Search result for

learner

(37 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learner-, *learner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learner[N] ผู้ศึกษา, See also: ผู้เรียน, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ฝึกหัด, Syn. student, pupil

English-Thai: Nontri Dictionary
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learner Class, Slowชั้นเรียนพิเศษ [การแพทย์]
Learners, Slowเด็กเรียนช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a fast learner.กระหม่อมเป็นพวกเรียนรู้เร็วน่ะ Valiant (2008)
Oh we do now Mr White. And we're quick learnersสอดแนมดักฟังเก่งขนาดนั้น จริงๆ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพวกเราอยู่ Quantum of Solace (2008)
You're a quick learner. Now, tongues.เธอเรียนรู้เร็วมาก คราวนี้ลิ้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Hot shirtless gardeners with great abs and learner's permits?ในชมรมนี้เนี่ยนะเหรอ เขาเป็นกันเหรอ ชาวสวนไม่ใส่เสื้อสุดฮ็อต ที่มีหน้าท้องสวย ๆ แล้วก็ใบอนุญาตสำหรับผู้เรียน Rose's Turn (2009)
- Well,you are a fast learner.งั้นคุณก็เป็นสาวที่เรียนรู้ได้ไวมาก Being Alive (2009)
Oh, you're talking about Axl who is here because he got his learner's permit and we are thinking of buying him a car.อ้อ พูดถึงแอ็กเซล... ...แกมานี่ เพราะแกได้ใบอนุญาตแล้ว... ...เรากำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อรถให้ The Floating Anniversary (2009)
You have your learner's permit, right?คุณมีใบขับขี่ผู้ฝึกหัด ใช่ไหม The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Padawan learner Barriss Offee at your service.พาดาวันฝึกหัดบาร์ริสส์ ออฟฟี ยินดีรับใช้ค่ะ Weapons Factory (2009)
I don't have all the answers, Ahsoka. Like you, I'm a learner.ข้าตอบทั้งหมดไม่ได้หรอก อาโซก้า ข้าก็เป็นศิษย์ฝึกหัดเหมือนเจ้า Brain Invaders (2009)
That's right. Giraffes are the slow learners,ใช่ กลุ่มยีราฟคือพวกหัวช้า How About a Friendly Shrink? (2010)
- and you know it. - Giraffes are the slow learners?แล้วเธอก็รู้ดี /ยีราฟคือกลุ่มหัวช้าเหรอ How About a Friendly Shrink? (2010)
I hope you're a quick learner... Captain walker.ผมหวังว่าคุณจะเรียนรู้ได้เร็วนะ กัปตันวอคเกอร์ Chuck Versus First Class (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learnerHe cannot be a slow learner.
learnerI recommend that you should buy a learner's dictionary.
learnerShe adapted her teaching method to slow learners.
learnerThis dictionary is useful to beginners, yes, and to advanced learners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้[N] learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ผู้เรียน[N] student, See also: learner, pupil, trainee, Syn. นักเรียน, นักศึกษา, Ant. ผู้สอน, ครู, Example: ผู้สอนควรเตรียมบทเรียนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
นักเรียน[N] student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Example: การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน
นักศึกษา[N] student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Syn. นิสิต, Example: นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเรียน[n.] (nakrīen) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner   FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate   FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
ผู้ฝึกงาน[n.] (phūfeukngān) EN: apprentice ; trainee ; learner   FR: apprenti [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEARNER    L ER1 N ER0
LEARNERS    L ER1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
learner    (n) (l @@1 n @ r)
learners    (n) (l @@1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学習辞典[がくしゅうじてん, gakushuujiten] (n) learner's dictionary [Add to Longdo]
学習者[がくしゅうしゃ, gakushuusha] (n) learner; student; scholar [Add to Longdo]
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook [Add to Longdo]
遅進児[ちしんじ, chishinji] (n) slow learner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learner \Learn"er\, n.
   One who learns; a scholar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 learner
   n 1: someone (especially a child) who learns (as from a teacher)
      or takes up knowledge or beliefs [syn: {learner},
      {scholar}, {assimilator}]
   2: works for an expert to learn a trade [syn: {apprentice},
     {learner}, {prentice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top