ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advantageous

AE2 D V AH0 N T EY1 JH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advantageous-, *advantageous*, advantageou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ, เป็นเบี้ยล่าง, ไม่เหมาะ, เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse, Ant. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, ได้เปรียบ
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ, เป็นเบี้ยล่าง, ไม่ได้เปรียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yes. We fully expect a most advantageous marriage.อ้อใช่ เราหวังกันอย่างเต็มที่ ว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากกับการแต่งงานนี้ Pride & Prejudice (2005)
It was clear an advantageous marriage...ว่าพี่สาวของคุณ จะได้แต่งงานกับเศรษฐี... Pride & Prejudice (2005)
In fact, it would advantageous for me in numerous ways if he were never found.ความจริงแล้ว มันจะดีต่อฉันมากมาย ถ้าเขาจะหายไป Beautifully Broken (2010)
is a normal and advantageous part of most people's lives.มันเป็นเรื่องปกติและเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง ของการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ของคนเรา Episode #1.6 (2010)
Vampires have often found it advantageous to...คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา แวมไพร์เคยพบเจอบ่อยๆ มันเป็นประโยชน์ที่จะ Me and the Devil (2011)
If you choose this path, then it would be advantageous for both you and me.ถ้าเธอเลือกทางนี้ มันจะเป็นผลดีทั้งเธอและฉัน Dream High (2011)
Will be very advantageous for promoting the resort.มันจะเป็นผลดีมากกับการโปรโมทของรีสอร์ท Episode #1.7 (2011)
And Blair is transformed into the most advantageous partner.และแบลร์ก็กลายเป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นที่สุด G.G. (2012)
I believe that an advantageous agreement...ข้าเชื่อว่าเราจะได้ข้อตกลงที่ได้เปรียบยิ่ง... The Old Gods and the New (2012)
But if you make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone.แต่ถ้าคุณทำเงินกับลูกค้าของคุณ ในเวลาเดียวกัน มันเป็นประโยชน์กับทุกคน แก้ไข? The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advantageousIt may be advantageous to me to proceed in this way.
advantageousThe general situation is advantageous to us.
advantageousThe strong yen was advantageous to our company.
advantageousThis marriage will be advantageous to his career.
advantageousWe can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ(adv) beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai Definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
เอื้อ[eūa] (adj) EN: beneficial ; favourable ; advantageous
เป็นคุณ[pen khun] (v) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (adj) EN: useful ; advantageous ; available ; applied  FR: utile
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVANTAGEOUS AE2 D V AH0 N T EY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advantageous (j) ˌædvəntˈɛɪʤəs (a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
advantageously (a) ˌædvəntˈɛɪʤəsliː (a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap #403 [Add to Longdo]
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ,  ] advantageous; to have advantages; favorable #3,899 [Add to Longdo]
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙,  便  /  便 ] advantageous; favorable #28,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorteilhaft; günstig; nützlich { adj } | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na, n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P) #8,164 [Add to Longdo]
となるために[tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n, adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n, adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous) [Add to Longdo]
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position [Add to Longdo]
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advantageous \Ad`van*ta"geous\, a. [F. avantageux, fr.
   avantage.]
   Being of advantage; conferring advantage; gainful;
   profitable; useful; beneficial; as, an advantageous position;
   trade is advantageous to a nation.
   [1913 Webster]
 
      Advabtageous comparison with any other country.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      You see . . . of what use a good reputation is, and how
      swift and advantageous a harbinger it is, wherever one
      goes.                  --Chesterfield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advantageous
   adj 1: giving an advantage; "a contract advantageous to our
       country"; "socially advantageous to entertain often"
       [ant: {disadvantageous}]
   2: appropriate for achieving a particular end; implies a lack of
     concern for fairness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top