ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

注意

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -注意-, *注意*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注意[zhù yì, ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] take note of; (pay) attention (to), #632 [Add to Longdo]
注意[zhù yì lì, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] attention, #7,128 [Add to Longdo]
引人注意[yǐn rén zhù yì, ㄧㄣˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous, #35,119 [Add to Longdo]
注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]
值得注意的是[zhí de zhù yì de shì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] it's worth noting that... [Add to Longdo]
分散注意[fēn sàn zhù yì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to distract [Add to Longdo]
在密切注意[zài mì qiè zhù yì, ㄗㄞˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to pay close attention (to sth) [Add to Longdo]
密切注意[mì qiè zhù yì, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] close attention (to sth) [Add to Longdo]
注意力缺陷过动症[zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] Thai: ข้อควรระวัง English: caution (vs)
注意[ちゅうい, chuui] Thai: การสังเกต

Japanese-English: EDICT Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] (n,vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) [Add to Longdo]
注意を逸らす[ちゅういをそらす, chuuiwosorasu] (exp,v5s) to distract a person's attention [Add to Longdo]
注意を引く;注意をひく;注意を惹く[ちゅういをひく, chuuiwohiku] (exp,v5k) to attract attention [Add to Longdo]
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in [Add to Longdo]
注意を促す[ちゅういをうながす, chuuiwounagasu] (exp,v5s) to call a person's attention (to) [Add to Longdo]
注意を怠る[ちゅういをおこたる, chuuiwookotaru] (exp,v5r) to be off one's guard [Add to Longdo]
注意を注ぐ[ちゅういをそそぐ, chuuiwososogu] (exp,v5g) to pay attention [Add to Longdo]
注意を払う[ちゅういをはらう, chuuiwoharau] (exp,v5u) to pay attention (to) [Add to Longdo]
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up [Add to Longdo]
注意義務[ちゅういぎむ, chuuigimu] (n) duty of care [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
Please remind me to write a letter tomorrow.あす手紙を書くのを忘れないように私に注意してください。
It was careless of you to forget your homework.あなたが宿題を忘れた事は、不注意である。
It may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.あなたには些細な事に思えるかも知れませんが、私にとってそれは注意すべきことなのです。
Give your whole attention to what you are doing.あなたのやっていることによく注意を向けなさい。
It was careless of me to forget to answer your letter.あなたの手紙に返事を書くのを忘れたのは私にとって不注意でした。
Listen to me carefully with your book closed.あなたの本を閉じて私の話を注意して聞きなさい。
You are far from a careful driver.あなたはけっして注意深いドライバーではありませんよ。
You should have been more careful.あなたはもう少し注意すべきだったのに。
You need to be more careful.あなたはもっと注意しなければならない。
You should be more careful at a crosswalk.あなたは横断歩道ではもっと注意すべきだ。
You should have been more careful in money matters.あなたは金銭問題にはもっと注意すべきだったのに。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use extreme caution. All are armed.[JA] 厳重に注意しろ 全員武装している Kansas City Confidential (1952)
They require great attention.[JA] 非常な注意が必要になる Grand Prix (1966)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.[JA] 今まで注意深く聞いて この方の指摘は納得できる 12 Angry Men (1957)
Caution.[CN] 注意事项。 Dead of the Nite (2013)
Focus![CN] 集中注意 Priest (2011)
I did not notice the time.[CN] 我没注意到时间 The Mummy (1932)
Look out![CN] 注意 Tremors (1990)
Watch that left foot there, precious.[CN] 尤其要注意左腳 Applause (1929)
I'll let you go now, but watch your step in the future.[JA] - 気をつけなきゃ 今回は許すが これから注意してくれ Detour (1945)
Right.[JA] 君には注意に とどめておこう Too Late for Tears (1949)
I hadn't thought of that.[CN] 我以前還沒有注意到. Grand Hotel (1932)
Attention![CN] 注意! Sangre de vírgenes (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] Aufmerksamkeit, Vorsicht, Warnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top