ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ventilator

V EH1 N T IH0 L EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ventilator-, *ventilator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ventilator(n) เครื่องช่วยหายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ventilator(n) เครื่องระบายอากาศ, See also: อุปกรณ์ระบายอากาศ, ช่องระบายลม, Syn. fan, blower, cooler, air-conditioner
ventilatory(adj) ซึ่งระบายอากาศ, See also: เกี่ยวกับการระบายอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ventilator(เวน'ทะเลเทอะ) n. ผู้ระบายอากาศ, เครื่องระบายอากาศ, อุปกรณ์ระบายอากาศ, ช่องระบายอากาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I'm talking about is Kyle lying on a bed with a ventilator down his throat being fed through one tube and pissing out another.ฉันกำลังพูดว่า ไคล์ นอนอยู่บนเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ แย่อยู่ในลำคอ มีสายยางสำหรับให้อาหารสายหนึ่ง แล้วฉี่ออกอีกสายหนึ่ง Pilot (2004)
No ventilator means no cabg.ไม่ช่วยหายใจหหมายความว่าไม่ทำแคบจี ห้องนั่นไม่มีที่พอให้แกว่งไปมานะ Kung Fu Fighting (2007)
And call respiratory.We need ventilators on standby.แล้วก็โทรหาหน่วยระบบหายใจ พวกเราต้องการเครื่องช่วยหายใจมาเตรียมพร้อมไว้ I Saw What I Saw (2009)
I am willing to concede that they did indeed find in the ventilator gratings traces of cyanide.ฉันยินดีที่จะยอมรับว่าพวกเขาไม่ พบแน่นอน ในเครื่องช่วยหายใจ gratings ร่องรอยของไซยาไนด์ Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องระบายอากาศ(n) ventilator
พัดลมระบายอากาศ(n) ventilators
ช่องระบายลม(n) ventilator, Syn. ช่องระบายอากาศ, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมสร้างช่องระบายลมฉลุสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: ช่องที่ทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้เกิดอากาศหมุนเวียน
ช่องลม(n) ventilator

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องลม[chǿng lom] (n, exp) EN: ventilator
ช่องระบายลม[chǿng rabāi lom] (n, exp) EN: ventilator
เครื่องระบายอากาศ[khreūang rabāi akāt] (n) EN: ventilator  FR: ventilateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VENTILATOR V EH1 N T IH0 L EY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ventilator (n) vˈɛntɪlɛɪtər (v e1 n t i l ei t @ r)
ventilators (n) vˈɛntɪlɛɪtəz (v e1 n t i l ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม, Syn. Lüfter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ventilator-Prüfstand { m }ventilator test rig [Add to Longdo]
Ventilator { m }; Lüfter { m } | Ventilatoren { pl }ventilator | ventilators [Add to Longdo]
Ventilatorriemen { m }fan belt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンチレーター[benchire-ta-] (n) ventilator [Add to Longdo]
ルーフベンチレーター[ru-fubenchire-ta-] (n) roof ventilator [Add to Longdo]
換気装置[かんきそうち, kankisouchi] (n) ventilator; ventilating device [Add to Longdo]
空気抜き[くうきぬき, kuukinuki] (n) ventilator [Add to Longdo]
人工呼吸器[じんこうこきゅうき, jinkoukokyuuki] (n) artificial respirator; ventilator [Add to Longdo]
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) ventilator [Add to Longdo]
通風機[つうふうき, tsuufuuki] (n) ventilator [Add to Longdo]
風穴[ふうけつ, fuuketsu] (n) air hole; windhole; ventilator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扇風機[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ventilator \Ven"ti*la`tor\, n. [Cf. F. ventilateur, L.
   ventilator a winnower.]
   A contrivance for effecting ventilation; especially, a
   contrivance or machine for drawing off or expelling foul or
   stagnant air from any place or apartment, or for introducing
   that which is fresh and pure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ventilator
   n 1: a device (such as a fan) that introduces fresh air or
      expels foul air
   2: a device that facilitates breathing in cases of respiratory
     failure [syn: {breathing device}, {breathing apparatus},
     {breathing machine}, {ventilator}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ventilator /vɛntiːlaːtoːr/ 
  fan; ventilator

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ventilator /vɛntilatɔr/
  electricfan; ventilator

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 ventilator
  electricfan; ventilator

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top