Search result for

in place of

(38 entries)
(0.0856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in place of-, *in place of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in place of[IDM] แทนที่, See also: แทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In place of Gu Jun Pyo, Yi Jung sunbae is taking part.ในส่วนของกู จุน พโย รุ่นพี่ยีจองรับหน้าที่ไป Episode #1.7 (2009)
So for this round, I'd take part in place of Ji Hoo sunbae.สำหรับรอบนี้ ฉันจะขอลงแข่งแทนรุ่นพี่จีฮูเอง Episode #1.7 (2009)
I told you about my brother who took care of me in place of my father.พี่ชายที่แสนใจดีที่ผมรักมากกว่าผู้เป็นพ่อซะอีก Episode #1.12 (2009)
The person mistakenly kidnapped in place of Kikuchi-giin is Aizawa Yoshiyuki-san.ตนที่ถูกจับตัวไปผิดแทน สส.คิคุจิ ชื่อโยชิยูกิ ไอซาว่า Episode #1.7 (2009)
The person mistakenly kidnapped in place of Kikuchi-giin is Aizawa Yoshiyuki-san.คนที่ถูกลักพาตัวผิดไปแทนท่านสส.คิคูจิ คือคุณโยชิยูกิ ไอซาว่า Episode #1.8 (2009)
Tsukumo-chan wanted to go in place of Tsuda-san, then.ซึคุโมะจังคงต้องการปลอมตัวเป็นคุณสึดะแน่เลย Episode #1.8 (2009)
I never thought of using paint stir sticks in place of ribs.ผมไม่เคยคิด ใช้ด้ามแปรงทาสี มาแทนที่กระดูกซี่โครง The Body and the Bounty (2010)
In place of Director Hong Mo Ne, who could not make it here,ในนามของคุณฮงโมเนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ Episode #1.16 (2010)
Rather than your worthless sympathy, would you take the beating in place of those servants?แทนที่จะมาแสดงความสงสารที่ไร้ค่า ท่านจะยอมถูกตีแทนทาสเหล่านี้หรือไม่? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
And why is it that Lord Eddard is sending Lannister men in place of his own?แล้วทำไม ลอร์ด เอ็ดดาร์ดถึงส่งคนของแลนนิสเตอร์ มาแทนคนของตัวเอง ข้าสงสัยนัก The Pointy End (2011)
Let me teach you in place of herให้ข้าบอกมั้ยว่าต้องทำยังงัย A Chinese Ghost Story (2011)
Ok, the first victim, Jake Shepherd, had an interesting life, and I'm using interesting in place of the phrase, "He was a big hoodlum."โอเค เหยื่อคนแรก เจค เชพเพิร์ด มีชีวิตที่น่าสนใจ และฉันใช้คำว่าน่าสนใจ แทนประโยคที่ว่า "เขาเป็นวายร้ายขาใหญ่" Epilogue (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in place ofBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
in place ofCar manufacturing is carried out by computer-programmed robots in place of human workers.
in place ofHe attended the meeting in place of his boss.
in place ofHe took part in the meeting in place of his brother.
in place ofHe went in place of me.
in place ofI attended the meeting in place of him.
in place ofIn other words, he's saying to use the flower vase in place of the urine bottle?
in place ofI went to the meeting in place of Sam, who was sick.
in place ofI will go there in place of you.
in place ofLet me go in place of him.
in place ofPaul went to the party in place of his father.
in place ofPlease use this wooden box in place of a chair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่าง[ADV] in place of, See also: instead of, in lieu of, Example: เขานอนบนโต๊ะยาวต่างเตียง, Thai definition: แทน, เหมือน, เช่น ว่าต่าง แก้ต่าง ดูต่างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
แทน[X] (thaēn) EN: in place of ; instead of   FR: à la place de ; au lieu de

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
忌み言葉;忌言葉;忌み詞;忌詞[いみことば, imikotoba] (n) (1) taboo word; (2) euphemism (used in place of a taboo word) [Add to Longdo]
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P) [Add to Longdo]
[そろ;そう;さう;す, soro ; sou ; sau ; su] (aux) (arch) (pol) (See 候ふ) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]
候ふ;候(io)[そうろう;そうらう(ok), sourou ; sourau (ok)] (v4h,vi) (1) (候ふ only) (arch) to serve (by a superior's side); (aux-v,v4h) (2) (pol) to be (auxiliary used in place of "aru" after "de" or "ni" when forming a copula); to do (auxiliary used in place of "-masu" after a -masu stem) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top