ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spying

S P AY1 IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spying-, *spying*, spy
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว Phantasm (1979)
Hello? Who are we spying on?บอกหน่อย นี่เราแอบดูใครกันเหรอ The One with George Stephanopoulos (1994)
How's spying tonight?วิธีการของการสอดแนมคืนนี้? Contact (1997)
There's a weird girl with long, dark hair, sort of spying on us.มีสาวท่าทางแปลกๆ ผมยาวสีดำ เหมือนกับกำลังแอบดูเราอยู่ Pola X (1999)
Otherwise, what're you doing spying on Portia?คุณจะแอบมาดูพอร์ชาทำไม Bicentennial Man (1999)
Why were you spying on the Yus?ทำไมถึงมาสปายบ้านยูส Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I've been spying on you a long time, you bastard!ฉันแอบดูแกมานานแล้วคนสารเลว Malèna (2000)
Oh. Our guest has been spying on us.แขกของเรา แอบถ้ำมองเราด้วยล่ะ The Dreamers (2003)
Will you be spying on me in the bathroom?- ใช่ - ในห้องน้ำ - ใช่ I Heart Huckabees (2004)
The woman who's spying on me. Where is she?แบบนี้ไม่ตลกนะ I Heart Huckabees (2004)
Was someone just spying on you, Auntie Six?อ้าวมีคนแอบดูไหม ฮะเจ๊ Kung Fu Hustle (2004)
- He's just a gardener. - He's been spying for the rebels.เขาเป็นแค่คนสวน พวกมันเป็นสายลับให้พวกกบฎ Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spyingShe is an old hand at spying on tax evaders.
spyingSpying on gangsters was a dangerous venture.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPYING S P AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spying (v) spˈaɪɪŋ (s p ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偵知[ていち, teichi] (n,vs) spying; investigating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spy \Spy\ (sp[imac]), v. t. [imp. & p. p. {Spied} (sp[imac]d);
   p. pr. & vb. n. {Spying}.] [OE. spien, espien, OF. espier, F.
   ['e]pier, OHG. speh[=o]n, G. sp[aum]hen; akin to L. specere
   to see, Skr. spa[,c]. [root] 169. Cf. {Espy}, v. t.,
   {Aspect}, {Auspice}, {Circumspect}, {Conspicuous}, {Despise},
   {Frontispiece}, {Inspect}, {Prospect}, {Respite}, {Scope},
   {Specimen}, {Spectacle}, {Specter}, {Speculate}, {Spice},
   {Spite}, {Suspicion}.]
   1. To gain sight of; to discover at a distance, or in a state
    of concealment; to espy; to see.
    [1913 Webster]
 
       One, in reading, skipped over all sentences where he
       spied a note of admiration.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To discover by close search or examination.
    [1913 Webster]
 
       Look about with your eyes; spy what things are to be
       reformed in the church of England.  --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To explore; to view, inspect, and examine secretly, as a
    country; -- usually with out.
    [1913 Webster]
 
       Moses sent to spy out Jaazer, and they took the
       villages thereof.           --Num. xxi.
                          32.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spying
   n 1: keeping a secret or furtive watch
   2: the act of keeping a secret watch for intelligence purposes
     [syn: {spying}, {undercover work}]
   3: the act of detecting something; catching sight of something
     [syn: {detection}, {catching}, {espial}, {spying},
     {spotting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top