ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caution

K AA1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caution-, *caution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caution(n) การตักเตือน, Syn. alarm, sign, warning
caution(n) ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, precaution, Ant. carelessness
caution(vt) เตือน, Syn. admonish, warn
caution(vt) แนะนำ, Syn. advise
cautionary(adj) ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน
caution about(phrv) ตักเตือน, See also: เตือน
caution against(phrv) ตักเตือน, See also: เตือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caution(คอ'เ'ชิน) { cautioned, cautioning, cautions } n. ความระมัดระวัง, การตักเตือน, การคาดโทษ -v. เตือน, แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน, การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation, foresight

English-Thai: Nontri Dictionary
caution(n) ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, การตักเตือน
caution(vt) เตือน, ตักเตือน, แนะนำ
precaution(n) การระมัดระวัง, การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง, ป้องกันไว้ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cautionคำเตือนให้ระวังอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cautionary Statementข้อความเตือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would caution you not to be swayed by your emotions.ผมจะไม่เตือนคุณ จะโดนอิทธิพลโดยอารมณ์ของคุณ In the Name of the Father (1993)
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
What do you want? A little more caution from you.ต้องการอะไร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What are you gonna do, wrap me up in caution tape?สิ่งที่คุณจะทำห่อผมขึ้นในเทประมัดระวัง? Showtime (2002)
No, I ain't gonna wrap you up in caution tape.ไม่ฉันไม่ gonna ห่อคุณขึ้นมาในเทประมัดระวัง Showtime (2002)
I don't wanna be the guy putting up the caution tape.ฉันไม่อยากเป็นคนที่แต่งตัวประหลาดวางขึ้นเทประมัดระวัง Showtime (2002)
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?ห่อฉันขึ้นในเทประมัดระวังห่อฉันขึ้นในเทประมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้านบน? Showtime (2002)
And in the meantime I strongly recommend caution to all.เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The motel's made out of caution cones, which, of course, cars try to avoid.โมเต็ลทำจากกรวยระมัดระวังซึ่ง แน่นอนรถยนต์พยายามที่จะหลีกเลี่ยง Cars (2006)
I'd like to urge strong caution in apprehending the suspect.ผมอยากให้ระวังในการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย Left Turn Ahead (2007)
Caution first, jimenez later.ระวังตัวไว้ก่อน ฮิมิเนสทีหลัง Resistance Is Futile (2007)
Just give a caution -A caution?ก็แค่ระว้งไว้ก่อนน่ะ แค่ระวังเหรอ? War (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cautionFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
cautionHe advised caution.
cautionHe cautioned me against being careless of my health.
cautionHigh school students who flagrantly smoke in class. The teachers who can't caution them.
cautionI cautioned him against being late.
cautionIf we eat garlic with caution, we will gain benefits.
cautionIf you drive with anything less than extreme caution, you're risking your life.
cautionI repeat it by way of caution.
cautionLet's take the utmost caution against errors.
cautionMuch caution does no harm.
cautionPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.
cautionThe soldiers headed for the frontier with caution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำตักเตือน(n) warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai Definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
เตือนภัย(v) warn, See also: caution, forewarn, alert, Example: ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ, Thai Definition: แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
เตือนภัย(adj) cautionary, See also: caution, Example: เครื่องบินทุกลำจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย, Thai Definition: เกี่ยวกับการแจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
คำเตือน(n) warning, See also: caution, notification, Example: คำเตือนต่างๆ ดูจะไม่ใคร่ได้ผลสำหรับนักท่องเที่ยว
ความสำรวม(n) carefulness, See also: caution, Syn. การระมัดระวัง, Example: ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส
ตักเตือน(v) warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai Definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
เตือน(v) warn, See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to, Syn. ตักเตือน, ว่ากล่าวตักเตือน, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย, Example: พ่อแม่เตือนลูกให้ระวังอันตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า, Thai Definition: ทำให้รู้สำนึก, ทำให้มีสติ
การตักเตือน(n) warning, See also: caution, admonition, counseling, advice, Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว, Example: การตักเตือนจากผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กมีอนาคตที่ดีได้
การเตือนสติ(n) warning, See also: caution, reminding, admonition, Syn. การเตือน, การตักเตือน, Example: การเตือนสติเมื่อผู้อื่นกระทำความผิดแสดงถึงกัลยาณมิตร, Thai Definition: เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ
การระมัดระวัง(n) caution, See also: carefulness, precaution, Syn. การระวัง, Example: เขาทำงานที่ต้องอาศัยการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเหตุพลาดพลั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้, Thai Definition: การดูแลให้ปลอดภัย, การดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
การเตือน[kān teūoen] (n) EN: alert ; caution
คำเตือน[khamteūoen] (n) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat  FR: avertissement
ข้อควรคำนึง[khø khūan khamneung] (n, exp) EN: caution
ข้อควรระวัง[khø khūan rawang] (n, exp) EN: warning ; caution  FR: avertissement [ m ]
เงินฝาก[ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit ; trust money ; bank deposit  FR: caution [ f ] ; garantie [ f ] ; dépôt (d'argent) [ m ]
เงินประกัน[ngoen prakan] (n) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit  FR: garantie [ f ] ; caution [ f ]
เพื่อความปลอดภัย[pheūa khwām pløtphai] (xp) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side
ป้องกันไว้ก่อน[pǿngkan wai køn] (x) EN: precaution  FR: précaution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAUTION K AA1 SH AH0 N
CAUTION K AO1 SH AH0 N
CAUTIONS K AO1 SH AH0 N Z
CAUTIONED K AA1 SH AH0 N D
CAUTIONED K AO1 SH AH0 N D
CAUTIONARY K AO1 SH AH0 N EH2 R IY0
CAUTIONING K AO1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caution (v) kˈɔːʃən (k oo1 sh @ n)
cautions (v) kˈɔːʃənz (k oo1 sh @ n z)
cautioned (v) kˈɔːʃənd (k oo1 sh @ n d)
cautionary (j) kˈɔːʃənriː (k oo1 sh @ n r ii)
cautioning (v) kˈɔːʃənɪŋ (k oo1 sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsicht { f } | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] (n, vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) #174 [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n, vs, adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) #6,089 [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n, adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) #6,296 [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
コーション[ko-shon] (n) caution [Add to Longdo]
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution [Add to Longdo]
遺戒;遺誡[いかい, ikai] (n) one's last caution [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]
戒心[かいしん, kaishin] (n, vs) caution; precaution; care [Add to Longdo]
戒慎[かいしん, kaishin] (n, vs) caution; discretion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caution \Cau"tion\, n. [F. caution a security, L. cautio, fr.
   cavere (For scavere) to be on one's guard, to take care
   (orig.) to be on the watch, see; akin to E. show.]
   1. A careful attention to the probable effects of an act, in
    order that failure or harm may be avoided; prudence in
    regard to danger; provident care; wariness.
    [1913 Webster]
 
   2. Security; guaranty; bail. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The Parliament would yet give his majesty sufficient
       caution that the war should be prosecuted.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Precept or warning against evil of any kind; exhortation
    to wariness; advice; injunction.
    [1913 Webster]
 
       In way of caution I must tell you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Civil & Scots Law) A pledge, bond, or other security for
    the performance of an obligation either in or out of
    judicial proceedings; the promise or contract of one not
    for himself but another; security.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Caution money}, money deposited by way of security or
    guaranty, as by a student at an English university.
 
   Syn: Care; forethought; forecast; heed; prudence;
     watchfulness; vigilance; circumspection; anxiety;
     providence; counsel; advice; warning; admonition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caution \Cau"tion\ v. t. [imp. & p. p. {Cautioned}; p. pr. & vb.
   n. {Cautioning}.]
   To give notice of danger to; to warn; to exhort [one] to take
   heed.
   [1913 Webster]
 
      You cautioned me against their charms.  --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caution
   n 1: the trait of being cautious; being attentive to possible
      danger; "a man of caution" [syn: {caution}, {cautiousness},
      {carefulness}] [ant: {incaution}, {incautiousness}]
   2: a warning against certain acts; "a caveat against unfair
     practices" [syn: {caution}, {caveat}]
   3: judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised
     caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
     [syn: {caution}, {precaution}, {care}, {forethought}]
   4: the trait of being circumspect and prudent [syn:
     {circumspection}, {caution}]
   v 1: warn strongly; put on guard [syn: {caution}, {admonish},
      {monish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top