ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

便

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -便-, *便*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
便[便, biàn, ㄅㄧㄢˋ] easy, convenient; expedient
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 271

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself, #403 [Add to Longdo]
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
便[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便] convenient, #2,918 [Add to Longdo]
便[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual, #3,355 [Add to Longdo]
便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] even if; even though, #3,773 [Add to Longdo]
便[yǐ biàn, ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] so that; so as to; in order to, #4,245 [Add to Longdo]
便[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate, #5,124 [Add to Longdo]
便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
便[べんり, benri] (adj) สะดวก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
便[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก

Japanese-English: EDICT Dictionary
便[べん, ben] (n,n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly [Add to Longdo]
便じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to satisfy; to answer the purpose; to make convenient [Add to Longdo]
便ずる[べんずる, benzuru] (vz,vi) to satisfy; to answer the purpose; to make convenient [Add to Longdo]
便の有り次第[びんのありしだい, binnoarishidai] (n) on the first opportunity [Add to Longdo]
便[たより(P);だより, tayori (P); dayori] (n,vs) (1) (たより only) news; tidings; information; correspondence; letter; (n-suf) (2) (だより only) news from ...; (P) [Add to Longdo]
便りの無いのは良い便[たよりのないのはよいたより, tayorinonainohayoitayori] (exp) (id) No news is good news [Add to Longdo]
便りをする[たよりをする, tayoriwosuru] (exp,vs-i) to write (to someone); to drop someone a line; to contact someone [Add to Longdo]
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが感染することってあるの?」「いいえ、ありません」
I'd like a money order for ten dollars.10ドルの郵便為替にしていただきたいのですが。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便為替でお願いします。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便振替にしていただきたいのですが。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前に止まりますから。
Has Flight 123 been delayed?123便は遅れていますか。
Has Flight 123 arrived?123便は到着しましたか。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
I have not had a bowel movement for a week.1週間便通がない。
How many cruises are there each day?1日に何便有りますか。
I have not heard from her for a year.1年間彼女から便りがありません。
Flight 226 takes off at 10:30.226便は10時30分に離陸します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nah.[CN] 请便 Air America (1990)
I run a messenger service. The Beck and Call Company.[JA] 俺は宅急便の会社を 経営してる 12 Angry Men (1957)
Call of nature, your Imperial Highness.[JA] 小便に行きたいもんで Tikhiy Don (1957)
ANNOUNCER: Mexicana de A viación announces the departure of its flight...[JA] メキシカーナ航空から 出発便のご案内... Kansas City Confidential (1952)
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.[JA] 通告だ 郵便で通告を受けると みんながここへ集まって 全く知らない人間の 有罪 無罪を決める 12 Angry Men (1957)
Flight 589, now boarding.[JA] 589便は 搭乗ご案内中です Kansas City Confidential (1952)
As you wish.[CN] 随您方便 Monamour (2006)
I'd better check my mail at the hotel.[JA] ホテルの郵便物を取ってこないと Purple Noon (1960)
Whatever![CN] 随便 How to Train Your Dragon (2010)
Sure.[CN] 随便 Shiri (1999)
Flight 589 now leaving.[JA] 589便はゲートを離れます Kansas City Confidential (1952)
Because I want to get away as fast and as far as I can.[JA] 一番早い便で 遠くに逃げたい Hollow Triumph (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
便[べん, ben] Bequemlichkeit, Exkremente [Add to Longdo]
便[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
便[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
便[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
便宜上[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
便[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
便[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top