ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

service

S ER1 V AH0 S   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -service-, *service*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
service[N] การรับใช้, See also: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, Ant. hindrance
service[N] การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์
service[N] การส่งลูก, See also: การเสิร์ฟลูก, Syn. serve
serviceman[N] ทหารช่าง, See also: เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง, เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม
serviceable[ADJ] ซึ่งใช้งานได้, See also: ซึ่งใช้สอยได้, ซึ่งเป็นประโยชน์, ซึ่งใช้ได้จริง, ซึ่งพร้อมให้บริการ, Syn. advantageous, practical
servicewoman[N] ทหารหญิง, Syn. combatant
service station[N] แผนกซ่อมบำรุง, See also: สถานีบริการซ่อมเครื่องล้างและอัดฉีดรถยนต์, สถานีซ่อมแซม, Syn. filling station, gas station

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
service stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
bond serviceการเป็นทาส
civil servicen. ราชการพลเรือน.
disservicen. การเป็นภัย,อันตราย,การก่อความเสียหาย,ความร้าย, Syn. harm
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
public servicen. การบริการสาธารณะ,การบริหารประชาชน,กิจการของข้าราชการ
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
SELF-self-service(n) การช่วยตนเอง,การบริการตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
service๑. บริการ, การงาน๒. การส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service by publicationการส่งหมายหรือคำคู่ความโดยวิธีประกาศในหนังสือพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service codeรหัสบริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service contract; service, contract ofสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of pleadingsการส่งคำคู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of processการส่งหมายหรือคำคู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of subpoenasการส่งหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of summonsการส่งหมายเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service programโปรแกรมบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
service providerผู้ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Service chargeค่าบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Service dogsสุนัขบริการ [TU Subject Heading]
Service industriesอุตสาหกรรมบริการ [TU Subject Heading]
Service Industry อุตสาหกรรมบริการ
อุตสาหกรรมที่เน้นการบริการมากกว่าการผลิต สินค้า อุตสาหกรรมบริการที่สำคัญ ๆ ได้แก่ การขนส่ง การค้าปลีก การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การธนาคาร ธุรกิจเกี่ยวกับการบันเทิง การท่องเที่ยว การก่อสร้าง การสื่อสาร เป็นต้น ในระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
service moduleยานบริการ, ยานอวกาศส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องยนต์ จรวด และเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการขับดันให้ยานอวกาศโคจรไปในอวกาศและกลับมายังโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
service spillwayservice spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Service Stationsสถานีบริการน้ำมัน [TU Subject Heading]
service unitservice unit, แฉกส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Service, Compulsory non-militaryการบังคับใช้แรงงานในสงครามที่ไม่ใช่การสู้รบ [TU Subject Heading]
Service-hours methodวิธีชั่วโมงทำงาน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
service loss (n) ความเสียหายเนื่องจากบริการ
service mindedมีจิตใจเต็มใจที่จะช่วย หรือให้บริการ
service of process (n ) กระบวนการส่งหมายศาล
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n ) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was transferred from the Service Corps for a better chance of promotion.สำหรับโอกาสที่ดีขึ้นของ โปรโมชั่น กับทหารที่ปลอดภัย How I Won the War (1967)
Some day, and that day may never come, I'll ask a service of you.บางวันและวันที่ไม่อาจจะมาว่าผมจะขอให้บริการของคุณ The Godfather (1972)
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
Suspend all meal service on flights out of Los Angeles.ระงับการบริการอาหารบน เที่ยวบินที่ออกจากลอส แองเจลิส Airplane! (1980)
As we stay in the service of the Lordขณะที่พวกเราอยู่ในการรับใช้ของพระเจา The Blues Brothers (1980)
Stay in the service of the Lordอยู่ในการรับใช้ของพระเจา The Blues Brothers (1980)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
There's an electrical service duct behind your drummer's riser.มีท่อไฟฟ้าข้างหลังมือกลองของคุณ The Blues Brothers (1980)
My services are inconsequential to them.การบริการของฉัน ไม่สำคัญต่อ พวกมันหรอก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You have our word that your services to your country will be taken into consideration.คุณมีคำพูดของเราที่บริการของคุณต่อ ประเทศจะต้องนำมาพิจารณา First Blood (1982)
beatings, illegal seizures demanding services without pay.จ้างงานโดยไม่จ่ายค่าแรง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serviceA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
serviceA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
serviceAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
serviceAs there was no bus service, we had to walk all the way to the station.
serviceBesides lending books, libraries offer various other services.
serviceBus service must be increased in frequency.
serviceBut every man had to give five years of service to the government.
serviceCan I be of any service to you?
serviceCan you tell me where the nearest hotel service phone is?
serviceCosts of financial services are rising in every country.
serviceDoes the price of the room include the service charges?
serviceDon't pay lip service to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้บริการ[V] service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
ราชการ[N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
ค่าบริการ[N] service charge, See also: service fees, Example: ในการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับบริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ส่งไปมา
ทรงหม้อตาล[N] military cap, See also: service cap, naval cap, Syn. หมวกทรงหม้อตาล, Example: เขาทำหมวกทรงหม้อตาลหาย, Count unit: ใบ, Thai definition: หมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือ
การรับใช้[N] serve, See also: service, Syn. การบริการ, การปรนนิบัติ, Example: การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจของครอบครัว
ค่าเหนื่อย[N] service charge, See also: cost of labour, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: เขานึกถึงค่าเหนื่อยที่จะได้รับจากนายแล้วก็เลิกคิดเรื่องความถูกต้อง, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ให้ตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat song) EN: delivery service   FR: service de livraison [m]
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai dī) EN: bad service ; poor service   FR: service de mauvaise qualité [m]
บริการน้ำ[n. exp.] (børikān nām) FR: service des boissons [m]
บริการสาธารณะ[n. exp.] (børikān sāthārana) FR: service public [m]
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVICE S ER1 V AH0 S
SERVICE S ER1 V IH0 S
SERVICER S ER1 V IH0 S ER0
SERVICES S ER1 V IH0 S IH0 Z
SERVICES S ER1 V AH0 S AH0 Z
SERVICED S ER1 V IH0 S T
SERVICES' S ER1 V AH0 S AH0 Z
SERVICES' S ER1 V IH0 S IH0 Z
SERVICE'S S ER1 V IH0 S IH0 Z
SERVICEMEN S ER1 V AH0 S M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
service (v) sˈɜːʳvɪs (s @@1 v i s)
serviced (v) sˈɜːʳvɪst (s @@1 v i s t)
services (v) sˈɜːʳvɪsɪz (s @@1 v i s i z)
serviceman (n) sˈɜːʳvɪsmən (s @@1 v i s m @ n)
servicemen (n) sˈɜːʳvɪsmɛn (s @@1 v i s m e n)
serviceable (j) sˈɜːʳvɪsəbl (s @@1 v i s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军人[jūn rén, ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] serviceman; soldier; military personnel, #5,415 [Add to Longdo]
服务业[fú wù yè, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] service industry, #5,991 [Add to Longdo]
服务中心[fú wù zhōng xīn, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] service center, #7,695 [Add to Longdo]
手续费[shǒu xù fèi, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; processing fee, #11,290 [Add to Longdo]
服务费[fú wù fèi, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; cover charge, #18,015 [Add to Longdo]
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ, / ] service desk; information desk; reception desk, #27,887 [Add to Longdo]
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ, / ] service desk; information desk; reception desk, #27,887 [Add to Longdo]
勤务[qín wù, ㄑㄧㄣˊ ㄨˋ, / ] service; an orderly (in army), #37,002 [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
服务广告协议[fú wù guǎng gào xié yì, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 广 / ] Service Advertisement Protocol; SAP [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedienungspersonal {n}service personnel [Add to Longdo]
Benutzungsgebühr {f}service charge [Add to Longdo]
Betriebsdauer {f}; Lebensdauer {f}service life [Add to Longdo]
Brauchwasser {n}service water [Add to Longdo]
Brauchwasseranlage {n}service water system [Add to Longdo]
Dienstleistungsvertrag {m}service agreement [Add to Longdo]
Dienstleistungszeichen {n}service mark [Add to Longdo]
Dienst {m}; Service {m} | Dienste {pl} | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Dienstanzug {m} | Dienstanzüge {pl}service dress | service dresses [Add to Longdo]
Dienstgewicht {n}service weight [Add to Longdo]
Dienstgütevereinbarung {f}service level agreement [Add to Longdo]
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise [Add to Longdo]
Dienstleistungsorganisation {f}service organisation [Add to Longdo]
Dienstprogramm {n}service routine [Add to Longdo]
Dienstvorschrift {f}service regulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service \Serv"ice\, n. [OE. servise, OF. servise, service, F.
   service, from L. servitium. See {Serve}.]
   1. The act of serving; the occupation of a servant; the
    performance of labor for the benefit of another, or at
    another's command; attendance of an inferior, hired
    helper, slave, etc., on a superior, employer, master, or
    the like; also, spiritual obedience and love. "O God . . .
    whose service is perfect freedom." --Bk. of Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Madam, I entreat true peace of you,
       Which I will purchase with my duteous service.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God requires no man's service upon hard and
       unreasonable terms.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. The deed of one who serves; labor performed for another;
    duty done or required; office.
    [1913 Webster]
 
       I have served him from the hour of my nativity, . .
       . and have nothing at his hands for my service but
       blows.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This poem was the last piece of service I did for my
       master, King Charles.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To go on the forlorn hope is a service of peril; who
       will understake it if it be not also a service of
       honor?                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Office of devotion; official religious duty performed;
    religious rites appropriate to any event or ceremonial;
    as, a burial service.
    [1913 Webster]
 
       The outward service of ancient religion, the rites,
       ceremonies, and ceremonial vestments of the old law.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a musical composition for use in churches.
    [1913 Webster]
 
   5. Duty performed in, or appropriate to, any office or
    charge; official function; hence, specifically, military
    or naval duty; performance of the duties of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       When he cometh to experience of service abroad . . .
       ne maketh a worthy soldier.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Useful office; advantage conferred; that which promotes
    interest or happiness; benefit; avail.
    [1913 Webster]
 
       The stork's plea, when taken in a net, was the
       service she did in picking up venomous creatures.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   7. Profession of respect; acknowledgment of duty owed. "Pray,
    do my service to his majesty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The act and manner of bringing food to the persons who eat
    it; order of dishes at table; also, a set or number of
    vessels ordinarily used at table; as, the service was
    tardy and awkward; a service of plate or glass.
    [1913 Webster]
 
       There was no extraordinary service seen on the
       board.                --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law) The act of bringing to notice, either actually or
    constructively, in such manner as is prescribed by law;
    as, the service of a subp[oe]na or an attachment.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) The materials used for serving a rope, etc., as
     spun yarn, small lines, etc.
     [1913 Webster]
 
   11. (Tennis) The act of serving the ball.
     [1913 Webster]
 
   12. Act of serving or covering. See {Serve}, v. t., 13.
     [1913 Webster]
 
   {Service book}, a prayer book or missal.
 
   {Service line} (Tennis), a line parallel to the net, and at a
    distance of 21 feet from it.
 
   {Service of a writ}, {process}, etc. (Law), personal delivery
    or communication of the writ or process, etc., to the
    party to be affected by it, so as to subject him to its
    operation; the reading of it to the person to whom notice
    is intended to be given, or the leaving of an attested
    copy with the person or his attorney, or at his usual
    place of abode.
 
   {Service of an attachment} (Law), the seizing of the person
    or goods according to the direction.
 
   {Service of an execution} (Law), the levying of it upon the
    goods, estate, or person of the defendant.
 
   {Service pipe}, a pipe connecting mains with a dwelling, as
    in gas pipes, and the like. --Tomlinson.
 
   {To accept service}. (Law) See under {Accept}.
 
   {To see service} (Mil.), to do duty in the presence of the
    enemy, or in actual war.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service \Serv"ice\, n., or Service \Serv"ice\ [Properly, the
   tree which bears serve, OE. serves, pl., service berries, AS.
   syrfe service tree; akin to L. sorbus.] (Bot.)
   A name given to several trees and shrubs of the genus
   {Pyrus}, as {Pyrus domestica} and {Pyrus torminalis} of
   Europe, the various species of mountain ash or rowan tree,
   and the American shad bush (see {Shad bush}, under {Shad}).
   They have clusters of small, edible, applelike berries.
   [1913 Webster]
 
   {Service berry} (Bot.), the fruit of any kind of service
    tree. In British America the name is especially applied to
    that of the several species or varieties of the shad bush
    ({Amelanchier}.)
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rounding \Round"ing\, n.
   1. (Naut.) Small rope, or strands of rope, or spun yarn,
    wound round a rope to keep it from chafing; -- called also
    {service}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phonetics) Modifying a speech sound by contraction of the
    lip opening; labializing; labialization. See Guide to
    Pronunciation, [sect] 11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 service
   n 1: work done by one person or group that benefits another;
      "budget separately for goods and services"
   2: an act of help or assistance; "he did them a service" [ant:
     {disservice}, {ill service}, {ill turn}]
   3: the act of public worship following prescribed rules; "the
     Sunday service" [syn: {service}, {religious service}, {divine
     service}]
   4: a company or agency that performs a public service; subject
     to government regulation
   5: employment in or work for another; "he retired after 30 years
     of service"
   6: a force that is a branch of the armed forces [syn: {military
     service}, {armed service}, {service}]
   7: Canadian writer (born in England) who wrote about life in the
     Yukon Territory (1874-1958) [syn: {Service}, {Robert William
     Service}]
   8: a means of serving; "of no avail"; "there's no help for it"
     [syn: {avail}, {help}, {service}]
   9: tableware consisting of a complete set of articles (silver or
     dishware) for use at table [syn: {service}, {table service}]
   10: the act of mating by male animals; "the bull was worth good
     money in servicing fees" [syn: {servicing}, {service}]
   11: (law) the acts performed by an English feudal tenant for the
     benefit of his lord which formed the consideration for the
     property granted to him
   12: (sports) a stroke that puts the ball in play; "his powerful
     serves won the game" [syn: {serve}, {service}]
   13: the act of delivering a writ or summons upon someone; "he
     accepted service of the subpoena" [syn: {service},
     {serving}, {service of process}]
   14: periodic maintenance on a car or machine; "it was time for
     an overhaul on the tractor" [syn: {overhaul}, {inspection
     and repair}, {service}]
   15: the performance of duties by a waiter or servant; "that
     restaurant has excellent service"
   v 1: be used by; as of a utility; "The sewage plant served the
      neighboring communities"; "The garage served to shelter his
      horses" [syn: {service}, {serve}]
   2: make fit for use; "service my truck"; "the washing machine
     needs to be serviced"
   3: mate with; "male animals serve the females for breeding
     purposes" [syn: {serve}, {service}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 service /sɛʀvis/ 
  favor; favour; function; job; office; post; section; crockery set; service

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 service
  crockeryset

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top