ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machine-, *machine*
Possible hiragana form: まちね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machine(n) เครื่องจักร, See also: เครื่องยนต์, กลไก, Syn. device, engine
machine(n) คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), See also: องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ, Syn. party, gang, system
machine(n) ระบบการปฎิบัติงาน
machinery(n) เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
machinery(n) โครงสร้าง, See also: ระบบปฎิบัติงาน
machine gun(n) ปืนกล
machine oil(n) น้ำมันสำหรับหยอดเครื่องจักร
machine-gun(vt) ยิงปืนกล
machinelike(adj) เหมือนเครื่องจักร, Syn. mechanical
machine code(n) ภาษาคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร, เครื่อง, จักร, อุปกรณ์, ระบบที่ซับซ้อน, ระบบการทำงาน, การปฏิบัติงาน, กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง, เตรียมด้วยเครื่อง.
machine gunปืนกล
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร, เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล, ระบบ,
adding machineเครื่องบวกเลข
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
combing machinen. เครื่องสาง, เครื่องหวี
kidney machinen. ไตเทียม
light machine gunn. ปืนกลเบา มีขนาดลำกล้องไม่มากกว่า.30 นิ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
machine(n) เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machinery(n) เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องมือ, อุปกรณ์
WASHING washing machine(n) เครื่องซักผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine๑. เครื่องกล๒. เครื่องจักร๓. -กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine address; absolute addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine cycleรอบของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine errorความผิดพลาดของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine instructionคำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ instruction ๒ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine instructionคำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ instruction ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine instruction codeรหัสคำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine code ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine interruptionการขัดจังหวะเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machineเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
machineเครื่องกล, เครื่องจักร, อุปกรณ์ที่ให้ความสะดวก หรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เช่น รอก แม่แรง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Machine codeรหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine designการออกแบบเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine instructionคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine learningการเรียนรู้ของเครื่อง [TU Subject Heading]
Machine Managementการจัดการด้านเครื่องมือ [การแพทย์]
Machine partsชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้, Example: MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966 <p>โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา <p>ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2) <p>โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120504-MARC.jpg" width="640" higth="200" alt="MAchine Readable Cataloging"> <p>ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น <p>1. จำนวนอักขระในระเบียน <p>2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่ <p>3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ <p>4. ระดับทางบรรณานุกรม <p>5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้ <p>6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย <p>ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว <p>ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย <p>1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่ <p>2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ <p>การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย <p>1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number) <p>2. ตัวบ่งชี้ (indicator) <p>3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) <p>เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม <p>0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ <p>1XX เขตข้อมูลรายการหลัก <p>2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ <p>3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง <p>4XX เขตข้อมูลชื่อชุด <p>5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ <p>6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง <p>7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด <p>8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด <p>9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้ <p>ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น <p>100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ <p>มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น <p>รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น <p>260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, $c2552 <p>เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์ <p>เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ <p>เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์ <p>ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100 <p>100 $a Personal name (NR) <p>100 $b Numeration (NR) <p>100 $c Titles and other words associated with a name (R) <p>100 $d Dates associated with the name (NR) <p>100 $e Relator term (NR) <p>100 $g Miscellaneous information (NR) <p>100 $j Attribution qualifier (R) <p>100 $k Form subheading (R) <p>100 $l Language of a work (NR) <p>100 $n Number of part/section of a work (R) <p>100 $p Name of part/section of a work (R) <p>100 $q Fuller form of name (NR) <p>100 $t Title of a work (NR) <p>100 $u Affiliation (NR) <p>100 $0 Authority record content number (R) <p>100 $4 Relator code (R) <p>100 $6 Linkage (NR) <p>100 $8 Field link and sequence number (R) <p> รายการอ้างอิง <p>Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991. <p>Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12 <p>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 <p>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)
The machine goes into action.เป็นปีที่มันเริ่มต้นขึ้น Night and Fog (1956)
All this machine does is swim and eat and make little sharks.เครื่องจักรที่ว่านี่มันเเต่ว่ายนํ้าเเละกิน... เเล้วก็ผลิตฉลามตัวเล็กๆ เเค่นั้น Jaws (1975)
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The thundering machines sputtered and stopped.บรรดาเครื่องจักรทั้งมวลหยุดนิ่ง The Road Warrior (1981)
Get that machine inside!ไปเอารถเข้ามา The Road Warrior (1981)
Let's have a look at this machine of yours.ไปสำรวจเครื่องเหาะของนายดีกว่า The Road Warrior (1981)
Tell me, son...this machine of yours it can take two, can it?บอกหน่อยซิ ไอ้เครื่องเหาะนี่น่ะ... ...นั่งสองคนได้มั้ย The Road Warrior (1981)
Colonel, you came out here to find out why one of your machines blew a gasket!พันเอก คุณมาที่นี่ เพื่อหาว่าทำไมหนึ่งเครื่องของคุณพัดปะเก็น First Blood (1982)
General had you been able to take in the armored car would you have opened fire with the machine gun?ท่านนายพล ถ้าคุณเอารถหุ้มเกราะเข้าไปได้ คุณจะใช้ปืนกลยิงมั้ย Gandhi (1982)
In Peshawar, the deputy police commissioner lost his head and opened fire with a machine gun.ในเปชชาวา รองผู้ว่าการตร. คุมอารมณ์ไม่ได้และใช้ปืนกลยิง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
machineA computer is a complex machine.
machineA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
machineAn office machine is cranking out a stream of documents.
machineA pair of leather gloves is a must when you work with these machines.
machineAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
machineAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
machineAutomatic vending machine is over there.
machineBy whom was this machine invented?
machineCan you explain how this machine works?
machineCan you help me? I can't make out how to start this machine.
machineCan you tell me when to switch the machine off?
machineCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักร(n) machine, See also: machinery, engine
ภาษาเครื่อง(n) machine language, Example: ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด, Thai Definition: ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและขึ้นบนจอภาพได้โดยตรง
ควายเหล็ก(n) tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์
เครื่องแปลภาษา(n) machine translation system
เครื่องยนต์กลไก(n) machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องกล(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count Unit: เครื่อง
เครื่องกลไก(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count Unit: เครื่อง
เครื่องจักร(n) machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล(n) machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[chinsuan khøng khreūangjak] (n, exp) EN: machine part
ดีดพิมพ์[dītphim] (v, exp) FR: taper à la machine
เดินจักร[doēnjak] (v) EN: sew with a machine  FR: coudre à la machine
จักร[jak] (n) EN: machine ; mechanism ; machinery  FR: machine [ f ] ; mécanisme [ m ]
จักร[jak] (n) EN: sewing machine  FR: machine à coudre [ f ]
จักรเย็บผ้า[jak yep phā] (n, exp) EN: sewing machine  FR: machine à coudre [ f ]
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[kān plaē phāsā dūay khømphiūtoē] (n, exp) EN: machine translation
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
เครน[khrēn] (n) EN: crane ; lifting machine  FR: grue [ f ] ; bigue [ f ] ; chèvre [ f ]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor  FR: machine [ f ] ; mécanisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
machine
machinea
machined
machines
machine's
machinery
machinery
machines'
machinegun
machineguns

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machine
machined
machines
machinery
machine-gun
machine-guns
machine-made

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret #192 [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ,   /  ] machine processed; machine made; mechanism #1,023 [Add to Longdo]
机械[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ,   /  ] machine; machinery; mechanical #2,684 [Add to Longdo]
机器[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ,   /  ] machine #3,651 [Add to Longdo]
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ,  ] machinery and power-generating equipment #9,409 [Add to Longdo]
机床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ,   /  ] machine tool; a lathe #12,336 [Add to Longdo]
机枪[jī qiāng, ㄐㄧ ㄑㄧㄤ,   /  ] machine gun #13,276 [Add to Longdo]
母机[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ,   /  ] machine tool; mother ship #73,459 [Add to Longdo]
机器翻译[jī qì fān yì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄈㄢ ㄧˋ,     /    ] machine translation #81,905 [Add to Longdo]
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] machine parts or tools kept in reserve; spare parts [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apparateraum { m }machine room; mechanical room [Add to Longdo]
Gerätesicherheitsgesetz { n }Machine Safety Code [Add to Longdo]
Konstruktionselement { n }machine element [Add to Longdo]
Kopfschraube { f } (Maschinenkopfschraube mit/ohne Mutter) [ techn. ]machine screw [Add to Longdo]
Maschine { f } | Maschinen { pl } | elektrische Maschinen | elektrische Maschinen und Anlagen | Maschine mit Autokorrekturfunktionmachine | machines | electrical machines | electrical machines and devices | self-correcting machine [Add to Longdo]
Maschinenadresse { f } [ comp. ]machine address [Add to Longdo]
Maschinenbauer { m }; Maschinenbauerin { f }machine builder [Add to Longdo]
Maschinenbefehl { m } [ comp. ]machine code instruction; computer instruction [Add to Longdo]
Maschinendatenerfassung { f }machine data logging [Add to Longdo]
Maschineneinsatz { m }machine employment [Add to Longdo]
Maschinengenauigkeit { f } [ math. ]machine accuracy [Add to Longdo]
Maschinengewindebohrer { m }machine tap [Add to Longdo]
Maschinenkonfiguration { f }machine configuration [Add to Longdo]
Maschinenmesstechnik { f }machine measurement [Add to Longdo]
Maschinenprogramm { n }machine program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) #1,604 [Add to Longdo]
機器(P);器機[きき, kiki] (n) machinery and tools; (P) #2,088 [Add to Longdo]
マシン(P);マシーン(P)[mashin (P); mashi-n (P)] (n) machine; (P) #3,323 [Add to Longdo]
本体[ほんたい, hontai] (n, adj-no) (1) substance; real form; (2) body (of a machine); (3) object of worship (at a shrine, temple, etc.); (4) noumenon; (P) #3,407 [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) #3,627 [Add to Longdo]
稼働(P);稼動[かどう, kadou] (n, vs) operation (of machine); actual work; (P) #6,543 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Machine \Ma*chine"\ (m[.a]*sh[=e]n"), n. [F., fr. L. machina
   machine, engine, device, trick, Gr. mhchanh`, from mh^chos
   means, expedient. Cf. {Mechanic}.]
   1. In general, any combination of bodies so connected that
    their relative motions are constrained, and by means of
    which force and motion may be transmitted and modified, as
    a screw and its nut, or a lever arranged to turn about a
    fulcrum or a pulley about its pivot, etc.; especially, a
    construction, more or less complex, consisting of a
    combination of moving parts, or simple mechanical
    elements, as wheels, levers, cams, etc., with their
    supports and connecting framework, calculated to
    constitute a prime mover, or to receive force and motion
    from a prime mover or from another machine, and transmit,
    modify, and apply them to the production of some desired
    mechanical effect or work, as weaving by a loom, or the
    excitation of electricity by an electrical machine.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term machine is most commonly applied to such
      pieces of mechanism as are used in the industrial arts,
      for mechanically shaping, dressing, and combining
      materials for various purposes, as in the manufacture
      of cloth, etc. Where the effect is chemical, or other
      than mechanical, the contrivance is usually denominated
      an apparatus or device, not a machine; as, a bleaching
      apparatus. Many large, powerful, or specially important
      pieces of mechanism are called engines; as, a steam
      engine, fire engine, graduating engine, etc. Although
      there is no well-settled distinction between the terms
      engine and machine among practical men, there is a
      tendency to restrict the application of the former to
      contrivances in which the operating part is not
      distinct from the motor.
      [1913 Webster]
 
   2. Any mechanical contrivance, as the wooden horse with which
    the Greeks entered Troy; a coach; a bicycle. --Dryden.
    --Southey. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who acts mechanically or at the will of another.
    [1913 Webster]
 
   4. A combination of persons acting together for a common
    purpose, with the agencies which they use; as, the social
    machine.
    [1913 Webster]
 
       The whole machine of government ought not to bear
       upon the people with a weight so heavy and
       oppressive.              --Landor.
    [1913 Webster]
 
   5. A political organization arranged and controlled by one or
    more leaders for selfish, private or partisan ends; the
    Tammany machine. [Political Cant]
    [1913 Webster]
 
   6. Supernatural agency in a poem, or a superhuman being
    introduced to perform some exploit. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Elementary machine}, a name sometimes given to one of the
    simple mechanical powers. See under {Mechanical}.
 
   {Infernal machine}. See under {Infernal}.
 
   {Machine gun}.See under {Gun.}
 
   {Machine screw}, a screw or bolt adapted for screwing into
    metal, in distinction from one which is designed
    especially to be screwed into wood.
 
   {Machine shop}, a workshop where machines are made, or where
    metal is shaped by cutting, filing, turning, etc.
 
   {Machine tool}, a machine for cutting or shaping wood, metal,
    etc., by means of a tool; especially, a machine, as a
    lathe, planer, drilling machine, etc., designed for a more
    or less general use in a machine shop, in distinction from
    a machine for producing a special article as in
    manufacturing.
 
   {Machine twist}, silken thread especially adapted for use in
    a sewing machine.
 
   {Machine work}, work done by a machine, in contradistinction
    to that done by hand labor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Machine \Ma*chine"\, v. t. [imp. & p. p. {Machined}
   (m[.a]*sh[=e]nd"); p. pr. & vb. n. {Machining}.]
   To subject to the action of machinery; to make, cut, shape,
   or modify with a machine; to effect by aid of machinery; to
   print with a printing machine.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 machine
   n 1: any mechanical or electrical device that transmits or
      modifies energy to perform or assist in the performance of
      human tasks
   2: an efficient person; "the boxer was a magnificent fighting
     machine"
   3: an intricate organization that accomplishes its goals
     efficiently; "the war machine"
   4: a device for overcoming resistance at one point by applying
     force at some other point [syn: {machine}, {simple machine}]
   5: a group that controls the activities of a political party;
     "he was endorsed by the Democratic machine" [syn: {machine},
     {political machine}]
   6: a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an
     internal combustion engine; "he needs a car to get to work"
     [syn: {car}, {auto}, {automobile}, {machine}, {motorcar}]
   v 1: turn, shape, mold, or otherwise finish by machinery
   2: make by machinery; "The Americans were machining while others
     still hand-made cars"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 machine /maʃin/ 
  engine; machine

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 machine /mɑʃinə/
  engine; machine

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top