ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counsel

K AW1 N S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counsel-, *counsel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counsel(n) ข้อเสนอแนะ, Syn. advice
counsel(n) ทนายความ, Syn. lawyer, attorney
counsel(n) ที่ปรึกษา, Syn. guidance, advice
counselor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counsellor
counselor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counsellor
counsellor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counsellor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counsel(เคา'เซิล) { counselled, counselling, counsels } n. คำแนะนำ, คำปรึกษา, คำตักเตือน, วัตถุประสงค์, แผนการ, ข้อคิดเห็น, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา, แนะนำ., See also: counselable, counsellable adj., Syn. suggesti
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, อุปทูต, ตำแหน่งอุปทูต, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, อุปทูต, ตำแหน่งอุปทูต, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
counsel(n) คำแนะนำ, คำปรึกษา, การปรึกษาหารือ, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา
counsellor(n) ผู้แนะนำ, สมาชิกสภา, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ, สมาชิกสภา, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counsel, legislativeที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, parliamentaryที่ปรึกษาฝ่ายรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, right toสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, right toสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of legationที่ปรึกษาสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor, ministerอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว, การปรึกษา, การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counseling ; Counseling ofการให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Counseling and Reassurance, Psychologicคำแนะนำและความมั่นใจ [การแพทย์]
Counseling in elementary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in higher educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in secondary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in vocational educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Counseling Serviceให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counseling, Client-Centeredการปรึกษาแบบผู้ขอปรึกษาเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Counseling, Continuing Consistentได้รับกำลังใจและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of all the people here at Prince and Company, you've chosen counsel from the Gangster of Love.ในบรรดาทุกคนที่ปริ๊นซ์เนี่ย คุณถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ในหมู่พวกคนมีความรักเชียวนะ Mannequin: On the Move (1991)
Do you still, uh- Do you still counsel veterans?คุณยังเป็นที่ปรึกษาทหารผ่านศึกอยู่หรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
You shall not provide counsel beyond your own subject for any student at any time.ห้ามให้คำปรึกษานอกเหนือวิชาที่สอน... แก่นักเรียนคนใด ไม่ว่าเวลาใด Mona Lisa Smile (2003)
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที Pilot (2005)
And now his lead counsel is classified as missing.และตอนนี้ที่ปรึกษาหลักของเค้าถูกพบว่าหายตัวไป Map 1213 (2006)
I-I-I counsel common sense.ฉันเป็นคน.. Cassandra's Dream (2007)
So has King asked for legal counsel yet?แล้วคิงถามหาทนายรึยัง? About Last Night (2008)
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
So your concern has just cause but keep your counsel for now.เจ้าจะต้องจับตาดูไว้ The Other Boleyn Girl (2008)
I mean, can you counsel me on this?ฉันปรึกษาหมอได้มั้ยคะ Burn After Reading (2008)
Bob Justman's been associate counsel for the past three years.บ๊อบ จัสท์แมน ได้ร่วมคณะที่ปรึกษา เป็นเวลาสามปีมาแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Either you want kids or you don'T. I'm the lead counsel for one of the biggest energy companies in the world.เราขอไวน์ปี '99 Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counselHe makes himself accessible to all who seek his counsel.
counselI counseled her to wait a little longer.
counselIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
counsel"I'm going to see your father today, about career counselling." "You don't need to bother with that."
counselRecently numerous groups have offered counsel.
counselTake counsel with a man who is wise and of a good conscience.
counselThe lawyer counseled the team on the contents of the contract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชี้นำ(n) guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
อาจารย์ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
หารือ(v) consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก
ข้อเสนอแนะ(n) suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
มนตรี(n) counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ทนาย(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [ m ]
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
หารือ[hāreū] (v) EN: consult ; counsel ; confer  FR: consulter ; discuter
จิตวิทยาการปรึกษา[jittawitthayā kān preuksā] (n, exp) EN: counseling psychology
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม[jittawitthayā kān preuksā baēp klum] (n, exp) EN: group counseling
การแนะแนวอาชีพ[kān naenaēo āchīp] (n, exp) EN: career counseling , career guidance  FR: conseil en carrière [ m ]
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ]
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNSEL K AW1 N S AH0 L
COUNSELS K AW1 N S AH0 L Z
COUNSELL K AW1 N S AH0 L
COUNSELED K AW1 N S AH0 L D
COUNSEL'S K AW1 N S AH0 L Z
COUNSELOR K AW1 N S AH0 L ER0
COUNSELING K AW1 N S AH0 L IH0 NG
COUNSELMAN K AW1 N S AH0 L M AH0 N
COUNSELORS K AW1 N S AH0 L ER0 Z
COUNSELLOR K AW1 N S AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counsel (v) kˈaunsl (k au1 n s l)
counsels (v) kˈaunslz (k au1 n s l z)
counselled (v) kˈaunsld (k au1 n s l d)
counsellor (n) kˈaunsələr (k au1 n s @ l @ r)
counselling (v) kˈaunsəlɪŋ (k au1 n s @ l i ng)
counsellors (n) kˈaunsələz (k au1 n s @ l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, ] counselor of king or feudal warlord; henchman, #69,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage { f }; Anklagevertretung { f }; Vertreter { m } der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
カウンセリング[kaunseringu] (n) counseling; (P) [Add to Longdo]
スクールカウンセラー[suku-rukaunsera-] (n) school counsellor [Add to Longdo]
マリッジカウンセラー[marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor [Add to Longdo]
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n, vs, adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n, vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counsel \Coun"sel\ (koun"s[e^]l), n. [OE. conseil, F. conseil,
   fr. L. consilium, fr. the root of consulere to consult, of
   uncertain origin. Cf. {Consult}, {Consul}.]
   1. Interchange of opinions; mutual advising; consultation.
    [1913 Webster]
 
       All the chief priest and elders of the people took
       counsel against Jesus, to put him to death. --Matt.
                          xxvii. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination of consequences; exercise of deliberate
    judgment; prudence.
    [1913 Webster]
 
       They all confess, therefore, in the working of that
       first cause, that counsel is used.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Result of consultation; advice; instruction.
    [1913 Webster]
 
       I like thy counsel; well hast thou advised. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It was ill counsel had misled the girl. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Deliberate purpose; design; intent; scheme; plan.
    [1913 Webster]
 
       The counsel of the Lord standeth forever. --Ps.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       The counsels of the wicked are deceit. --Prov. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   5. A secret opinion or purpose; a private matter.
    [1913 Webster]
 
       Thilke lord . . . to whom no counsel may be hid.
                          --Gower.
    [1913 Webster]
 
   6. One who gives advice, especially in legal matters; one
    professionally engaged in the trial or management of a
    cause in court; also, collectively, the legal advocates
    united in the management of a case; as, the defendant has
    able counsel.
    [1913 Webster]
 
       The King found his counsel as refractory as his
       judges.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some courts a distinction is observed between the
      attorney and the counsel in a cause, the former being
      employed in the management of the more mechanical parts
      of the suit, the latter in attending to the pleadings,
      managing the cause at the trial, and in applying the
      law to the exigencies of the case during the whole
      progress of the suit. In other courts the same person
      can exercise the powers of each. See {Attorney}.
      --Kent.
      [1913 Webster]
 
   {In counsel}, in secret. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To keep counsel}, or
 
   {To keep one's own counsel}, to keep one's thoughts,
    purposes, etc., undisclosed.
    [1913 Webster]
 
       The players can not keep counsel: they 'll tell all.
                          --Shak.
 
   Syn: Advice; consideration; consultation; purpose; scheme;
     opinion.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counsel \Coun"sel\, v. t. [imp. & p. p. {Counseled} (-s[e^]ld)
   or {Counselled}; p. pr. & vb. n. {Counseling} or
   {Counselling}.] [OE. conseilen, counseilen, F. conseiller,
   fr. L. consiliari, fr. consilium counsel.]
   1. To give advice to; to advice, admonish, or instruct, as a
    person.
    [1913 Webster]
 
       Good sir, I do in friendship counsel you
       To leave this place.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To advise or recommend, as an act or course.
    [1913 Webster]
 
       They who counsel war.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with words clothed in reason's garb,
       Counseled ignoble ease and peaceful sloth. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counsel
   n 1: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
      {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
      {pleader}]
   2: something that provides direction or advice as to a decision
     or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
     {counseling}, {counselling}, {direction}]
   v 1: give advice to; "The teacher counsels troubled students";
      "The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud"
      [syn: {rede}, {advise}, {counsel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top