ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recruit

R AH0 K R UW1 T   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recruit-, *recruit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recruit[VT] เกณฑ์ทหารใหม่, Syn. conscript, enlist
recruit[VT] รับคนใหม่, See also: จ้างคนใหม่, Syn. enroll, hire
recruit[VI] ฟื้นฟู, Syn. refresh, revive
recruit[VI] สมาชิกใหม่, See also: ทหารใหม่, Syn. apprentice, beginner
recruiter[N] ผู้สรรหาพนักงานใหม่
recruitment[N] การสรรหาใหม่
recruit from[PHRV] รับคนใหม่, See also: จ้างคนใหม่
recruit into[PHRV] ชวนให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recruit(รีครูท') n. สมาชิกใหม่,ทหารใหม่ vi.,vt. เกณฑ์ทหารใหม่,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่,จัดให้มีเสบียงใหม่,ฟื้นฟูสภาพ,บำรุง, See also: recruitable adj. recruiter n.
recruitment(รีครูท'เมินทฺ) n. การเกณฑ์ทหารใหม่,การรับสมาชิกใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
recruit(n) สมาชิกใหม่,ทหารเกณฑ์ใหม่
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
recruit(vt) เพิ่มจำนวน,เกณฑ์ทหาร,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recruitmentการสรรหา (บุคคล), การเรียกเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitmentการเรียกเข้าเป็นทหาร, การสรรหาบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recruitment, personnel๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, politicalการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, rapidการเร่งระดมคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To recruit the universe's greatest...เพื่อรวมเหล่าตัวร้ายแห่งจักร... The Lego Batman Movie (2017)
You recruit other hosts to help you.คุณเลือกโฮสต์ตัวอื่นช่วยคุณ The Bicameral Mind (2016)
New recruit told them a man and a woman double-crossed us, along with Lazo.สมาชิกใหม่บอกเราว่า มีผู้ชายกับผู้หญิง ทรยศเรา แล้วหนีไปกับลาโซ่ Trace Decay (2016)
Hold still. Hold still! Now, it's time to recruit my army.อยู่นิ่งๆ ทีนี้ก็เป็นเวลาที่ฉันจะรวบรวมกองทัพของฉันแล้ว Trace Decay (2016)
The Agency recruits there every year.ทุกปีหน่วยงานจะไปเกณฑ์คนจากที่นั่น Jason Bourne (2016)
Nobody's trying to recruit you.ไม่มีใครชวนเข้ารีตหรอก Manchester by the Sea (2016)
Our coven's resources and weaponry are yours... to transform these raw recruits into Death Dealers worthy of your name.ทรัพยากรแม่มดของเราและอาวุธ เป็นของคุณ ที่จะเปลี่ยนการรับสมัครดิบ เหล่านี้เป็นผู้ค้าความตายสมกับชื่อของคุณ Underworld: Blood Wars (2016)
Tried to recruit him.ที่ชวนเขาเข้าร่วม Criminal (2016)
Mr. Denali, recruit an army to go back with us.นาย เดแนลี รับสมัครกองทัพจะ กลับไปกับเรา The Magnificent Seven (2016)
One of the original recruits to the anti-vigilante task force over 3 years ago.เป็นหนึ่งในตร.เก่าที่เกณฑ์มาเพื่อ รับมือกับกลุ่มต่อต้านศาลเตี้ย Beyond Redemption (2015)
We had grown resistance to the disease, whilst the British recruits fell ill by the hundreds.เราเริ่มมี ภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ ขณะที่คนของอังกฤษล้มป่วยหลายร้อยคน Blood and Fear (2015)
- They recruit you out of college?พวกเขาไปคัดคุณมาจากมหา'ลัยเหรอคะ Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recruitOur basketball team is recruiting tall boys.
recruitThe captain exercised the new recruits with long marches.
recruitThe papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เณร[N] recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสรรหา[n.] (kān sanhā) EN: recruitment   FR: recrutement [m]
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā bukkhalākøn) EN: employee recruitment   FR: recrutement de personnel [m]
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRUIT    R AH0 K R UW1 T
RECRUIT    R IH0 K R UW1 T
RECRUITS    R AH0 K R UW1 T S
RECRUITS    R IH0 K R UW1 T S
RECRUIT'S    R IY0 K R UW1 T S
RECRUITED    R IH0 K R UW1 T IH0 D
RECRUITER    R IH0 K R UW1 T ER0
RECRUITED    R IY0 K R UW1 T IH0 D
RECRUITERS    R IH0 K R UW1 T ER0 Z
RECRUITING    R IH0 K R UW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruit    (v) rˈɪkrˈuːt (r i1 k r uu1 t)
recruits    (v) rˈɪkrˈuːts (r i1 k r uu1 t s)
recruited    (v) rˈɪkrˈuːtɪd (r i1 k r uu1 t i d)
recruiting    (v) rˈɪkrˈuːtɪŋ (r i1 k r uu1 t i ng)
recruitment    (n) rˈɪkrˈuːtmənt (r i1 k r uu1 t m @ n t)
recruitments    (n) rˈɪkrˈuːtmənts (r i1 k r uu1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, ] recruitment; to invite applications for a job, #3,963 [Add to Longdo]
招兵[zhāo bīng, ㄓㄠ ㄅㄧㄥ, ] recruit soldiers, #68,997 [Add to Longdo]
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] recruiting coordinator [Add to Longdo]
招聘机构[zhāo pìn jī gòu, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] recruiting agency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rekrut {m} | Rekruten {pl}recruit | recruits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
リクルーター[, rikuru-ta-] (n) recruiter; (P) [Add to Longdo]
リクルート[, rikuru-to] (n) recruit; (P) [Add to Longdo]
リクルートファッション[, rikuru-tofasshon] (n) recruit fashion [Add to Longdo]
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
急募[きゅうぼ, kyuubo] (n,vs) urgent recruit [Add to Longdo]
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues [Add to Longdo]
三士[さんし, sanshi] (n) recruit (JSDF) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\, v. i.
   1. To gain new supplies of anything wasted; to gain health,
    flesh, spirits, or the like; to recuperate; as, lean
    cattle recruit in fresh pastures.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain new supplies of men for military or other service;
    to raise or enlist new soldiers; to enlist troops.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\, n.
   1. A supply of anything wasted or exhausted; a reenforcement.
    [1913 Webster]
 
       The state is to have recruits to its strength, and
       remedies to its distempers.      --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a man enlisted for service in the army; a
    newly enlisted soldier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\ (r?*kr?t"), v. t. [imp. & p. p. {Recruited};
   p. pr. & vb. n. {Recruiting}.] [F. recruter, corrupted (under
   influence of recrue recruiting, recruit, from recro[^i]/tre,
   p. p. recr[^u], to grow again) from an older recluter,
   properly, to patch, to mend (a garment); pref. re- + OF. clut
   piece, piece of cloth; cf. Icel. kl[=u]tr kerchief, E.
   clout.]
   1. To repair by fresh supplies, as anything wasted; to remedy
    lack or deficiency in; as, food recruits the flesh; fresh
    air and exercise recruit the spirits.
    [1913 Webster]
 
       Her cheeks glow the brighter, recruiting their
       color.                --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to restore the wasted vigor of; to renew in
    strength or health; to reinvigorate.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with new men, as an army; to fill up or make up
    by enlistment; as, he recruited two regiments; the army
    was recruited for a campaign; also, to muster; to enlist;
    as, he recruited fifty men. --M. Arnold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recruit
   n 1: a recently enlisted soldier [syn: {recruit}, {military
      recruit}]
   2: any new member or supporter (as in the armed forces) [syn:
     {recruit}, {enlistee}]
   v 1: register formally as a participant or member; "The party
      recruited many new members" [syn: {enroll}, {inscribe},
      {enter}, {enrol}, {recruit}]
   2: seek to employ; "The lab director recruited an able crew of
     assistants"
   3: cause to assemble or enlist in the military; "raise an army";
     "recruit new soldiers" [syn: {recruit}, {levy}, {raise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top