Search result for

governor

(90 entries)
(0.3008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -governor-, *governor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
governor    [N] ผู้ว่าการรัฐ, See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง, Syn. director, officer, ruler
governor    [N] เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
governorship    [N] ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
governor-general    [N] ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
governorผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governor Generalผู้สำเร็จราชการ, ข้าหลวงใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
governor, lieutenantรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัด [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
governorshipn. ตำแหน่งข้าหลวง,อำนาจและหน้าที่ของข้าหลวง
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ

English-Thai: Nontri Dictionary
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
governorผู้ว่าราชการจังหวัด
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
Governor-general (n ) ข้าหลวงต่างพระองค์ในดินแดนของอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Governor Corleone.Governor Corleone. The Godfather (1972)
Why don't we wire the governor to send us a sheriff?เราก็โทรเลขให้ผู้ว่าฯ ส่งมาสิ Blazing Saddles (1974)
Howard Johnson is right. We'll wire the governor.โฮเวิร์ด จอห์นสันพูดถูก เราจะส่งโทรเลขถึงผู้ว่าฯ Blazing Saddles (1974)
Governor, may I disturb you for a moment, sir?- ผู้ว่าฯ ขอผมขัดจังหวะเดี๋ยว - มีอะไร Blazing Saddles (1974)
If you will just sign this, governor. Right here.ช่วยเซ็นนี้ให้ด้วยครบ ตรงนี้ Blazing Saddles (1974)
Give the governor a "hrumph."พูดให้ผู้ว่าฯ สิ Blazing Saddles (1974)
No. You say that, governor.ท่านต้องพูดครับ Blazing Saddles (1974)
Governor!ท่านผู้ว่าฯ ครับ Blazing Saddles (1974)
Governor, as per your instructions I'd like you to meet the new sheriff of Rock Ridge.ขอแนะนำ... ...นายอำเภอร็อคริดจ์คนใหม่ Blazing Saddles (1974)
I just got a telegram from the governor's office.สนง.ผู้ว่าฯ โทรเลขมาบอกว่า Blazing Saddles (1974)
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
"To the Honorable William J. Le Petomane, Governor."ถึงผู้ว่าฯ เลอเพโทเมน ผู้ทรงเกียรติ์ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
governorEverybody wished he had been elected governor.
governorHe dared to visit the governor of New York State.
governorHe is the governor's longtime companion.
governorHe ran for Governor of the state four years ago.
governorHe rose from day laborer to governor.
governorHe said that he would be elected and that he would become governor.
governorHis term of office as governor expires next January.
governorI hear the governor's been getting money under the table from tobacco companies?
governorI knew that he was trying to use that money to become governor.
governorI ran for the governor.
governorThe governor appeared on TV in person.
governorThe governor compromised on the subject to a certain degree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าหลวง    [N] governor, Syn. ข้าราชบริพาร, บริวาร, Example: คุณย่าของดวงใจเคยเป็นข้าหลวงในวังมาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของในหลวงและเจ้านาย
ข้าหลวงใหญ่    [N] governor-general, See also: High Commissioner, Example: บรรดาข้าหลวงใหญ่มักมีทรัพย์สินร่ำรวยกันทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจเหนือข้าหลวง
ผู้ว่า    [N] governor, See also: leader, ruler, chief, administrator, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้โดยตรง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ผู้ว่าการ    [N] governor, See also: director, leader, ruler, chief, administrator, Example: เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม
ผู้ว่าราชการ    [N] governor, Syn. ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจงานหน่วยงานที่อยู่ในเขตราชเทวี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
พ่อเมือง    [N] governor, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด, Example: ท่านดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 2 ปี, Count unit: คน, Thai definition: ชายผู้เป็นเจ้าเมือง
ศาสก    [N] governor, See also: ruler, Syn. ผู้ปกครอง, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
เจ้าผู้ครองนคร [N] governor, See also: ruler of the city, city ruler, Syn. เจ้าเมือง, กษัตริย์, พระราชา, เจ้าผู้ครองเมือง, Ant. ราษฎร, ไพร่พล, Example: ดินแดนประเทศราชหมายถึงดินแดนที่มีเจ้าผู้ครองนครปกครอง
เจ้าเมือง [N] governor, See also: city ruler, ruler of the country, Syn. เจ้าผู้ครองเมือง, เจ้าผู้ครองนคร, Example: พ่อของครูเป็นช่างหลวงอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าเมืองหลังสวน
มนเทียรบาล    [N] governor of royal family in the palace, See also: Royal Household Department official, Syn. มณเฑียรบาล, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phūwārātchakān jangwat) EN: governor's official resident   
เจ้าเมือง[n.] (jao meūang) EN: governor ; governor of a province   FR: gouverneur (de province) [m]
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence   FR: résidence officielle [f]
ข้าหลวง[n.] (khālūang) EN: governor   FR: gouverneur [m]
ข้าหลวงใหญ่[n. exp.] (khālūang yai) EN: governor-general ; High Commissioner   
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator   FR: gouverneur [m]
พ่อเมือง[n.] (phømeūang) EN: governor ; sovereign of an ancient city state   FR: gouverneur [m]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøng) EN: ruler ; governor ; leader ; president   
ผู้ว่า[n.] (phūwā) EN: governor ; leader ; ruler ; chief; administrator   FR: gouverneur [m]
ผู้ว่า ฯ[n.] (phūwā) EN: governor   FR: gouverneur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOVERNOR    G AH1 V ER0 N ER0
GOVERNORS    G AH1 V ER0 N ER0 Z
GOVERNOR'S    G AH1 V ER0 N ER0 Z
GOVERNORS'    G AH1 V ER0 N ER0 Z
GOVERNORSHIP    G AH1 V ER0 N ER0 SH IH2 P
GOVERNORSHIPS    G AH1 V ER0 N ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
governor    (n) (g uh1 v @ n @ r)
governors    (n) (g uh1 v @ n @ z)
Governor-General    (n) - (g uh2 v n @ - jh e1 n r @ l)
Governor-General    (n) - (g uh2 v n @ - jh e1 n r @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガバナー[, gabana-] (n) governor [Add to Longdo]
幹事会[かんじかい, kanjikai] (n) board of governors [Add to Longdo]
県知事[けんちじ, kenchiji] (n) prefectural governor; (P) [Add to Longdo]
御大[おんたい, ontai] (n) boss; governor [Add to Longdo]
国司[こくし;くにのつかさ, kokushi ; kuninotsukasa] (n) (See 守・かみ) provincial governor (under the ritsuryo system, any of a group of officials, esp. the director) [Add to Longdo]
国衙[こくが, kokuga] (n) (1) (arch) (See 国司) provincial governor's office; (2) (abbr) (See 国衙領) provincial governorate (beginning in the late Heian period) [Add to Longdo]
国衙領[こくがりょう, kokugaryou] (n) provincial governorate (beginning in the late Heian period) [Add to Longdo]
支配者[しはいしゃ, shihaisha] (n) governor; leader; ruler [Add to Longdo]
執政[しっせい, shissei] (n,adj-no) administration; government; administrator; governor [Add to Longdo]
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两广总督[liǎng guǎng zǒng dū, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 广 / ] Governor of Guangdong and Guangxi [Add to Longdo]
太守[tài shǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄡˇ, ] governor of a province [Add to Longdo]
州长[zhōu zhǎng, ㄓㄡ ㄓㄤˇ, / ] governor (of a province or colony); US state governor [Add to Longdo]
澳大利亚总督[Ào dà lì yà zǒng dū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, / ] Governor-General of Australia [Add to Longdo]
省长[shěng zhǎng, ㄕㄥˇ ㄓㄤˇ, / ] governor of a province [Add to Longdo]
督抚[dū fǔ, ㄉㄨ ㄈㄨˇ, / ] governor general 总督 and inspector general 巡抚 [Add to Longdo]
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, / ] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Governor \Gov"ern*or\, n. [OE. governor, governour, OF.
   governeor, F. gouverneur, fr. L. gubernator steersman, ruler,
   governor. See {Govern}.]
   1. One who governs; especially, one who is invested with the
    supreme executive authority in a State; a chief ruler or
    magistrate; as, the governor of Pennsylvania. "The
    governor of the town." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who has the care or guardianship of a young man; a
    tutor; a guardian.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A pilot; a steersman. [R.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) A contrivance applied to steam engines, water
    wheels, and other machinery, to maintain nearly uniform
    speed when the resistances and motive force are variable.
 
   Note: The illustration shows a form of governor commonly used
      for steam engines, in wich a heavy sleeve (a) sliding
      on a rapidly revolving spindle (b), driven by the
      engine, is raised or lowered, when the speed varies, by
      the changing centrifugal force of two balls (c c) to
      which it is connected by links (d d), the balls being
      attached to arms (e e) which are jointed to the top of
      the spindle. The sleeve is connected with the throttle
      valve or cut-off through a lever (f), and its motion
      produces a greater supply of steam when the engine runs
      too slowly and a less supply when too fast.
      [1913 Webster]
 
   {Governor cut-off} (Steam Engine), a variable cut-off gear in
    which the governor acts in such a way as to cause the
    steam to be cut off from entering the cylinder at points
    of the stroke dependent upon the engine's speed.
 
   {Hydraulic governor} (Mach.), a governor which is operated by
    the action of a liquid in flowing; a cataract.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 governor
   n 1: the head of a state government
   2: a control that maintains a steady speed in a machine (as by
     controlling the supply of fuel) [syn: {governor},
     {regulator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top