Search result for

(65 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誤-, *誤*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごかい, gokai] (n) การเข้าใจผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
組み[ごぐみ, gogumi] (n) ประกอบผิดพลาด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誤, wù, ˋ] error, fault, mistake; to delay
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  吴 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,207

Japanese-English: EDICT Dictionary
って(P);過って[あやまって, ayamatte] (exp) in error; by mistake; by accident; (P) [Add to Longdo]
り(P);謬り;謬(io)[あやまり, ayamari] (n) error; mistake; slip; bug; (P) [Add to Longdo]
りに陥る[あやまりにおちいる, ayamariniochiiru] (exp,v5r) to fall into error [Add to Longdo]
りを直す[あやまりをなおす, ayamariwonaosu] (exp,v5s) to correct an error [Add to Longdo]
りを認める[あやまりをみとめる, ayamariwomitomeru] (exp,v1) to admit to a mistake [Add to Longdo]
りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] (n) {comp} error burst [Add to Longdo]
り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] (n) {comp} error detection [Add to Longdo]
り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] (n) {comp} error-detecting code; self-checking code [Add to Longdo]
り検出符合[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect, #4,698 [Add to Longdo]
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to misunderstand; to mistake; misunderstanding, #7,496 [Add to Longdo]
误解[wù jiě, ˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] misunderstanding, #8,847 [Add to Longdo]
误差[wù chā, ˋ ㄔㄚ, / ] difference; error; inaccuracy, #9,752 [Add to Longdo]
误导[wù dǎo, ˋ ㄉㄠˇ, / ] to mislead; misleading, #11,104 [Add to Longdo]
误区[wù qū, ˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency, #11,156 [Add to Longdo]
误伤[wù shāng, ˋ ㄕㄤ, / ] to injure accidentally; accidental injury, #33,449 [Add to Longdo]
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, / ] mistakenly kill; manslaughter, #44,035 [Add to Longdo]
误用[wù yòng, ˋ ㄩㄥˋ, / ] misuse, #54,000 [Add to Longdo]
误入歧途效应[wù rù qí tú xiào yìng, ˋ ㄖㄨˋ ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これはりである。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3のりがあるのを除いては彼の作文は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さなりを別にすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.あえて言いますが、もし我々がそんなことをすれば大変なりを犯すことになると私は思います。
There are few, if any, errors in your composition.あなたの作文にはりが、もしあるにしてもほとんどない。
You've made a good many mistakes.あなたはかなり多くのりを犯した。
You keep on making the same mistake time after time.あなたは何度も同じりばかりしている。
I'm afraid you misunderstood me.あなたは私を解しているようです。
You should not laugh at his mistake.あなたは彼のりを笑ってはいけない。
I'm sorry I misunderstood you.あなたを解してしまってごめんなさい。
That is not altogether false.あれは全くりというわけではない。
The number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.アントレの書物の事実認の数は、アベルが示唆した数よりも相当に少ない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi, Sanden.[CN] 驗證性偏是種大腦設下的陷阱 所以在科學領域裡 我們要想辦法證明自己是錯的 而非證明自己是對的,對吧? Malarkey! (2017)
Okay, you go to a psychic.[CN] 一旦你買單了,就會一而再 再而三地陷入同樣的偏 Malarkey! (2017)
[Karlie] There are many wild theories about the billowing trails emitted by aircraft that decorate our skies.[CN] 不要相信你的偏,要懂得質疑 Malarkey! (2017)
You're supposed to teach your kids right from wrong. I don't know, it's confusing.[CN] 有時候在有壓力的情況下 會剛好跟孩子在一起 你會口 Louis C.K. 2017 (2017)
Could you hurry up because the police kind of think it's an IRA bomb and they want to conduct a controlled explosion?[JA] 警察は IRAの爆弾だと解して 制御爆発したがってる The Secret of Sales (2017)
We need you to make children know math."[CN] 大家都知道,但他們照做不 Louis C.K. 2017 (2017)
I'm gonna come onto your side, a little bit.[CN] 而非實驗證據做出錯判斷) 這是種錯的因果關係 他做了某種預測 同時發生了某件事,有人認為 Malarkey! (2017)
Okay. You better let him know now before he gets too attached. Yeah.[JA] じゃあ 変に解させないようにね Stalker's Prey (2017)
Today might be the day I kill you by accident.[JA] 今日こそって殺してしまうかもな Eastwatch (2017)
-There you go.[CN] 正因為人們的認知偏 讓偽科學得以蓬勃發展 (認知偏 Malarkey! (2017)
And a lot of us want to believe in literally incredible things.[CN] 只注意到支持我所信的證據 也就是我的偏 Malarkey! (2017)
Fighting confirmation bias is even harder when we really want to believe in something.[CN] 我一直受到驗證性偏所苦 Malarkey! (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst [Add to Longdo]
り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery [Add to Longdo]
り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection [Add to Longdo]
り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
り通知[あやまりつうち, ayamaritsuuchi] error indication [Add to Longdo]
り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あやまる, ayamaru] sich_irren, einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
[ごほう, gohou] Falschmeldung, Zeitungsente [Add to Longdo]
[ごしょく, goshoku] Druckfehler [Add to Longdo]
[ごさん, gosan] Rechenfehler [Add to Longdo]
[ごかい, gokai] Missverstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top