ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิบัติงาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิบัติงาน-, *ปฏิบัติงาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติงาน(v) work, Syn. ทำงาน, ทำ, ดำเนินงาน, จัดการ, บริหาร, Example: บริษัทก่อสร้างเริ่มปฏิบัติงานแล้ว หลังจากเซ็นสัญญา, Thai Definition: กระทำตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carrying out Activityปฏิบัติงานเพื่อสนองความขาดหรือแก้ความบกพร่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She shouldn't have been there to jeopardize your position!เขาไม่ควรอยู่ตรงที่คุณปฏิบัติงานด้วยซ้ำ Casualties of War (1989)
Which means they knew our response time to a 211... had our air, immobilized it, entered... escaped in under three minutes.แปลว่ามันรู้เวลาปฏิบัติงาน 211 ดักฟังวิทยุแล้วกะเวลา ลงมือ แล้วเผ่นภายใน 3 นาที Heat (1995)
Do we know, if he ever operated in the US?เขาเคยปฏิบัติงานในอเมริการึเปล่า The Jackal (1997)
I need a voice transcription of field report November-Alpha, from 915 this year, Agent Witherspoon.ผมต้องการรายงานการปฏิบัติงาน ของเดือนพฤศจิกายนจากวันที่ 9-15 ปีนี้ The Jackal (1997)
- Field report November-Alpha. File 0900 hoursรายงานการปฏิบัติงานของ เดือนพฤศจิกายนเวลา 9.00 น. The Jackal (1997)
They're always more of damn done us.เราได้ตำรวจลับปฏิบัติงานร่วม รับผิดชอบใน Wichita Yankee White (2003)
Oh, Gibbs, come on, it's 1:00 A.M.จนท.พิเศษ กิบส์ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งโดยตรงของผม Yankee White (2003)
Agent Axlerod is trailing you to pick up the body bag when the FBI tosses it.จนท. ทอดด์ก็ปฏิบัติงานตามคำสั่งโดยตรงเหมือนกัน Yankee White (2003)
Happy news gets around fast.FBI ได้ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจลับ Yankee White (2003)
I was one of seven scientists chosen to serve in a secret facility stationed outside of Berlin before the start of the First World War.ผมเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ 7 คน ซึ่งถูกเลือกให้ไปปฏิบัติงานอย่างลับๆ ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตเบอร์ลิน ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Project Debreifing Reportรายงานสรุปหลังการปฏิบัติงาน โครงการเทรดสโตน The Bourne Supremacy (2004)
Killed In Actionเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน The Bourne Supremacy (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติงาน[patibatngān] (v, exp) EN: work ; be at work  FR: faire son devoir ; accomplir son devoir
ปฏิบัติงานแทน[patibatngān thaēn] (n, exp) EN: deputize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out(phrv) ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก, See also: ปฏิบัติงานนอกสถานที่, Syn. be out in
operate(vt) ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, act, perform
operate(vi) ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, function, perform
work(vi) ทำงาน, See also: ปฏิบัติงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน, หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่, การปฏิบัติงาน, ภาระกิจ, งาน, พิธี, บทบาท, ประสิทธิภาพ, การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น, ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่, กระทำ, ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform, work, do
halt(ฮอลทฺ) vi., n.adj. (การ) หยุด, ชะงัก, เป็นง่อย, ขาเป๋, ลังเล, สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand, check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง operator กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause

English-Thai: Nontri Dictionary
function(vi) ทำหน้าที่, ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติหน้าที่
ply(vt) ปฏิบัติงาน, ทำอยู่เรื่อยไป, ใช้งาน, ยุ่งกับงาน
working(n) การปฏิบัติงาน, การใช้แรงงาน, ชุดทำงาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top