ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัวแทน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวแทน-, *ตัวแทน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทน(n) agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทน(n) agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทนช่วง(n) sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
ตัวแทนช่วง(n) sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
ตัวแทนเชิด(n) puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด(n) puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนโฆษณา(n) advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
ตัวแทนค้าต่าง(n) agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนค้าต่าง(n) agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนจำหน่าย(n) agent, Syn. ตัวแทนขาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวแทนน. ผู้ที่ได้รับมอบให้ทำการแทนบุคคลอื่น
ตัวแทนชื่อสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวการ และตัวแทนตกลงจะทำการนั้น
ตัวแทนบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่นตามกฎหมาย.
ตัวแทนขายตรงน. บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้นำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค.
ตัวแทนค้าต่างน. บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ.
ตัวแทนช่วงน. บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ.
ตัวแทนประกันชีวิตน. ผู้ซึ่งบริษัทประกันชีวิตหรือสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท.
ตัวแทนประกันวินาศภัยน. ผู้ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยหรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท.
ตัวแทนเชิดน. บุคคลที่ตัวการเชิดให้ออกแสดงเป็นตัวแทนของตน หรือตัวการรู้แล้วยอมให้บุคคลนั้นเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agentตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent mercantileตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercantile agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Agentตัวแทนของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim agentตัวแทนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, commissionตัวแทนค้าต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorตัวแทนค้าต่าง [ ดู commission agent ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่าย, Example: <p>ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ <p>การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว <p>การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น <p>เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Document surrogateตัวแทนเอกสาร, Example: คำว่า ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate) สามารถให้คำอธิบายได้ 2 แนวทาง [ 1 ] กล่าวคือ <p>ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การแปลงผันหรือดิจิไทซ์รูปแบบของเอกสารหรือวัตถุเพื่อแทนที่เอกสารต้นฉบับ <p>ในความหมายทางสารสนเทศ หมายถึง การสร้างตัวแทนของเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรม เพื่อเป็นตัวแทนของเอกสาร กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือ ตัวแทนเอกสารทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง คำสำคัญ ฯลฯ <p>นอกจากนี้ ตัวแทนเอกสาร หมายรวมถึง การกำหนดตัวแทนของเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนคืนสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลีสำคัญ (key phase) สาระสังเขป เป็นต้น <p>การสร้างตัวแทนเอกสาร เป็นกระบวนการหนึ่งในสองกระบวนการของระบบการค้นคืนสารสนเทศ กล่าวคือ เป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดคำเพื่อใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหาของเอกสาร ส่วนอีกกระบวนการหนึ่ง เป็นงานที่เกี่ยวกับการสืบค้น และการค้นคืน ซึ่งรวมถึงกระบวนการค้นหา และค้นคืน รวมถึงงานวิเคราะห์คำร้องของผู้ใช้ และการกำหนดคำค้น <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120707-Lancaster.jpg" alt="Document surrogate" width="500px"> <p>ภาพแสดงระบบการค้นคืนสารสนเทศของ Lancaster <p>รายการอ้างอิง <p>[ 1 ] Keenan, Stella and Johnston, Colin. Concise Dictionary of Library and Information Science. 2nd ed. London : Bowker-Saur, 2000. <p>[ 2 ] Lancaster, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. London : The Library Association Pub., 1991 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Serial subsrciption agencyตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, Example: <p>การจัดซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหรือวารสาร เป็น ประเภทหนึ่งของวิธีการจัดหาวารสารโดยส่วนใหญ่การจัดหาวารสาร มี 2 วิธีหลัก คือ การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์ และ การจัดหาผ่านตัวแทน (Subscription agent) <p>การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์ มีข้อดี คือ ประหยัดเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการ (Service charge) ให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ข้อเสีย คือ ต้องสำรองจ่ายเงินสำหรับค่าวารสารที่จะบอกรับล่วงหน้า กรณีบอกรับวารสารหลายสำนักพิมพ์ ต้องยุ่งยากในการดำเนินการเรื่องเอกสาร การติดต่อประสานงาน และเสียเงินค่าธรรมเนียมในการบอกรับแต่ละรายสำนักพิมพ์ <p>การจัดหาผ่านตัวแทน (Subscription agent, Dealers , Vendors) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาวารสารให้แก่ห้องสมุด ครอบคลุมการสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่งวารสาร การต่ออายุสมาชิก การทวง การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสาร เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวารสาร เช่น การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนกำหนดออก เปลี่ยนลักษณะรูปเล่ม เปลี่ยนราคา เป็นต้น การบอกรับผ่านตัวแทนนี้ ผู้ดำเนินงานจัดหาวารสารมีหน้าที่เพียงแต่รวบรวมรายชื่อวารสารทั้งหมดที่ห้องสมุดต้องการจะเป็นสมาชิก ส่งไปให้ตัวแทนบอกรับวารสาร ต่อจากนั้นตัวแทนก็จะดำเนินการติดต่อกับทางสำนักพิมพ์ให้ทั้งหมด <p>ข้อดีของการบอกรับวารสารผ่านตัวแทน <p>1. ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน <p>2. ตัวแทนมีความเข้าใจและรู้รายละเอียดของสำนักพิมพ์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทำให้สามารถบริหารจัดการกับการบอกรับวารสารที่หลากหลายชื่อ หลายสำนักพิมพ์ ได้ดี <p>3. ลดความยุ่งยากในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวแทนบางราย คิดราคาเป็นสกุลเงินไทย ซึ่งห้องสมุดต้องตรวจสอบราคาจริงจากสำนักพิมพ์ประกอบด้วย <p>ข้อเสียของการบอกรับวารสารผ่านตัวแทน คือ ห้องสมุดต้องเสียค่าบริการ (Service charge) ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับห้องสมุดนั้น <p>หลักเกณฑ์ในการเลือกตัวแทนบอกรับวารสาร <p>1. คุณภาพการให้บริการ และ ความรวดเร็วในการให้บริการ <p>2. ความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานธุรกิจของตัวแทนบอกรับวารสาร สภาพทางการเงินของตัวแทน <p>3. ลักษณะของตัวแทน พิจารณาที่ขนาดของบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร สามารถให้บริการในระดับนานาชาติได้ <p>การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบอกรับวารสาร ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาวารสารของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูล ข้อดีและข้อเสีย ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ <p>การบอกรับผ่านตัวแทน ในเรื่องต่าง ๆ ควรมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ตามการบอกรับทั้ง 2 วิธี ห้องสมุดควรตั้งงบประมาณเผื่อสำหรับการคำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย ซึ่งมีอัตราขึ้นลงอยู่เสมอ อาจทำให้การจ่ายเงินในบางเวลามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ และที่สำคัญหน่วยงานราชการ ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ต่ออายุได้ปีต่อปีเท่านั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]
Insurance agentsตัวแทนประกันภัย [TU Subject Heading]
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over. Sit-rep please.นั่งตัวแทนโปรด Help! (1965)
Bobbie, Mr. Summers represents Food World.บ๊อบบี้ คุณซัมเมอร์เป็นตัวแทนฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
God is with "World World." It's a slightly bigger obligation.พระเจ้าเป็นตัวแทนของโลก มันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก Oh, God! (1977)
Bishop Reardon represents millions of Roman Catholics.ท่านบิช๊อปเรียเดนเป็นตัวแทน ของชาวคาทอลิกนับล้าน Oh, God! (1977)
Why, we have virtually every religious persuasion represented here today.ในขณะที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ในวันนี้มีตัวแทนของทุก ๆ ศาสนาครับ Oh, God! (1977)
Mr. Landers, I cautioned you earlier that legal representation would be helpful.ผมเตือนคุณก่อนหน้านี้แล้วว่า ตัวแทนที่เหมาะสมทางก.ม.ช่วยคุณได้ Oh, God! (1977)
You'll have to see the agent and sign the papers.คุณจะต้องดูตัวแทนและเข้าสู่ ระบบ เอกสาร. Mad Max (1979)
Where do we find this agent?ที่เราจะหาตัวแทนนี้ หรือไม่? Mad Max (1979)
Sline? Booking agent? What about him?ไซลน ตัวแทนจองตั๋ว เขาเป็นอย่างไรบ้าง The Blues Brothers (1980)
It represents everything we got into archaeology for.มันเป็นตัวแทนของทุกอย่าง ที่เรา เข้ามาในโลกแห่งโบราณคดี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Mahatma Gandhi has become the spokesman for the conscience of all mankind."มหาตมะ คานธี เป็นตัวแทน ความรู้สึกรับผิดชอบของมนุษยชาติ Gandhi (1982)
This congress tells the world it represents India.สภาแห่งนี้บอกโลกว่า เป็นตัวแทนของอินเดีย Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวแทน[tūathaēn] (n) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency  FR: agent [ m ] ; représentant [ m ] ; courtier [ m ] ; délégué [ m ]
ตัวแทนกงสุล[tūathaēn kongsun] (n, exp) EN: consular agent  FR: agent consulaire [ m ]
ตัวแทนขายประกันภัย[tūathaēn khāi prakanphai] (n, exp) EN: insurance agent  FR: agent d'assurance [ m ]
ตัวแทนจัดจำหน่าย[tūathaēn jat jamnāi] (n, exp) EN: distributor  FR: agent distributeur [ m ]
ตัวแทนจำหน่าย[tūathaēn jamnāi] (n, exp) EN: agent
ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[tūathaēn jamnāi tāe phū dīo] (n, exp) EN: sole agent  FR: agent exclusif [ m ]
ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า[tūathaēn phūrap khonsong sinkhā] (n, exp) EN: freight forwarder
ตัวแทนส่งออก[tūathaēn song-øk] (n, exp) EN: export agent
ตัวแทนสายเดินเรือ[tūathaēn sāi doēnreūa] (n, exp) EN: shipping agent
ตัวแทนออกของ[tūathaēn øk khøng] (n, exp) EN: customs broker

English-Thai: Longdo Dictionary
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
avatar(n) ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต, ตัวตนจำลอง, See also: repretation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent(n) ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
ambassador(n) ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent
backup(n) สนับสนุน, See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. reinforcement, support
behalf(n) ในนามของ, See also: ตัวแทน
delegate(n) ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent ambassador
deputy(n) ผู้รักษาการแทน, See also: ตัวแทน, ผู้แทน, Syn. ambassador, agent, representative,deputies
head boy(n) ตัวแทนโรงเรียน, See also: นักเรียนที่โรงเรียนส่งให้เป็นตัวแทนในนามโรงเรียน
stand-in(idm) ตัวแทน, See also: ผู้แทน
interlocutor(n) ตัวแทนเจรจา, See also: ตัวแทนในการต่อรอง คำทางการ
newsagent(n) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsdealer, paper shop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน, หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
alternate(ออล' เทอเนท) vt., vi., n., adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย, ตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน, การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน, ตัวสำรอง, ตัวแทน
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์, ตัวแทน, ในนามของ, Syn. profit

English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน, ผู้แทน, องค์การ, หน่วยงานราชการ, การกระทำ
agent(n) ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, นายหน้า, ตัวกระทำ
behalf(n) ตัวแทน, ประโยชน์, ธุระ
broker(n) นายหน้า, ตัวแทน
delegate(n) ผู้แทน, ตัวแทน
delegate(vt) ตั้งตัวแทน, มอบหน้าที่
delegation(n) คณะผู้แทน, กลุ่มตัวแทน, การมอบหมายหน้าที่
deputation(n) คณะผู้แทน, การมอบหน้าที่, การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน, แต่งตั้งผู้แทน
deputy(n) ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน, รอง, สมาชิกสภาผู้แทน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
commission agent(n) ตัวแทนค้าต่าง
pointmanตัวแทนเจรจา
resellerตัวแทนจำหน่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
代理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
弁理士[べんりし, benrishi] (n) ตัวแทนสิทธิบัตร, See also: R. Patent Attorney

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] TH: ตัวแทน  EN: representative
代理[だいり, dairi] TH: ตัวแทน

German-Thai: Longdo Dictionary
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top