Search result for

เครื่องกลไก

   
18 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องกลไก-, *เครื่องกลไก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count unit: เครื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล, กล-เครื่องกลไก, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เช่น ช่างกล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This machine would be very useful on the Maluku Islands.เครื่องกลไกแบบนี้คงมีประโยชน์ ในการใช้บนหมู่เกาะโมลุกกะ The Beginning in the End (2010)
They said he dropped like the others when John's device went off, but he...เขามีอาการเหมือนพวกแวมไพร์ ขณะที่เครื่องกลไกของจอห์นทำงาน แต่เขา... The Return (2010)
I'd appreciate one right about now. Ooh-hoo-hoo-hoo. But I mean the machine, the idea.ผมมีที่ชอบแล้วกระบอกนึง ตอนนี้ แต่ผมหมายถึงเครื่องกลไก ความคิด How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
A machine that spies on you every hour of every day.เครื่องกลไกลมันติดตามคุณทุกชั่วโมงของทุกวัน Legacy (2012)
A mechanical marvel.เครื่องกลไกวิเศษ Warcraft (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกลไก[n.] (khreūangkonkai) EN: machinery   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gismo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gizmo
gizmo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gismo
striker[N] เครื่องกลไกส่วนที่ยิงลูกปืนไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
manhandle(แมน'แฮนเดิล) vt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ผลักไส,กระทำโดยแรงมนุษย์ (ไม่ได้ใช้เครื่องกลไก)
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
mechanise(เมค'คะไนซ) vt. ทำให้เป็นเครื่องกลไก,เคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, See also: machanisation n. mechaniser n.
mechanism(เมค'คะนิสซึม) n. ระบบเครื่องกลไก,เครื่องกลไก,กลวิธาน,วิธีการ,โครงสร้าง,ลัทธิวัตถุนิยม,กระบวนการและปฏิกิริยาของแรงจิต., See also: mechanismic adj. mechanist n. mechanistic adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top