ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -軍-, *軍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[軍, jūn, ㄐㄩㄣ] army, military; soldiers, troops
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] Soldiers 冖 (distorted 力) in a cart 車,  Rank: 7,389

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms, #619 [Add to Longdo]
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion, #887 [Add to Longdo]
军事[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] military affairs; military matters; military, #1,702 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
将军[jiāng jūn, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / ] (army) general, #3,596 [Add to Longdo]
海军[hǎi jūn, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] navy, #4,124 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
解放军[jiě fàng jūn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army (i.e. the Chinese army), #4,683 [Add to Longdo]
红军[Hóng Jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] Red Army, #5,212 [Add to Longdo]
军人[jūn rén, ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] serviceman; soldier; military personnel, #5,415 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐん, gun] (n) ทหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
事訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n ) วิชารักษาดินแดน, ร.ด.
事的に強い[ぐんじてきにつよい, gunjitekinitsuyoi] (exp ) แสนยานุภาพทางทหาร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐん, gun] (n,n-suf) army; force; troops; (P) [Add to Longdo]
の庭[いくさのにわ, ikusanoniwa] (n) (arch) battlefield [Add to Longdo]
を進める[ぐんをすすめる, gunwosusumeru] (exp,v1) to move troops forward [Add to Longdo]
[ぐんい, gun'i] (n) military clothes [Add to Longdo]
[ぐんい, gun'i] (n) military physician or surgeon; (P) [Add to Longdo]
医学校[ぐんいがっこう, gun'igakkou] (n) military medical college [Add to Longdo]
医監[ぐんいかん, gun'ikan] (n) surgeon major general [Add to Longdo]
医総監[ぐんいそうかん, gun'isoukan] (n) surgeon general [Add to Longdo]
[ぐんえい, gun'ei] (n) military camp [Add to Longdo]
[ぐんか, gunka] (n) war song [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえのなど我がに対しては無力だよ」と、彼は笑っていった。
If he could pass for eighteen years old, he'd join the army.18歳だとごまかしても通るのなら彼は隊にはいりたいのだが。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
There is a military base near here.この近くにの基地がある。
These houses were burnt down to the ground by the enemy.これらの家は敵の手で焼き払われた。
The parade was led by an army band.そのパレードは楽隊に先導された。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その勢は敵の攻撃に対して勇敢に抵抗した。
The troops easily put down the rebellion.その隊は簡単に反乱を鎮圧した。
The troops had plenty of arms.その隊は十分な武器を持っていた。
The army slowly advanced across the river.その隊は川を渡ってゆっくりと前進した。
The army made inroads into the neighboring country.その隊は隣国に侵入した。
The army was involved in a number of brilliant actions during the battle.その団は戦闘中多くの輝かしい作戦に従事した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And don't wait for the General any longer.[JA] もうこれ以上将を 待つことはない And Then There Were None (1945)
Director, Brodeigh-Halleck Laboratories... civilian consultant, United States Army Chemical Warfare Service... advisor to Supply Officer, British Embassy...[CN] 包洛蒂實驗室主持人 美化學武器高級顧問 英國大使館顧問 Adam's Rib (1949)
Got any other odd jobs for the Navy tonight?[CN] -今晚要不要為海打打零工? Applause (1929)
Tall. He walks like a soldier.[CN] 高大, 走起路來像個人. Grand Hotel (1932)
Checkmate. You win.[CN] 將 你勝了 Les Visiteurs du Soir (1942)
General Mandrake![JA] マンドレイク将 And Then There Were None (1945)
General Sir John Mandrake:[JA] サー・ジョン・マンドレイク将 あなたは妻の愛人 And Then There Were None (1945)
Maybe you know how the General was killed.[JA] 将の殺人について 何か知ってるな And Then There Were None (1945)
- You called General Mandrake?[JA] - マンドレイク将は? And Then There Were None (1945)
General.[CN] 將 Centurion (2010)
- That accounts for the General.[JA] - 将のぶんというわけか And Then There Were None (1945)
Good morning, General.[JA] おはようございます、将 And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
[ぐんじ, gunji] Militaerangelegenheit, Militaer-, Kriegs- [Add to Longdo]
[ぐんじん, gunjin] Soldat, Militaer [Add to Longdo]
[ぐんび, gunbi] militaerische_Ruestung, militaerische_Bereitschaft [Add to Longdo]
国主義[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
[ぐんこう, gunkou] Kriegshafen [Add to Longdo]
[ぐんしゅく, gunshuku] Abruestung [Add to Longdo]
[ぐんかん, gunkan] Kriegsschiff [Add to Longdo]
[ぐんばつ, gunbatsu] Militaerclique [Add to Longdo]
[ぐんたい, guntai] Truppen, Armee, Militaer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top