ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

橱柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橱柜-, *橱柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] sideboard; cupboard holding table service; closet, #16,226 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm really sorry about the cabinet.[CN] -对那橱柜我真的很抱歉 Marnie (1964)
I wondered what you were doing with all those tubes in your cupboard.[CN] 我想知道你怎么解决你橱柜里那么多牙膏 Carry On Camping (1969)
Look in the kitchen closet.[CN] 看看橱柜里面 The Bridge (1959)
In the bathroom cabinet you'll find a blue vial.[CN] 在厕所的橱柜里 你会找到只蓝色小药瓶 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
I was putting some dishes away and the wall cupboard came down on my arm.[CN] 我放餐具的时候 橱柜倒了伤了我的胳膊 The Red House (1947)
You haven't got any of those magnificent peanut-butter handprints all over your cabinets yet.[CN] 你没有得到 所有这些宏伟的 花生酱手印 在你的橱柜呢。 The Stepford Wives (1975)
In the cupboard.[CN] -在橱柜里面 Summer with Monika (1953)
And he nodded very politely to me and then ignored me totally and went to a cupboard over in the corner and found some, uh, nice, uh... lace, uh, table napery or nappery.[CN] 一个非常丰满的少女 她尽管年纪小 但看上去却并非毫无经验 他非常礼貌地向我点了点头 然后完全不理睬我 并走向角落里的一个橱柜 并找到了一些,呃, Remember (1974)
We are in a 200-foot-square office with a gray-green cabinet.[CN] 这是一个200平方英尺的办公室 这里有一个灰绿色橱柜 The Confession (1970)
Supper's in the meat safe.[CN] 晚饭在橱柜里。 10 Rillington Place (1971)
- No, but never mind. Beans on the stove, veal in the cupboard![CN] 豆子在炉子上, 牛肉在橱柜里! Quai des Orfèvres (1947)
Good, and the tiles are in the cupboard under the stairs, right?[CN] 瓷砖就在楼下的橱柜里哦 Life Is Sweet (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top