ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fissure

F IH1 SH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fissure-, *fissure*
Possible hiragana form: ふぃっすれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fissure(n) รอยแตก, See also: รอยแยก, รอยปริ, รอยร้าว, ร่อง, ร่องแยก, Syn. crack, crevice, cleft
fissure(vt) ทำให้แยกออก, See also: ทำให้แตกออก, ทำให้กะเทาะ, Syn. cleave, split
fissure(vi) แยกออก, See also: แตกออก, กะเทาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง, ช่อง, รอยแยก, ร่องแยก, รอยประสาน vt., vi. แยกออก, แบ่งแยก, แยกตัว, แตกแยกออก, Syn. cleft

English-Thai: Nontri Dictionary
fissure(n) ช่อง, ร่อง, รอยแยก, รอยแตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fissure๑. ช่อง, ร่อง, รอยแยก๒. แผลรอยแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissureรอยแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fissureรอยแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fissure eruptionการปะทุตามรอยแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fissure fractureกระดูกร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissure veinสายแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fissure, oral; rima orisช่องหว่างริมฝีปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissure, palpebral; rima palpebrarumช่องหว่างหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissured tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissureรอยแตก, รอยแยก, ร่องลึก, รอยต่อของกลีบปอด [การแพทย์]
Fissure Burฟีชเชอร์เบอร์ [การแพทย์]
Fissure Fracturesกระดูกร้าว [การแพทย์]
Fissure in Anoทวารหนัก, แผลรอยแตก, ทวารหนักปริ [การแพทย์]
Fissure, Abnormalรอยแยกผิดปกติ [การแพทย์]
Fissure, Lateralบริเวณที่อยู่รอบๆร่องข้าง [การแพทย์]
Fissure, Median, Anteriorร่องแอนทีเรียร์มีเดียน [การแพทย์]
Fissure, Superior Longitudinalสุพีเรียร์ลองจูดินาลฟิสเชอร์ [การแพทย์]
Fissure, Sylvialซีสเวียลฟิสเซอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I think it's really important that we don't overstate the case and that we admit that there are cracks and fissures in all of these corporate structures.และฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่เราไม่ควรตีโพยตีพายเกินกว่าเหตุ เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก The Corporation (2003)
Caltech believes that the half-mile fissure running through Westwood has released most of the surface tension.คาลเทคเชื่อว่ารอยแยกที่วิ่งผ่าน เวสท์วูดได้ปล่อยแรงตึงผิวเกือบทั้งหมดออกมา 2012 (2009)
There's damage to the superior orbital fissure and sphenoid.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กลายเป็นรอยแตก และเป็นรูปลิ่ม A Night at the Bones Museum (2009)
Do you see these fissure lines inferior to the squamosal suture?คุณเห็นเส้นรอยแตกพวกนี้ไหม ข้างล่างรอยเย็บแบบสแควโมซอล The Partners in the Divorce (2012)
I found that the fissures felt...ฉันพบสิ่งนั้น รอยแตกมันเหมือน The Partners in the Divorce (2012)
A fissure between two tectonic plates.เข้ามาทางช่องระหว่างแผ่นเปลือกโลก Pacific Rim (2013)
The amount of energy from the fissure should do the trick.พลังงานจากรอยแยกจะช่วยทำให้มันสำเร็จ The Man Who Saved Central City (2015)
I don't like the fissure on the GT scan. Did you test for Achromatopsia?รอยที่เห็นจากจีทีสแกนดูไม่ดีเลย ได้ตรวจอะโครมาโทปเซียรึเปล่า La La Land (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระแหง(n) crack (in the ground), See also: fissure, rift, Syn. รอยแยก, รอยแตก, Thai Definition: รอยแยกขนาดแคบๆ ของแผ่นดินเป็นต้นที่แตกออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระแหง[rahaēng] (n) EN: crack ; fissure ; rift  FR: fissure [ f ] ; crevasse [ f ] ; craquelure [ f ] ; lézarde [ f ]
ร้าว[rāo] (v) EN: crack ; fracture ; split ; break   FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler
รอยแยก[røiyaēk] (n, exp) EN: chasm ; crack ; crevasse ; gorge  FR: fente [ f ] ; fissure [ f ]
ร่อง[rǿng] (n) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor  FR: fissure [ f ] ; rainure [ f ] ; crevasse [ f ]
ร่องกำแพง[rǿng kamphaēng] (n, exp) EN: crack in a wall  FR: fissure dans un mur [ f ]
ซอก[søk] (n) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge  FR: fente [ f ] ; fissure [ f ] ; interstice [ f ] ; passage étroit [ m ] ; recoin [ m ] ; diverticule [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FISSURE F IH1 SH ER0
FISSURED F IH1 SH ER0 D
FISSURES F IH1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fissure (n) fˈɪʃər (f i1 sh @ r)
fissures (n) fˈɪʃəz (f i1 sh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp, v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] (v1, vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P) [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption [Add to Longdo]
亀裂(P);龜裂(oK);き裂[きれつ, kiretsu] (n) crack; crevice; fissure; chap; (P) [Add to Longdo]
溝状舌[こうじょうぜつ, koujouzetsu] (n) fissured tongue [Add to Longdo]
地割れ[じわれ, jiware] (n, vs) cracks or fissures in the ground [Add to Longdo]
裂罅[れっか, rekka] (n) fissure [Add to Longdo]
裂肛[れっこう, rekkou] (n) anal fissure [Add to Longdo]
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n, adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fissure \Fis"sure\, n. [L. fissura, fr. findere, fissum, to
   cleave, split; akin to E. bite: cf. F. fissure.]
   A narrow opening, made by the parting of any substance; a
   cleft; as, the fissure of a rock.
   [1913 Webster]
 
   {Cerebral fissures} (Anat.), the furrows or clefts by which
    the surface of the cerebrum is divided; esp., the furrows
    first formed by the infolding of the whole wall of the
    cerebrum.
 
   {Fissure needle} (Surg.), a spiral needle for catching
    together the gaping lips of wounds. --Knight.
 
   {Fissure of rolando} (Anat.), the furrow separating the
    frontal from the parietal lobe in the cerebrum.
 
   {Fissure of Sylvius} (Anat.), a deep cerebral fissure
    separating the frontal from the temporal lobe. See Illust.
    under {Brain}.
 
   {Fissure vein} (Mining), a crack in the earth's surface
    filled with mineral matter. --Raymond.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fissure \Fis"sure\, v. t.
   To cleave; to divide; to crack or fracture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fissure
   n 1: a long narrow depression in a surface [syn: {crevice},
      {cranny}, {crack}, {fissure}, {chap}]
   2: a long narrow opening [syn: {crack}, {cleft}, {crevice},
     {fissure}, {scissure}]
   3: (anatomy) a long narrow slit or groove that divides an organ
     into lobes
   v 1: break into fissures or fine cracks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top