ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -縫-, *縫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[縫, fèng, ㄈㄥˋ] to sew, to mend
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  逢 (féng ㄈㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 7,537

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[féng, ㄈㄥˊ, / ] to sew; to stitch, #6,070 [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] seam; crack; narrow slit, #6,070 [Add to Longdo]
裂缝[liè fèng, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄥˋ, / ] crack; crevice, #11,586 [Add to Longdo]
缝合[féng hé, ㄈㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] to sew together; suture (in surgery); to sew up (a wound), #11,689 [Add to Longdo]
缝隙[fèng xì, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] small crack; chink, #15,045 [Add to Longdo]
缝纫机[féng rèn jī, ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ, / ] sewing machine, #28,722 [Add to Longdo]
裁缝[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, / ] tailor; dressmaker, #29,299 [Add to Longdo]
缝制[féng zhì, ㄈㄥˊ ㄓˋ, / ] to sew; to make (clothes, bedding), #31,110 [Add to Longdo]
夹缝[jiā féng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥˊ, / ] hemmed in on both sides, #32,219 [Add to Longdo]
缝纫[féng rèn, ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ, / ] to sew; tailoring, #33,386 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぬう, nuu] (vt) 1.เย็บ 2.ปัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
い糸[ぬいいと, nuiito] (n ) ด้ายที่นำมาใช้ในการเย็บผ้า
[ほうごう, hougou] (n ) การเย็บประสาน
合する[ほうごうする, hougousuru] (vt ) เย็บ, เย็บประสาน, เย็บแผล

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬい, nui] (n) embroidery; sewing [Add to Longdo]
いぐるみ;い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy [Add to Longdo]
い合わせる;い合せる;合わせる;合せる[ぬいあわせる, nuiawaseru] (v1) to sew up; to sew together [Add to Longdo]
い込み[ぬいこみ, nuikomi] (n) tuck [Add to Longdo]
い込む[ぬいこむ, nuikomu] (v5m,vt) to sew in [Add to Longdo]
い糸[ぬいいと, nuiito] (n) sewing thread; suture [Add to Longdo]
い取り[ぬいとり, nuitori] (n) embroidery [Add to Longdo]
い上げる[ぬいあげる, nuiageru] (v1,vt) to finish sewing [Add to Longdo]
い針;[ぬいばり, nuibari] (n) sewing needle [Add to Longdo]
い代[ぬいしろ, nuishiro] (n) margin for a seam; seam allowance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
While you are reading to me, I can do my sewing.あなたが本を読んでくれている間、私が物ができる。
You're a magician with a needle and thread.あなたは本当に裁が上手ですね。
In order to fix this mistake we'll have to tear out this seam.この間違いを修正するためにこのい目をほどかなくてはならない。
Did you sew this by hand?これを手でったんですか。
The path twists through the mountains.その小道は山中をって続いている。
The good driver wove his way through the traffic.その上手な運転手は車の列をうように車を走らせた。
The lonely patient derives pleasure from sewing.孤独なその患者はい物をすることに楽しみを感じている。
I made that dress by myself.私は、一人でその服をった。
I'm learning to sew so that I can make myself a dress.私は自分でドレスが作れるよう裁を習っている。
I don't like sewing because I can't thread the needle.針に糸を通すことができないのでい物は好きではありません。
The ship wound in and out among the islands.船は島の間をうように進んだ。
The steamer wound in and out among the islands.船は島々の間を見えつ隠れつしてうように進んで行った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once we get you stitched up, we'll go right back out and find the guns, right?[JA] 帰ってったら 銃を探しに出る? New Best Friends (2017)
Your success in this game depends on your ability to Depends on your ability to repair or exploit those cracks Repair or exploit those cracks day by day.[CN] 你們每天修復或利用那些隙的能力 The Line Will Be Drawn Tonight (2015)
Average everyday criminals don't have cyanide capsules[CN] 一般罪犯不會把氰化物膠囊塞在牙 Green Arrow (2015)
All the cracks and missing pieces came together.[CN] 裂都合上 碎片重新拼接起來 Mommy (2015)
We just sew it between the fabric and the lining.[JA] 生地の間に挟んでい込んでいます John Wick: Chapter 2 (2017)
Yes, I'll sew your quote in.[CN] 那當我要你把引用文在上面時你卻答應了呢 Ex Communication (2015)
I'll go in and sew up any lacerations.[JA] 裂傷を合するわ No Way Out (2016)
I'll have it mended[CN] 我會 The Cloud-Capped Star (1960)
Closing her up.[CN] 給她 Room 33 (2015)
Foursome of impenetrableness. And if these three were able to And if these three were able to see some type of crack and woo[CN] 如果這三人能發現隙 拉走我們其中一人 The Line Will Be Drawn Tonight (2015)
Alex had to get some stitches, but she's gonna be okay.[JA] アレックスは、何針か ったけど大丈夫だ。 Manhunter (2016)
The paramedics took her to a local emergency room to stitch her up, but she's gonna be OK.[CN] 急救人員帶她去當地醫院合傷口 The paramedics took her to a local emergency room 但她會痊愈的 to stitch her up, but she's gonna be ok. The Woods (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い目[ぬいめ, nuime] -Naht [Add to Longdo]
[ぬう, nuu] -naehen [Add to Longdo]
[ほうごう, hougou] das_Naehen (einer Wunde), Wundnaht, Naht [Add to Longdo]
[ぬいめ, nuime] -Naht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top