ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vice admiral

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vice admiral-, *vice admiral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice admiral[N] พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Starfleet Command sent me your application for the Vice Admiral position, here at this installation.ฟลีทสั่งส่งฉันแอพลิเคชันของคุณ สำหรับตำแหน่งพลรอง ที่นี่ที่ติดตั้งนี้ Star Trek Beyond (2016)
Needless to say, the position of Vice Admiral is yours.จำเป็นต้องพูดตำแหน่งของพล รองเป็นของคุณ Star Trek Beyond (2016)
Vice Admirals don't fly, do they?รองนายพลไม่ได้บิน, พวกเขา? Star Trek Beyond (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.ร.ท.[N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
พลเรือโท[N] Vice Admiral, Example: เขาพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง พร้อมกับการได้เลื่อนยศเป็นพลเรือโท, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศทหารเรือที่สูงกว่าพลเรือตรี แต่ต่ำกว่าพลเรือเอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vizeadmiral {m} | Vizeadmirale {pl}vice admiral | vice admirals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, a. [Cf. F. vice-. See {Vice}, prep.]
   Denoting one who in certain cases may assume the office or
   duties of a superior; designating an officer or an office
   that is second in rank or authority; as, vice president; vice
   agent; vice consul, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Vice admiral}. [Cf. F. vice-amiral.]
   (a) An officer holding rank next below an admiral. By the
     existing laws, the rank of admiral and vice admiral in
     the United States Navy will cease at the death of the
     present incumbents.
   (b) A civil officer, in Great Britain, appointed by the lords
     commissioners of the admiralty for exercising admiralty
     jurisdiction within their respective districts.
 
   {Vice admiralty}, the office of a vice admiral.
 
   {Vice-admiralty court}, a court with admiralty jurisdiction,
    established by authority of Parliament in British
    possessions beyond the seas. --Abbott.
 
   {Vice chamberlain}, an officer in court next in rank to the
    lord chamberlain. [Eng.]
 
   {Vice chancellor}.
   (a) (Law) An officer next in rank to a chancellor.
   (b) An officer in a university, chosen to perform certain
     duties, as the conferring of degrees, in the absence of
     the chancellor.
   (c) (R. C. Ch.) The cardinal at the head of the Roman
     Chancery.
 
   {Vice consul} [cf. F. vice-consul], a subordinate officer,
    authorized to exercise consular functions in some
    particular part of a district controlled by a consul.
 
   {Vice king}, one who acts in the place of a king; a viceroy.
    
 
   {Vice legate} [cf. F. vice-l['e]gat], a legate second in rank
    to, or acting in place of, another legate.
 
   {Vice presidency}, the office of vice president.
 
   {Vice president} [cf. F. vice-pr['e]sident], an officer next
    in rank below a president.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vice admiral
   n 1: an admiral ranking below a full admiral and above a rear
      admiral

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top