Search result for

-vice-

(54 entries)
(0.2811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vice, *vice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice[PRF] รอง
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice[N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice[PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice[VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice[PREP] แทนที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity

English-Thai: Nontri Dictionary
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viceการทำชั่ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Viceroy Gunray escapes.อุปราชกันเรย์หลบหนีไป Lair of Grievous (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
Let's not keep the Viceroy waiting.อย่าปล่อยให้อุปราชรอนาน Lair of Grievous (2008)
Viceroy?ท่านอุปราชครับ? Lair of Grievous (2008)
Viceroy, the Jedi are here.ท่านอุปราช พวกเจไดอยู่ที่นี่ Lair of Grievous (2008)
No, but we have you, Viceroy.ไม่ แต่เจ้าเสร็จเราแล้ว อุปราช Lair of Grievous (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
Viceroy, I should have known.อุปราช, ข้าควรจะรู้สินะ Bombad Jedi (2008)
Viceroy Gunray's orders.มันเป็นคำสั่งของท่านอุปราชกันเรย์ Bombad Jedi (2008)
Good. I shall meet the Viceroy when he lands.ดีมาก ข้าจะพบกับท่านอุปราชเมื่อเขาลงจอด Bombad Jedi (2008)
The citizens of Rodia welcome you, Viceroy.พลเมืองแห่งโรเดีย ยินดีต้อนรับการมาของท่าน ท่านอุปราช Bombad Jedi (2008)
This is our chance to capture Viceroy Gunray, but I need you to stay calm.นี่เป็นโอกาสของเราที่จะจับตัวอุปราชกันเรย์ แต่เจ้าต้องสงบจิตใจ Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viceHe led a life of vice.
viceThe vice-president attended the ceremony on behalf of the president.
viceThe Vice-President talked at the meeting in place of the President.
viceThe president did not come, but sent the vice-president in his stead.
viceLooks, brains, reflexes, rich family and, for good measure, vice president of the student committee - in other words he's 'perfect'.
viceAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
viceData can be transmitted from the main computer to yours, and vice versa.
viceThe journalist was too upset to distinguish vice from virtue.
viceI can tell virtue and vice apart.
viceWhy do men behave like Apes, and vice versa?
viceIt was your cousin. Second year, current member of student council, club activity is basketball, working as vice captain.
viceHypocrisy is the homage that vice pays to virtue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาป[N] sin, See also: vice, Syn. บาปกรรม, Ant. บุญ, Example: คนไทยมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปตามคำสอนทางศาสนา, Thai definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา

CMU English Pronouncing Dictionary
VICE    V AY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vice    (n) (v ai s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenpolizei {f}vice squad [Add to Longdo]
Vizeadmiral {m} | Vizeadmirale {pl}vice admiral | vice admirals [Add to Longdo]
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]
Vizekonsul {m} | Vizekonsule {pl}vice consul | vice consuls [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}vice president | vice presidents [Add to Longdo]
stellvertretender Vorsitzendervice chairman [Add to Longdo]
umgekehrtvice versa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, n. [See {Vise}.]
   1. (Mech.) A kind of instrument for holding work, as in
    filing. Same as {Vise}.
    [1913 Webster]
 
   2. A tool for drawing lead into cames, or flat grooved rods,
    for casements. [Written also {vise}.]
    [1913 Webster]
 
   3. A gripe or grasp. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, v. t. [imp. & p. p. {Viced}; p. pr. & vb. n.
   {Vicing}.]
   To hold or squeeze with a vice, or as if with a vice. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The coachman's hand was viced between his upper and
      lower thigh.               --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vi"ce\, prep. [L., abl. of vicis change, turn. See
   {Vicarious}.]
   In the place of; in the stead; as, A. B. was appointed
   postmaster vice C. D. resigned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\ (v[imac]s), n. [F., from L. vitium.]
   1. A defect; a fault; an error; a blemish; an imperfection;
    as, the vices of a political constitution; the vices of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
       Withouten vice of syllable or letter. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Mark the vice of the procedure.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A moral fault or failing; especially, immoral conduct or
    habit, as in the indulgence of degrading appetites;
    customary deviation in a single respect, or in general,
    from a right standard, implying a defect of natural
    character, or the result of training and habits; a harmful
    custom; immorality; depravity; wickedness; as, a life of
    vice; the vice of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       I do confess the vices of my blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ungoverned appetite . . . a brutish vice. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When vice prevails, and impious men bear sway,
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. The buffoon of the old English moralities, or moral
    dramas, having the name sometimes of one vice, sometimes
    of another, or of Vice itself; -- called also {Iniquity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This character was grotesquely dressed in a cap with
      ass's ears, and was armed with a dagger of lath: one of
      his chief employments was to make sport with the Devil,
      leaping on his back, and belaboring him with the dagger
      of lath till he made him roar. The Devil, however,
      always carried him off in the end. --Nares.
      [1913 Webster]
 
         How like you the Vice in the play?
         . . . I would not give a rush for a Vice that has
         not a wooden dagger to snap at everybody. --B.
                          Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Crime; sin; iniquity; fault. See {Crime}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, a. [Cf. F. vice-. See {Vice}, prep.]
   Denoting one who in certain cases may assume the office or
   duties of a superior; designating an officer or an office
   that is second in rank or authority; as, vice president; vice
   agent; vice consul, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Vice admiral}. [Cf. F. vice-amiral.]
   (a) An officer holding rank next below an admiral. By the
     existing laws, the rank of admiral and vice admiral in
     the United States Navy will cease at the death of the
     present incumbents.
   (b) A civil officer, in Great Britain, appointed by the lords
     commissioners of the admiralty for exercising admiralty
     jurisdiction within their respective districts.
 
   {Vice admiralty}, the office of a vice admiral.
 
   {Vice-admiralty court}, a court with admiralty jurisdiction,
    established by authority of Parliament in British
    possessions beyond the seas. --Abbott.
 
   {Vice chamberlain}, an officer in court next in rank to the
    lord chamberlain. [Eng.]
 
   {Vice chancellor}.
   (a) (Law) An officer next in rank to a chancellor.
   (b) An officer in a university, chosen to perform certain
     duties, as the conferring of degrees, in the absence of
     the chancellor.
   (c) (R. C. Ch.) The cardinal at the head of the Roman
     Chancery.
 
   {Vice consul} [cf. F. vice-consul], a subordinate officer,
    authorized to exercise consular functions in some
    particular part of a district controlled by a consul.
 
   {Vice king}, one who acts in the place of a king; a viceroy.
    
 
   {Vice legate} [cf. F. vice-l['e]gat], a legate second in rank
    to, or acting in place of, another legate.
 
   {Vice presidency}, the office of vice president.
 
   {Vice president} [cf. F. vice-pr['e]sident], an officer next
    in rank below a president.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vise \Vise\, n. [F. vis a screw, winding stairs, OF. vis, viz,
   fr. L. vitis a vine; probably akin to E. withy.]
   An instrument consisting of two jaws, closing by a screw,
   lever, cam, or the like, for holding work, as in filing.
   [Written also {vice}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vice
   n 1: moral weakness [syn: {frailty}, {vice}]
   2: a specific form of evildoing; "vice offends the moral
     standards of the community"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VICE
     VersatIle Commodore Emulator
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vice [vis]
   damage
   vice
   absence; lack; shortage; shortcoming
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top