ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าธรรมเนียม

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าธรรมเนียม-, *ค่าธรรมเนียม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าธรรมเนียม(n) charge, See also: fee, due, duty, Syn. ค่าบำรุง, Example: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้, Thai Definition: ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าธรรมเนียมน. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน.
ค่าธรรมเนียมศาลน. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ศาลในการดำเนินคดี.
ไปรษณียากรค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์.
อากรค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เช่น อากรรังนก อากรมหรสพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feeค่าธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy feeค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee, equalizationค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalization feeค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keyageค่าธรรมเนียมท่าขนถ่ายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keelageค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiminageค่าธรรมเนียมผ่านทางในป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Port congestion surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่ง [เศรษฐศาสตร์]
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทาน [เศรษฐศาสตร์]
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนน [เศรษฐศาสตร์]
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Fees, Administrative ; Fees ; Port charges ; Service chargesค่าธรรมเนียม [TU Subject Heading]
User chargesค่าธรรมเนียมการใช้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We're all gonna die under funny names. - Charge.ค่าธรรมเนียม ขอให้โชคดีทุก ท่าน. How I Won the War (1967)
Mm-mm! You go straight to the top of the stairs.ค่าธรรมเนียม 5 เหรียญ Big (1988)
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Stop and pay the toll, kid.- หยุดและส่งค่าธรรมเนียมมา, เด็กน้อย Hocus Pocus (1993)
Everybody pays the toll.ทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม. Hocus Pocus (1993)
"First Party shall pay 1 million performance fee per film to Second."คนที่เกี่ยวข้องกับเธออันแรก จะต้องจ่ายเงิน1ล้านเยนเป็นค่าธรรมเนียมในการกระทำของเธอต่อไปอีกในฟิล์มที่สอง Platonic Sex (2001)
Why? Because we don't care about that measly fee.ทำไมน่ะเหรอ ก็เราไม่แคร์ค่าธรรมเนียมจิ๊บจ๊อย Bringing Down the House (2003)
Which is why our service is free of charge. After all, you worked hard for your money.เหตุนี้เราจึงไม่คิดค่าธรรมเนียม ไหนๆ คุณก็เหนื่อยยากกว่าจะมีเงิน Bringing Down the House (2003)
In the past it has demanded over $10000 to allow you to hear anyone sing this popular song in a film.ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทเรียกค่าธรรมเนียมถึง 10, 000 ดอลลาร์ ถึงจะอนุญาตให้คุณได้ยินใครร้องเพลงยอดนิยมนี้ The Corporation (2003)
I know this may be a bad time right now, but you owe me $32, 000 in legal fees.ฉันรู้ว่านี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่ในขณะนี้ แต่คุณเป็นหนี้ฉัน $ 32, 000 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย Cars (2006)
The basic fee for pickup and the items you ordered is 7, 400 dollars.ค่าธรรมเนียมสำหรับรถกระบะและของที่สั่ง เริ่มต้นก็ 7, 400 ดอลล่าร์แล้ว The Host (2006)
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต That Night, a Forest Grew (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าธรรมเนียม[khā thamnīem] (n) EN: fee ; charge ; due ; duty  FR: prix [ m ] ; honoraires [ mpl ] ; droits [ mpl ] ; frais [ mpl ]
ค่าธรรมเนียมธนาคาร[khā thamnīem thanākhān] (n, exp) EN: bank charges  FR: frais bancaires [ mpl ]
ค่าธรรมเนียมบรรทุก[khā thamnīem banthuk] (n, exp) EN: haulage
ค่าธรรมเนียมศาล[khā thamnīem sān] (n, exp) EN: court fees

English-Thai: Longdo Dictionary
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission(n) ค่าธรรมเนียมในการเข้า, Syn. entrance fee
capitation(n) ค่าธรรมเนียมต่อคน
carrying charge(n) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน
cellarage(n) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
charge(n) ค่าธรรมเนียม, Syn. fee, price
dockage(n) ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
due(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าสมาชิก, Syn. toll, earnings, credits
fee(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า, ค่านายหน้า, ค่าธรรมเนียม
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ, การทำให้ลอย, ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
dock chargen. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ, การจอดเรือในอู่, เครื่องมือในอู่เรือ, การตัดให้สั้น, การตัดให้น้อยลง, ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
due(ดิว) adj. เหมาะสม, สมควร, พอเพียง, พอควร, ครบกำหนด, ถึงกำหนด, ถูกต้อง, ถูกทำนองคลองธรรม, ตรง, หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ, หนี้, เงินที่พึงชำระ, ค่าธรรมเนียม, ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง, แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะ) ., See also: d
fee(ฟี) { feeed, feeing, fees } n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feoff(เฟฟ, ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่, ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor, feofer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, มูลค่า, การฟ้องร้อง
due(n) หนี้, เงินที่ต้องชำระ, ความยุติธรรม, ค่าธรรมเนียม
fee(n) ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม, เงินประกันภัย, เงินรางวัล, ค่าจ้าง
tariff(n) ภาษี, ค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียม
toll(n) การเคาะระฆัง, ค่าขนอน, ภาษี, อากร, ส่วย, ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง, เก็บภาษี, เก็บค่าธรรมเนียม, เก็บค่าขนอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
place congestion charge(n) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
share premium accountค่าธรรมเนียมหุ้นพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
手数料[てすうりょう, tesuuryou] ค่าธรรมเนียม
入学金[にゅうがくきん, nyuugakukin] (n) ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าธรรมเนียม

German-Thai: Longdo Dictionary
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top