ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assistance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assistance-, *assistance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistance(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid, help

English-Thai: Nontri Dictionary
assistance(n) ความช่วยเหลือ, การอนุเคราะห์, การสงเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance, old ageการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, publicสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Request assistance from the Eastern District Battalion.ร้องขอความช่วยเหลือจาก กองพันทางตะวันออก Akira (1988)
Son, I'll be needing your assistance tomorrow.ไอ้ลูกชาย พรุ่งนี้มาช่วยพ่อหน่อย The Cement Garden (1993)
She had better had stayed home! Assistance is impossible, and condolence insufferable.หล่อนน่าจะอยู่บ้านของหล่อน ความช่วยเหลือ ไม่มีทางเป็นไปได้และการแสดงความเสียใจเป็นเรื่องเหลือทน Episode #1.5 (1995)
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก The Jackal (1997)
He was of some assistance to my fiancée last night.เขาช่วยคู่หมั้นผมไว้เมื่อคืนนี้ Titanic (1997)
Could I have directory assistance for Fiji, please?ช่วยค้นเบอร์โทรในฟิจิหน่อยครับ The Truman Show (1998)
Education public health social assistance pensions housing.การศึกษา, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ บำเหน็จบำนาญ, การจัดหาที่อยู่อาศัย The Corporation (2003)
Until the jade Buddha is back in my possession, you and your cause will receive no British military assistance whatsoever.ถ้าผมยังไม่ได้พระพุทธรูปหยกคืน กองทัพอังกฤษ จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับคุณ Around the World in 80 Days (2004)
I want the credit for the find to go to the entire Gates family, with the assistance of Mr Riley Poole.ผมต้องการให้ชื่อเสียงของการค้นพบ เป็นของตระกูล เกทส์, และด้วยความช่วยเหลือจาก คุณ ไรลี่ย์ พูลล์. National Treasure (2004)
Can we have some medical assistance here, please?พวกเราต้องการหมอ ขอร้องละ Hotel Rwanda (2004)
As far as American citizens, whoever leaves will get whatever assistance is required to get their life back on track:สำหรับคนอเมริกัน ใครที่อยากออกไป จะได้รับ ความช่วยเหลือ ให้กลับไปดำเนินชีวิตได้อีก Pilot (2004)
You might find I can be of more assistance than you think.แล้วนายจะรู้ว่าฉันช่วยนายได้เยอะ Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistanceCall on me if you need my assistance.
assistanceCan I be of any assistance to you?
assistanceDon't count on his assistance.
assistanceFurther assistance is not forthcoming.
assistanceHe got assistance from above.
assistanceHe promised us his assistance.
assistanceI cannot thank you enough for your assistance.
assistanceIf it were not for his assistance, we could not carry out the project.
assistanceI owe my success to her assistance.
assistanceI owe what I am to your assistance.
assistanceMay I make so bold as to to request your assistance?
assistanceThank you again for your kind assistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอนุเคราะห์(v) assistance, See also: help, aid, favour, benevolence, Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน, ความเจือจุน, Example: วงโยธวาทิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2537 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหลายท่าน
อุปการ(n) support, See also: assistance, help, Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความช่วยเหลือ(n) assistance, See also: aid, help, Syn. การช่วยเหลือ, Example: สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สำเร็จ
ความเกื้อกูล(n) assistance, See also: help, support, aid (relief), Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้ในชนบทมีลักษณะเป็นความเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การช่วยงาน[kān chūay ngān] (n, exp) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing  FR: aide [ f ] ; assistance [ f ] ; support [ m ]
การให้ความช่วยเหลือ[kān hai khwām chūayleūa] (n, exp) EN: assistance  FR: assistance [ f ]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī] (n, exp) EN: technological assistance  FR: assistance technologique [ f ]
การไม่ช่วยเหลือ[kān mai chūayleūa] (n, exp) FR: non-assistance [ f ]
การอุปถัมภ์[kān uppatham] (n) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation  FR: patronage [ m ] ; parrainage [ m ]
แขนขวา[khaēn khwā] (n, exp) EN: efficient assistance
ขอความช่วยเหลือ[khø khwām chūayleūa] (v, exp) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance  FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ความอนุเคราะห์[khwām anukhrǿ] (n) EN: assistance  FR: aide [ f ]
ความช่วยเหลือ[khwām chūayleūa] (n) EN: assistance ; aid ; help  FR: aide [ f ] ; assistance [ f ]
พยุง[phayung] (v) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up  FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assistance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assistance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ,   /  ] assistance; aid; to help; to assist #642 [Add to Longdo]
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ,   /  ] assistance to the poor #6,594 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistenz { f }; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ... [Add to Longdo]
Mitarbeit { f }; Hilfe { f }; Mithilfe { f } (bei) | seine langjährige Mitarbeit bei ...assistance (in) | his many years of work(ing) with (for) ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
[すけ, suke] (n) assistance #1,988 [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n, vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) #2,790 [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance #2,973 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
助け[たすけ, tasuke] (n) assistance; (P) #3,472 [Add to Longdo]
心配[しんぱい, shinpai] (adj-na, n, vs) (1) worry; concern; anxiety; (n, vs) (2) care; help; aid; assistance; (P) #4,716 [Add to Longdo]
援助[えんじょ, enjo] (n, vs, adj-no) assistance; aid; support; (P) #5,275 [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n, vs, adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) #5,451 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assistance \As*sist"ance\, n. [Cf. F. assistance.]
   1. The act of assisting; help; aid; furtherance; succor;
    support.
    [1913 Webster]
 
       Without the assistance of a mortal hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An assistant or helper; a body of helpers. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wat Tyler [was] killed by valiant Walworth, the lord
       mayor of London, and his assistance, . . . John
       Cavendish.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. Persons present. [Obs. or a Gallicism]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assistance
   n 1: the activity of contributing to the fulfillment of a need
      or furtherance of an effort or purpose; "he gave me an
      assist with the housework"; "could not walk without
      assistance"; "rescue party went to their aid"; "offered his
      help in unloading" [syn: {aid}, {assist}, {assistance},
      {help}]
   2: a resource; "visual aids in teaching" [syn: {aid},
     {assistance}, {help}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top