ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utterance

AH1 T ER0 AH0 N S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utterance-, *utterance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utterance[N] การพูด, See also: การเปล่งเสียง, Syn. pronunciation
utterance[N] ความเต็มที่, See also: ระดับสุงสุด, Syn. utmost, extremity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement

English-Thai: Nontri Dictionary
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She muttered... an utterance about...หล่อนเพ้อพร่ำ... รำพึงรำพันเกี่ยวกับ Alice Through the Looking Glass (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utteranceShe choked her utterance with sobs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วจีเภท[N] speech, See also: utterance, intonation, Syn. การพูด, Thai definition: การเปล่งถ้อยคำ, การพูดแบ่งเป็นหัวข้อ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
มิจฉาวาจา[n.] (mitchāwājā) EN: wrong saying/language ; wrong utterance/speech   
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment   FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วจี[n.] (wajī) EN: words ; speech ; utterance ; saying   
วจีเภท[n.] (wajīphēt) EN: speech ; utterance ; intonation   

CMU English Pronouncing Dictionary
UTTERANCE AH1 T ER0 AH0 N S
UTTERANCES AH1 T ER0 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utterance (n) ˈʌtərəns (uh1 t @ r @ n s)
utterances (n) ˈʌtərənsɪz (uh1 t @ r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äußerung {f} | Äußerungen {pl}utterance | utterances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia) [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
発言[はつげん, hatsugen] (n,vs) utterance; speech; proposal; (P) [Add to Longdo]
発語[はつご, hatsugo] (n,vs,adj-no) speech; utterance [Add to Longdo]
発声[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) utterance; speaking; vocalization; vocalisation; enunciation; pronouncing; (2) leading a group of people (in cheering, singing, etc.); (P) [Add to Longdo]
発話[はつわ, hatsuwa] (n,adj-no) utterance [Add to Longdo]
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utterance \Ut"ter*ance\, n. [F. outrance. See {Outrance}.]
   The last extremity; the end; death; outrance. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Annibal forced those captives whom he had taken of our
      men to skirmish one against another to the utterance.
                          --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utterance \Ut"ter*ance\, n.
   1. The act of uttering. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Sale by offering to the public. [Obs.] --Bacon.
      [1913 Webster]
    (b) Putting in circulation; as, the utterance of false
      coin, or of forged notes.
      [1913 Webster]
    (c) Vocal expression; articulation; speech.
      [1913 Webster]
 
         At length gave utterance to these words.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. Power or style of speaking; as, a good utterance.
    [1913 Webster]
 
       They . . . began to speak with other tongues, as the
       Spirit gave them utterance.      --Acts ii. 4.
    [1913 Webster]
 
       O, how unlike
       To that large utterance of the early gods! --Keats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utterance
   n 1: the use of uttered sounds for auditory communication [syn:
      {utterance}, {vocalization}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top