจะพูดกับคนบาปหนาเช่นคุณ, Thai definition: ที่มีบาปหรือกรรมมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก
บาปกรรม    [N] sin, See also: wrong-doing, Syn. อกุศลกรรม, บาป, Ant. กุศลกรรม, Example: ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา, Thai definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาปเคราะห์    [N] misfortune, See also: bad luck, adversity, Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้, Thai definition: สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาป, บาป-(บาบ, บาบปะ-) น. การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาป, บาป-ความชั่ว, ความมัวหมอง.
บาป, บาป-(บาบ, บาบปะ-) ว. ชั่ว, มัวหมอง, เช่น บาปมิตร = มิตรชั่ว.
บาปกรรม(บาบกำ) น. บาป.
บาปหนา(บาบหฺนา) น. บาปมาก.
บาปหนา(บาบหฺนา) ว. มีบาปมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก, มีกรรมมาก, เช่น คนบาปหนา.
บาปเคราะห์(บาบปะ-) ว. เคราะห์ร้าย.
บาปเคราะห์(บาบปะ-) น. ดาวพระเคราะห์ที่ให้โทษ เช่น พระราหู.
กรรม ๑, กรรม- ๑บาป, เคราะห์, เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinบาป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- God?บาป Cassandra's Dream (2007)
It's noble to want to confess.มันเป็นรางวัลของการสารภาพบาป Adverse Events (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
Sin city!เมืองบาปGas Pills (2008)
This is the mirror that shows one's sins from present lifeนี่คือกระจกเงาที่ใช้สะท้อน ให้เห็นถึงบาปในอดีต Portrait of a Beauty (2008)
Lamb of God, forgive us our sins."พระเยซูคริสต์ โปรดทรงอภัยต่อบาปของเรา" The Bank Job (2008)
- Yes, we can atone for our sins here too.-ใช่, เราจะอยู่ชดใช้บาปของเราที่นี่แหละ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The men imprisoned in the Tribunal will have to be scapegoats of this incident.คนที่ถูกตัดสินโทษเหล่านั้นจะต้องเป็นแพะรับบาปในเหตุที่เกิดขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Lord, if you could see clear to forgive this woman her sins so she can bear the fruit of the womb.พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ทรงเห็นแจ้ง ที่จะอภัยให้แก่บาปของหญิงผู้นี้ เพื่อให้เธอสามารถมีบุตรในครรภ์ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Tell me, when was it that people stopped thinking of ambition as a sin and started thinking of it as a virtue?บอกหน่อยสิ คนเราเลิกคิดว่าความทะเยอทะยานนั้นเป็นบาป และเริ่มมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเมื่อไรกัน? The Other Boleyn Girl (2008)
Last year she decided that marriage was a sin.ปีที่แล้วหล่อนตัดสินใจว่า การแต่งงานเป็นบาป New York, I Love You (2008)
And I'm a sinnerและผมเป็นคนบาป และผมเป็นคนบาป The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บาป[v.] (bāp) EN: sin ; be sinful   FR: pécher
บาปกรรม[n.] (bāpkam) EN: sin   FR: péché [m]
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head   
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortal sin    [N] บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
original sin    [N] บาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
simony    [N] บาปจากการทำประโยชน์กับศาสนา
sin    [N] บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
baptism(แบพ'ทิสซีม) n. วิธีจุ่มหรือพรมน้ำเพื่อล้างบาปในศาสนาคริสเตียน, See also: baptismal adj.
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
err(vi) ทำผิด,ทำพลาด,ทำชั่ว,ทำบาป
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top