ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recruit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recruit-, *recruit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recruit(vt) เกณฑ์ทหารใหม่, Syn. conscript, enlist
recruit(vt) รับคนใหม่, See also: จ้างคนใหม่, Syn. enroll, hire
recruit(vi) ฟื้นฟู, Syn. refresh, revive
recruit(vi) สมาชิกใหม่, See also: ทหารใหม่, Syn. apprentice, beginner
recruiter(n) ผู้สรรหาพนักงานใหม่
recruitment(n) การสรรหาใหม่
recruit from(phrv) รับคนใหม่, See also: จ้างคนใหม่
recruit into(phrv) ชวนให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recruit(รีครูท') n. สมาชิกใหม่, ทหารใหม่ vi., vt. เกณฑ์ทหารใหม่, จ้างคนใหม่, รับคนใหม่, จัดให้มีเสบียงใหม่, ฟื้นฟูสภาพ, บำรุง, See also: recruitable adj. recruiter n.
recruitment(รีครูท'เมินทฺ) n. การเกณฑ์ทหารใหม่, การรับสมาชิกใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
recruit(n) สมาชิกใหม่, ทหารเกณฑ์ใหม่
recruit(vi) บำรุง, ฟื้นสภาพ, ฟื้นฟูกำลัง
recruit(vt) เพิ่มจำนวน, เกณฑ์ทหาร, จ้างคนใหม่, รับคนใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recruitmentการสรรหา (บุคคล), การเรียกเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitmentการเรียกเข้าเป็นทหาร, การสรรหาบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recruitment, personnel๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, politicalการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, rapidการเร่งระดมคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, sir, I was recruited out of medical school.คุณมาทำงานกับ FBl ได้อย่างไร ? Deep Throat (1993)
I went off to school in England. I came back, got recruited by the Bureau.แล้วคุณทำยังไง ? Deep Throat (1993)
I. G. Farben, Siemens, Hermann Goering recruit their labour here.ไอ จี ฟาร์เบน, ซีเมนส์, เฮอร์มัน กอริ่ง ต่างก็มาคัดสรรคนงานกันที่นี่ Night and Fog (1956)
-Let me recruit some new men.- Let me recruit some new men. The Godfather (1972)
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
we're not recruiting for the boy scouts.- เราไม่ได้ต้องการคนซื่อบื้อ Spies Like Us (1985)
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
-Our "recruitment philosophy."- นโยบายสรรหาคนของเรา Gattaca (1997)
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
We're recruiting. Who is recruiting?ใครเกณฑ์คน The Pianist (2002)
But why me? I thought you only recruited boys with rich fathers.ทำไมเลือกฉัน ฉันนึกว่านาย เลือกกะเกณฑ์แต่ลูกคนรวย The Pianist (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recruitOur basketball team is recruiting tall boys.
recruitThe captain exercised the new recruits with long marches.
recruitThe papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เณร(n) recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai Definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสรรหา[kān sanhā] (n) EN: recruitment  FR: recrutement [ m ]
การสรรหาบุคลากร[kān sanhā bukkhalākøn] (n, exp) EN: employee recruitment  FR: recrutement de personnel [ m ]
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
recruit
recruit
recruit
recruits
recruits
recruits
recruit's
recruited
recruited
recruiter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruit
recruits
recruited
recruiting
recruitment
recruitments

WordNet (3.0)
recruit(n) a recently enlisted soldier, Syn. military recruit
recruit(n) any new member or supporter (as in the armed forces), Syn. enlistee
recruit(v) seek to employ
recruit(v) cause to assemble or enlist in the military, Syn. levy, raise
recruiter(n) someone who supplies members or employees
recruiter(n) an official who enlists personnel for military service
recruiting-sergeant(n) a sergeant deputized to enlist recruits
recruitment(n) the act of getting recruits; enlisting people for the army (or for a job or a cause etc.), Syn. enlisting
enroll(v) register formally as a participant or member, Syn. enrol, recruit, enter, inscribe

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Recruit

v. t. [ imp. & p. p. Recruited; p. pr. & vb. n. Recruiting. ] [ F. recruter, corrupted (under influence of recrue recruiting, recruit, from recroî/tre, p. p. recrû, to grow again) from an older recluter, properly, to patch, to mend (a garment); pref. re- + OF. clut piece, piece of cloth; cf. Icel. klūtr kerchief, E. clout. ] 1. To repair by fresh supplies, as anything wasted; to remedy lack or deficiency in; as, food recruits the flesh; fresh air and exercise recruit the spirits. [ 1913 Webster ]

Her cheeks glow the brighter, recruiting their color. Glanvill. [ 1913 Webster ]

2. Hence, to restore the wasted vigor of; to renew in strength or health; to reinvigorate. [ 1913 Webster ]

3. To supply with new men, as an army; to fill up or make up by enlistment; as, he recruited two regiments; the army was recruited for a campaign; also, to muster; to enlist; as, he recruited fifty men. M. Arnold. [ 1913 Webster ]

Recruit

v. i. 1. To gain new supplies of anything wasted; to gain health, flesh, spirits, or the like; to recuperate; as, lean cattle recruit in fresh pastures. [ 1913 Webster ]

2. To gain new supplies of men for military or other service; to raise or enlist new soldiers; to enlist troops. [ 1913 Webster ]

Recruit

n. 1. A supply of anything wasted or exhausted; a reenforcement. [ 1913 Webster ]

The state is to have recruits to its strength, and remedies to its distempers. Burke. [ 1913 Webster ]

2. Specifically, a man enlisted for service in the army; a newly enlisted soldier. [ 1913 Webster ]

Recruiter

n. One who, or that which, recruits. [ 1913 Webster ]

Recruitment

n. The act or process of recruiting; especially, the enlistment of men for an army. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ,  ] recruitment; to invite applications for a job #3,963 [Add to Longdo]
招兵[zhāo bīng, ㄓㄠ ㄅㄧㄥ,  ] recruit soldiers #68,997 [Add to Longdo]
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ,      /    調 ] recruiting coordinator [Add to Longdo]
招聘机构[zhāo pìn jī gòu, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ,     /    ] recruiting agency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rekrut { m } | Rekruten { pl }recruit | recruits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] (n, vs) recruiting; taking applications; (P) #2,680 [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n, vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) #12,306 [Add to Longdo]
リクルート[rikuru-to] (n) recruit; (P) #13,314 [Add to Longdo]
ヘッドハンティング[heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
リクルーター[rikuru-ta-] (n) recruiter; (P) [Add to Longdo]
リクルートファッション[rikuru-tofasshon] (n) recruit fashion [Add to Longdo]
一番出世[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
急募[きゅうぼ, kyuubo] (n, vs) urgent recruit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top