ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expedient

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedient-, *expedient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedient(adj) ที่ให้ผลประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์, Syn. advantageous, helpful, useful
expedient(n) วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว, Syn. expediency
expedient(adj) เหมาะสม, See also: สะดวก, Syn. advisable, appropriate, desirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก, ได้เปรียบ, ง่าย, เหมาะสม, เป็นวิธีฉุกเฉิน, ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก, วิธีที่เหมาะสม, วิธีเฉพาะกาล, วิธีฉุกเฉิน.
inexpedient(อินอิคซพี'เดียนทฺ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สะดวก, ไม่ฉลาด, ไม่สมควร., See also: inexpedience, inexpediency n., Syn. impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
expedient(adj) เหมาะสม, สะดวก, ง่าย, ได้เปรียบ, เป็นประโยชน์
expedient(n) วิธีฉุกเฉิน, วิธีเฉพาะกาล, วิธีสะดวก
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ, ไม่สะดวกสบาย, ไม่สมควร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take direct, expedient action.เราต้องปล่อยหมัดตรงและเร็ว Public Enemies (2009)
I'm willing to... but it'll be more expedient if you hand me the communicator in my pocket... and I call off my men.ฉันจะตอบ.. ..แต่ช่วยหยิบวิทยุสื่อสารออกมา.. ..ให้ฉันสั่งคนของฉันก่อน Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดกุม[ratkum] (v) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient
สะดวก[sadūak] (adj) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient  FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวก[sadūak] (adv) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
expedient

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedient
expedients
expediently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权宜[quán yí, ㄑㄩㄢˊ ㄧˊ,   /  ] expedient #86,235 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweckmäßig { adj } | zweckmäßiger | am zweckmäßigstenexpedient | more expedient | most expedient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na, n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従, 連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
捷径[しょうけい, shoukei] (n) shortcut; expedient [Add to Longdo]
当座逃れ[とざのがれ, tozanogare] (n) temporary expedient [Add to Longdo]
便宜的[べんぎてき, bengiteki] (adj-na) convenient; expedient; makeshift [Add to Longdo]
便法[べんぽう, benpou] (n) handy method; shortcut; expedient [Add to Longdo]
方便[ほうべん, houben] (n) (1) expedient; means; instrument; (2) { Buddh } upaya (skillful means, methods of teaching) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expedient \Ex*pe"di*ent\a. [L. expediens, -entis, p. pr. of
   expedire to be expedient, release, extricate: cf. F.
   exp['e]dient. See {Expedite}.]
   1. Hastening or forward; hence, tending to further or promote
    a proposed object; fit or proper under the circumstances;
    conducive to self-interest; desirable; advisable;
    advantageous; -- sometimes contradistinguished from
    {right} or {principled}.
    [1913 Webster]
 
       It is expedient for you that I go away. --John xvi.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Nothing but the right can ever be expedient, since
       that can never be true expediency which would
       sacrifice a greater good to a less.  --Whately.
    [1913 Webster]
 
   2. Quick; expeditious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His marches are expedient to this town. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expedient \Ex*pe"di*ent\, n.
   1. That which serves to promote or advance; suitable means to
    accomplish an end.
    [1913 Webster]
 
       What sure expedient than shall Juno find,
       To calm her fears and ease her boding mind?
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. Means devised in an exigency; shift.
 
   Syn: Shift; contrivance; resource; substitute.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedient
   adj 1: serving to promote your interest; "was merciful only when
       mercy was expedient" [ant: {inexpedient}]
   2: appropriate to a purpose; practical; "in the circumstances it
     was expedient to express loyalty"
   n 1: a means to an end; not necessarily a principled or ethical
      one

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top