ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*arty*

AA1 R T IY0   
546 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arty, -arty-
English-Thai: Longdo Dictionary
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arty[ADJ] ที่มีความเป็นศิลปะ
farty[SL] น้อยกว่าที่ควร
party[N] งานเลี้ยง, See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้, Syn. bash, beanfeast
party[N] คณะ, See also: พวก, กลุ่ม, สมาคม, Syn. set, cluster, gang
party[N] พรรคการเมือง
party[N] หน่วยเฉพาะกิจ
party[N] คู่กรณี, See also: คู่ความ
party[VI] จัดงานเลี้ยง, See also: มีงานเลี้ยง, จัดงานสังสรรค์
party[ADJ] เกี่ยวกับพรรคการเมือง
warty[ADJ] ที่มีก้อนเล็กๆ ขึ้นบนผิวหนัง
clarty[SL] สกปรก
hearty[ADJ] แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty[ADJ] จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty[ADJ] ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial
martyr[N] ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr[N] ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr[N] ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr[VT] ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
martyred[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
nonparty[ADJ] ซึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
martyrdom[N] ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain
martyrize[VT] ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize[VT] ทำให้ทุกข์ทรมาน
kick party[SL] งานเลี้ยงที่มีการเสพยาเสพติด
multiparty[ADJ] เกี่ยวกับพรรคการเมืองมากกว่าสองพรรค, See also: ซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วน
party line[IDM] ความคิดหรือทัศนคติที่ได้รับการยอมรับ
party line[N] สายโทรศัพท์เชื่อม
third party[N] บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ
chalet party[N] ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)
party-pooper[N] คนไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมบันเทิง
search party[N] คณะสำรวจผู้สูญหาย, Syn. hunter, searcher
necking party[N] การแขวนคอ (คำสแลง)
tailgate party[N] การชุมนุมนอกสนามก่อนเกมการแข่งขันเริ่มขึ้น
hale and hearty[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly
hale and hearty[IDM] มีสุขภาพดี
government party[N] พรรครัฐบาล
The party's over[IDM] เรื่องได้จบลงแล้ว, See also: เรื่องสนุกๆจบลงแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
arty.abbr. Artillery
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
party(พาร์ท'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม,เส้นแบ่งเขต,แนวนโยบาย
party mann. สมาชิกพรรค
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
party walln. ผนังร่วม,กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค
party wiren. สายร่วม
party-coloredadj. หลากสี,สลับส'
party-colouredadj. หลากสี,สลับส'
search partyn. คณะสำรวจ
warty(วอ'ที) adj. มีหูด,เป็นหูด,คล้ายหูด

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politics, party; party politicsการเมืองระบบพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy, party; party policyนโยบายพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper partyคู่ความที่มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political party; party, politicalพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political party; party, politicalพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party identificationการสังกัดพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party loyalistผู้ภักดีต่อพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party organization๑. การจัดระเบียบพรรค๒. องค์การพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party policy; policy, partyนโยบายพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party politics; politics, partyการเมืองระบบพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party systemระบบพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, high contractingอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party๑. พรรค (การเมือง)๒. ภาคี, คู่กรณี, คู่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partyคู่กรณี, คู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party aggrievedคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ดู aggrieved party] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party conventionการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party elderผู้อาวุโสในพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party faithfulผู้ยึดมั่นในพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Party, Leader of the Revolutionaryหัวหน้าคณะปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, liberalพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, political; political partyพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, political; political partyพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, splinterพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, third๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party-wallฝาผนังร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
line, partyแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Leader of the Revolutionary Partyหัวหน้าคณะปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical partyพรรคหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real party in interestคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary party๑. ผู้สมรู้, ผู้สนับสนุน (ก. อาญา)๒. ผู้สั่งจ่าย, ผู้สลักหลัง (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single-party systemระบบพรรคเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, biparty; system, two-partyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, two-party; system, bipartyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinter partyพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, multi-partyระบบหลายพรรค, ระบบพหุพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-party statesประเทศระบบพรรคเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, party๑. การจัดระเบียบพรรค๒. องค์การพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggrieved partyคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ดู party aggrieved] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bipartism; biparty systemระบบสองพรรค (ดู two-party system) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipartism; biparty systemระบบสองพรรค (การเมือง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biparty system; bipartismระบบสองพรรค (ดู two-party system) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biparty system; bipartismระบบสองพรรค (การเมือง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass partyพรรคมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multi-party systemระบบหลายพรรค, ระบบพหุพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter-party; charterpartyคู่สัญญาในสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Claim vs [name of country or party agiant which claim are brought]ข้อเรียกร้องต่อ [ชื่อประเทศหรือคู่กรณี] [TU Subject Heading]
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]
One party systemsระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
One-party systemระบบพรรคการเมืองเดียว [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
to be a party to a conventionเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterparty (n ) คู่ค้า
notify partyผู้รับสินค้า
party to (adj ) มีส่วน (รับรู้,เกี่ยวข้อง)....,
See also: S. ้having knowledge of,
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
smarty-pants (n ) [ไม่เป็นทางการ] พ่อคนฉลาด! (ใช้ในทำนองประชดประชันบุคคลผู้ต้องการแสดงความฉลาดของตนให้ผู้อื่นเห็น)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marty?มาร์ตี้? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Party!- PartyReptile Boy (1997)
Marty?- MartyMichael Clayton (2007)
The party?Die PartyThe Milkmaid's Lot (2012)
Marty.MartyThe Loft (2014)
Marty!MartyCapture the Flag (2015)
- Marty...-Marty... Blue Cat (2017)
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
A party!พรรค! Pinocchio (1940)
Come, Cleo, join the party. Dance!มา คลีโอ มาร่วมงานปาร์ตี้ เต้นรำ! Pinocchio (1940)
While she was undressing, she'd tell me about the party she'd been to.ระหว่างที่ถอดเสื้อผ้า คุณนายก็จะเล่าให้ฟังถึงปาร์ตี้ที่เคยไป Rebecca (1940)
Please. I've never been to a large party, but I could learn what to do.ฉันไม่เคยไปงานเลี้ยงใหญ่ๆ ก็จริง เเต่ฉันเรียนรู้ได้นะคะ Rebecca (1940)
Incidentally, I was at a party on that night so I didn't get it until the next day.บังเอิญว่าฉันออกไปงานเลี้ยงคืนนั้น เลยไม่ได้รับมันจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น Rebecca (1940)
That afternoon there was a party of tourists from Havana at a café.บ่ายวันนั้นมีงานปาร์ตี้ ของนักท่องเที่ยวจากฮาวานาที่ ร้านกาแฟ The Old Man and the Sea (1958)
Please call this party off, sir.Please call this party off, sir. The Ugly American (1963)
Come on come on the party's over.เร็วเข้า เร็ว หมดเวลาเล่นแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yeah, it was a great party.ใช่มันคือบุคคลที่ดี Yellow Submarine (1968)
We want peace! We don't want martyrs, do we?เราไม่ต้องการ การนองเลือดอีก Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's a private party. Go on!มันเป็นงานเลี้ยงส่วนตัว Go on! The Godfather (1972)
He said to give him a call when the party started.He said to give him a call when the party started. The Godfather (1972)
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ" Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
It's my party. It's my charter.งานนี่งานผม ผมออกคําสั่ง Jaws (1975)
Yeah, it's your charter, it's your party. It's my vessel.งานคุณ คําสัั่งคุณ เเต่มันเรือผม Jaws (1975)
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ The Blues Brothers (1980)
- You are going to join... with us... the members of... the American Socialist White People's Party:กับพวกเรา เป็นสมาชิกของ พรรคอเมริกาสังคมชาวผิวขาว The Blues Brothers (1980)
- What bums? - The fucking Nazi party.ใคร พรรคนาซี The Blues Brothers (1980)
I want all party members in the tristate district... to monitor the city, county and state police on their CBs.ผมต้องการสมาชิกทั้งหมดใน3จังหวัด ตรวจตำรวจในเมือง,เขตปกครองและจังหวัดกับซีบีสของพวกเขา The Blues Brothers (1980)
Warden threw a party in the county jailพัศดีกินเลี้ยงสังสรรค์ในคุกเขตปกครอง The Blues Brothers (1980)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช Gandhi (1982)
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่ Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)
- How many in their party ? - They started with ten.พวกเขามีกันประมาณกี่คน The Thing (1982)
So you sweethearts... were about to have yourselves a little lynching party, huh ?Gimme those paddles! The Thing (1982)
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, what's all this about, butler, this dinner party?งั้น นี่มันคืออะไรคุณพ่อบ้าน, ปาร์ตี้อาหารค่ำใช่มั้ย? Clue (1985)
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party,ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้ Clue (1985)
We're having a party.เรามีงานปาร์ตี้ Clue (1985)
But going to see a dead kid, maybe it shouldn't be a party.แต่การจะไปดูศพเด็ก บางทีมันไม่น่าเป็นเรื่องสนุกนะ Stand by Me (1986)
DJ, Come on, let's go to the kitchen and get your party started.เก็บเงินด้วยครับ อันย่ากับเอว่าเป็นคนจ่ายใช่ไหม? Full House (1987)
Are you having a party or what?ไม่ใช่ปาร์ตี้หรอก ไม่มีใครอยู่บ้านแล้ว *batteries not included (1987)
No party, kid. There's no one home. That's because of me.นั่นเพราะผมทำ พวกเขาไม่อยู่หรอก ถ้าไม่มีทั้งน้ำและไฟฟ้า *batteries not included (1987)
You guys having a good time? Having fun at the party?อ่ะ พวกหนู ๆ ขอให้สนุกกับปาร์ตี้กันนะ Mannequin (1987)
Listen, biscuit-brain, my old man is paying for this party.นี่ฟังนะ! เจ้าสมองทึ่ม พ่อฉันจ่ายทุกอย่างสำหรับงานปาร์ตี้นี้นะ. Mannequin (1987)
It's a party.เดี๋ยว ๆ ยังก่อน ลองโดดจริง ๆดูก่อนซิ Big (1988)
It's like they cloned some party in 1983... ..and kept spinning it out, again and again and again.ฉันไม่อยากออกไปไหนคืนนี้ หมายความว่าไง Big (1988)
At a party, a lieutenant pinches this girl's ass.ที่ปาร์ตี้, ร้อยโท บีบก้นสาวคนหนึ่งเข้า. Cinema Paradiso (1988)
I'm cooking for a dinner party. Ladies and gentlemen, I rest my case.- ฉันต้องทำอาหารปาร์ตี้คืนนี้ Punchline (1988)
This is a bachelorette party?นี่ปาร์ตี้สละโสดหรือไง Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artyI'm invited to Claudia's party tonight.
artyHe suggested I go with him to the party.
artyI'm so busy I can't attend the party.
artyIt was a party to celebrate her birthday.
artyI bought a pendant to wear to the party.
artyPat's going to Jim's birthday party.
artyWe are having ten guests at the dinner party.
artyTomoko asked her friends to come to her party.
artyThe party leader rattled on at great length about future policies.
artyIf it should rain, the garden party would be in a mess.
artyWe celebrated his birthday with a party.
artyEverything is ready now for the party.
artyWill you help me prepare for the party?
artyThe seats were reserved for the party.
artyI'll bring my sister to the party.
artyThey're going to have a party next week.
artyHere's your party.
artyIt appears that she had a nice time at the party.
artyI met an old friend by chance in the party of the other day.
artyI had a lot of fun at the party.
artyThey invited me to the party.
artyHe played an excellent host at today's party.
artyShe enjoyed herself at the party yesterday.
artyI was very happy to see you at the offline-party.
artyOnly ten people showed up for the party.
artyThe party was held in the professor's honor.
artyI heard the manager's wife is on vacation. And well when the cat's away the mice will play. Now he's out partying every night.
artyThe party was split up into two.
arty"Er, that 'mixer party' thing is then ..." "Just a normal get together."
artyMore people came to the party than I had bargained for.
artyThe company invited their prospective customers to the party.
artyWhy don't you come along with us to the party?
artyThe party fought their way up.
artyShe cannot have seen me at the party.
artyWhy didn't you bring your wife to the party?
artyCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
artyFew people noticed her absence from the party.
artyWe held a farewell party in honor of Dr. Kawamura.
artyThat party was held under the auspices of the Foreign Ministry.
artyWhy don't you have a party?
artyI wonder why he did not come to the party.
artyMy friends will give me a party tomorrow.
artyThe party had no sooner started than it began to rain.
artyA welcome party took place in the restaurant.
artyI really enjoyed myself at the party.
artyWhat's the number of the party you are trying to reach?
artyIt's makes no difference to me whether Fred came to the party or not.
artyThe dishes were not so delicious, but otherwise the party was a success.
artyShe enjoyed herself very much at the party yesterday.
artyWe enjoyed the party to our heart's content.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบอุ่นใจ[V] feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai definition: ปราศจากความว้าเหว่
กองทัพมด[N] party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
ภาคี[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
หัวหน้าพรรค[N] party leader, Example: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540, Thai definition: หัวหน้าพรรคการเมือง
นโยบายพรรค[N] party policy, Example: ประชาชนสนใจนโยบายพรรคมากกว่าไม่ใช่การซื้อเสียงของพรรค, Count unit: นโยบาย
ลูกพรรค[N] member of a political party, See also: party member, member, Syn. สมาชิกพรรค, Ant. หัวหน้าพรรค, Example: พรรคแกนนำของรัฐบาลมีลูกพรรค 100 กว่าคน, Count unit: คน, Thai definition: สมาชิกของพรรคการเมือง ยกเว้นหัวหน้าพรรค
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[N] any side, See also: any party, Example: เขามีใจเป็นกลาง ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ราย[CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย[N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
บัญชีชื่อ[N] list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
งานกินเลี้ยง[N] party, See also: reception, social gathering, get-together, function, Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์, Example: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
ขั้ว[N] pole, See also: wing, faction, group, cause, party, side, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, แบบ, Example: สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count unit: ขั้ว, ข้าง, Thai definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
คณะปฏิวัติ[N] revolutionary council, See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party, Example: คณะปฏิวัติออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง
คณะ[N] group, See also: party, Syn. หมู่, พวก, แก๊ง, เหล่า, กลุ่ม, ทีม, ก๊ก, Example: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม, Thai definition: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าย[N] group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
คู่พิพาท[N] litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)
งาน[N] festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count unit: งาน, Thai definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งานฉลอง[N] celebration, See also: festivity, festival, feast, party, Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, Example: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่, Count unit: งาน
งานรื่นเริง[N] festival, See also: party, fair, Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง, Example: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ, Count unit: งาน
งานเลี้ยง[N] banquet, See also: feast, dinner, dinner party, Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์, Example: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ, Count unit: งาน
งานเลี้ยงต้อนรับ[N] welcoming party, See also: banquet, feast, Syn. งานต้อนรับ, Example: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่, Count unit: งาน
ฝักฝ่าย[N] group, See also: company, party, school, faction, section, side, Syn. กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
ฝ่าย[CLAS] group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count unit: ฝ่าย
ฝ่าย[N] side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count unit: ฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาล[N] government party, See also: government sector, Example: ในช่วงหลายสิบปีมานี้มีแรงผลักดันจากฝ่ายรัฐบาลที่จะลดอิทธิพลส่วนตัวของพ่อค้านักธุรกิจลง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล
พรรค[N] party, See also: group, Syn. พวก, คณะ, พรรคพวก, Example: พวกพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค, Count unit: พรรค, Thai definition: หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พรรคการเมือง[N] political party, Example: ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้มี ส.ส. รวมทั้งสิ้น 357 คน มาจากพรรคการเมือง 12 พรรคด้วยกัน, Count unit: พรรค, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย
พรรคฝ่ายค้าน[N] opposition party, Ant. พรรครัฐบาล, Example: พรรคฝ่ายค้านเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงในเรื่องของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ, Count unit: พรรค, Thai definition: พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล
พรรคสังคมนิยม[N] socialist party, Example: ลักษณะเด่นของระบบพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่นคือการแข่งขันระหว่างพรรคเสรีประชาธิปไตยกับพรรคสังคมนิยม, Count unit: พรรค, Thai definition: พรรคการเมืองที่มีนโยบายว่าทรัพย์ทั้งหลายควรเป็นของรัฐ
พลพรรค[N] partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count unit: คน
พวก[CLAS] group, See also: party, company, set, gang, sect, clique, coterie, Syn. ฝ่าย, กลุ่ม, คณะ, หมู่, เหล่า, ทีม, Example: โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง, Count unit: พวก, Thai definition: ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
พวก[N] group, See also: community, party, company, followers, gang, Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่, Example: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน, Count unit: พวก, Thai definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
มือที่สาม[N] intervenor, See also: third party, the third hand, interfering person, Syn. ผู้สอด, Example: เวลามีปัญหาก็มักจะโทษมือที่สาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดความยุ่งยาก
รู้เห็นเป็นใจ[V] connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
เลี้ยงแขก[V] entertain guests, See also: give a party, Syn. รับรองแขก, Example: หลังจากเลี้ยงพระแล้วเจ้าภาพจัดอาหารมาเลี้ยงแขก, Thai definition: เลี้ยงอาหารแก่ผู้ได้รับเชิญ, ปรนปรือแขกด้วยอาหารการกิน
เลี้ยงโต๊ะ[V] banquet, See also: feast, give a party, Example: เพ็ญโฉมเชิญเพื่อนมาเลี้ยงโต๊ะ เพื่อเป็นการฉลองที่ได้หลานคนแรก, Thai definition: เลี้ยงแขกอย่างกินโต๊ะ, เลี้ยงแขกอย่างนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร
เลี้ยงรับ[V] give a welcome party, Syn. เลี้ยงต้อนรับ, Example: นายกฯ เลี้ยงรับนักกีฬาที่ตึกไทยคู่ฟ้า, Thai definition: เลี้ยงเนื่องในการต้อนรับ, เลี้ยงต้อนรับ
เลี้ยงลา[V] give a farewell party, Syn. เลี้ยงอำลา, Example: วิชาญเลี้ยงลาเพื่อนๆ ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา, Thai definition: เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป
เลี้ยงส่ง[V] give a farewell party, Syn. เลี้ยงลา, Example: เขาเลี้ยงส่งเพื่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศจนดึก, Thai definition: เลี้ยงเนื่องในการอำลาเมื่อจะจากกันไป
สโมสรสันนิบาต[N] social function, See also: social gathering, party, Syn. งานสโมสรสันนิบาต, Example: นายกฯ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสโมสรสันนิบาตในฐานะประธานของงาน, Thai definition: งานชุมนุมร่วมกันทางสังคม มักเป็นงานรื่นเริงกินเลี้ยงกัน
บุคคลที่สาม[N] third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ชุมนุม[N] group, See also: collection, party, club, Syn. กอง, หมู่, พวก, Example: โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมนุมกิจกรรมนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กระปมกระเปา[ADJ] knobbed, See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled, Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ขรุขระ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ
ก๊ก[N] group, See also: party, faction, gang, clique, Syn. กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่, Example: ก๊กพระยาตากหนีไปอยู่จันทบุรีหลังจากกรุงแตก, Count unit: ก๊ก
กระชุ่มกระชวย[V] be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่
กินสี่ถ้วย[V] feast in a party, See also: have a dinner in a banquet which has special 4 desserts, Thai definition: กินเลี้ยงในพิธีงาน [สี่ถ้วย คือ ขนม 4 อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคู), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีน้ำกะทิใส่ชามอยู่กลาง], Notes: (ถิ่นอีสาน)
งานราตรี[N] evening party, See also: social evening, Syn. งานกลางคืน
งานเลี้ยงค็อกเทล[N] cocktail party
งานเลี้ยงส่ง[N] send-off party, See also: farewell banquet, Syn. งานเลี้ยงอำลา
งานเลี้ยงอำลา[N] farewell banquet, See also: send-off party, Syn. งานเลี้ยงส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhon phāinøk) EN: outsider ; third party ; unauthorized person   
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club   FR: assemblée [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai neung) EN: any side ; any party   FR: ni pour l'un ni pour l'autre
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
การเจรจาหกฝ่าย[X] (kān jēnrajā hok fāi) EN: six-party talks   
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: third party insurance   
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะราษฎร [org.] (Khana Rātsadøn) EN: Khana Ratsadon ; People's Party   FR: Khana Ratsadon
คณะทำงาน[n. exp.] (khana thamngān) EN: working group ; working party ; staff   
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique   FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side   FR: pôle [m]
คู่เจรจา[n. exp.] (khū jērajā) EN: negotiating party   
คู่กรณี[n.] (khūkaranī = khūkøranī ) EN: litigant ; party ; person involved   FR: partie [f]
คู่พิพาท[n.] (khu phiphāt) EN: litigant ; party to the dispute   
คู่สัญญา[n. exp.] (khū sanyā) EN: party to a contract ; parties   
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก[n. exp.] (khwām rapphit tø bukkhon phāinøk) EN: third party responsibility   
กลุ่มทำงาน[n. exp.] (klum thamngān) EN: working group ; working party   FR: groupe de travail [m]
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race   FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
กองทัพมด[n.] (køngthapmot) EN: party   
ไล่...ออกจากพรรค[v. exp.] (lai ... øk jāk phak) EN: expel ... (sb.) from the party   FR: exclure ... (qqn) du parti
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception
เลี้ยงน้ำชา[v. exp.] (līeng nām chā) EN: give a tea party   
มือที่สาม [n.] (meūthīsām) EN: intervenor ; third party ; the third hand ; interfering person   FR: tiers [m] ; intercesseur [m]
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot   FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
หมู่[n.] (mū) EN: [classifier : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party]   
นโยบายพรรค[n. exp.] (nayōbāi phak) EN: party policy   FR: politique du parti [f]
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party   FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m]
งานเลี้ยงอาหารค่ำ [n. exp.] (ngān līeng āhān kham) EN: dinner party ; banquet   FR: banquet [m] ; dîner [m]
งานเลี้ยงอำลา[n. exp.] (ngān līeng amlā) EN: farewell party   
งานเลี้ยงฉลองปีใหม่[n. exp.] (ngān līeng chaløng pīmai) EN: New Year party   
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
งานสโมสร[n.] (ngān samōsøn) EN: party   FR: parti [m]
ปาร์ตี้[n.] (pātī) EN: party   FR: party [f] ; réception [f] ; surprise-partie [f]
พรรค[n.] (phak) EN: party ; political party ; class ; group   FR: parti [m] ; parti politique [m] ; classe [f] ; groupe [m] ; formation [f]
พรรคอนุรักษ์นิยม[X] (phak anurakniyom) EN: Conservative Party   FR: Parti conservateur [m]
พรรคชาตินิยม[n. exp.] (phak chātniyom) EN: nationalist political party   FR: parti nationaliste [m]
พรรคชาติไทย[org.] (Phak Chāt Thai) EN: Chat Thai Party   FR: parti Chat Thai [m] ; parti de la Nation thaïe [m]
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member   FR: membre [m] ; partenaire [m]
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]
พรรคการเมือง[n. exp.] (phak kānmeūang) EN: political party   FR: parti politique [m] ; formation politique [f]
พรรคการเมืองใหม่[org.] (Phak Kānmeūang Mai) EN: New Politics party (NPSP)   
พรรคการเมืองไทย[n. exp.] (phak kānmeūang Thai ) EN: Thai political party   FR: parti politique thaïlandais [m]
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)[org.] (Phak Khømmiūnit Haeng Prathēt Thai (Phø.Khø.Thø.)) EN: Communist Party of Thailand (CPT)   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTY    AA1 R T IY0
HARTY    HH AA1 R T IY0
MARTY    M AA1 R T IY0
PARTY    P AA1 R T IY0
DARTY    D AA1 R T IY0
CARTY    K AA1 R T IY0
ROARTY    R AO1 R T IY0
MARTYN    M AA1 R T IH0 N
SMARTY    S M AA1 R T IY0
MARTYR    M AA1 R T ER0
HEARTY    HH AA1 R T IY0
ARTY'S    AA1 R T IY0 Z
HOGARTY    HH AA1 G AA2 R T IY0
MARTYRE    M AA0 R T AY1 R
MARTYRS    M AA1 R T ER0 Z
MCCARTY    M AH0 K AA1 R T IY0
PARTY'S    P AA1 R T IY0 Z
PARTYKA    P ER0 T IH1 K AH0
MCLARTY    M AH0 K L AA1 R T IY0
MARTY'S    M AA1 R T IY0 Z
FOGARTY    F AA1 G AA2 R T IY0
DARTY'S    D AA1 R T IY0 Z
FOGARTY    F OW1 G AA2 R T IY0
HAGARTY    HH AE1 G AA0 R T IY0
HEGARTY    HH EH1 G AA0 R T IY0
FLAHARTY    F L EH1 R T IY0
O'SMARTY    OW2 S M AA1 R T IY0
MORIARTY    M AO2 R IY0 AA1 R T IY0
FLEHARTY    F L EH1 HH AA0 R T IY0
FLUHARTY    F L AH1 ER0 T IY0
PARTYING    P AA1 R T IY0 IH0 NG
MCCLARTY    M AH0 K L AA1 R T IY0
MARTYRED    M AA1 R T ER0 D
HAGGARTY    HH AE1 G AA2 R T IY0
MCBREARTY    M AH0 K B R IH1 R T IY0
MARTYRDOM    M AA1 R T ER0 D AH0 M
MCLARTY'S    M AH0 K L AA1 R T IY0 Z
MCGROARTY    M AH0 G R AO1 R T IY0
MULTIPARTY    M AH1 L T IY0 P AA2 R T IY0
INTRAPARTY    IH1 N T R AH0 P AA2 R T IY0
STAG-PARTY    S T AE1 G P AE2 R T IY0
COUNTERPARTY    K AW1 N T ER0 P AA2 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arty    (j) ˈaːtiː (aa1 t ii)
party    (n) pˈaːtiː (p aa1 t ii)
hearty    (j) hˈaːtiː (h aa1 t ii)
martyr    (v) mˈaːtər (m aa1 t @ r)
martyrs    (v) mˈaːtəz (m aa1 t @ z)
Moriarty    (n) mˈɒrɪˈaːtiː (m o1 r i aa1 t ii)
martyred    (v) mˈaːtəd (m aa1 t @ d)
hen-party    (n) hˈɛn-paːtiː (h e1 n - p aa t ii)
martyrdom    (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyring    (v) mˈaːtərɪŋ (m aa1 t @ r i ng)
tea-party    (n) tˈiː-paːtiː (t ii1 - p aa t ii)
martyrdoms    (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)
party-wall    (n) pˌaːtɪ-wˈɔːl (p aa2 t i - w oo1 l)
stag-party    (n) stˈæg-paːtiː (s t a1 g - p aa t ii)
arty-crafty    (j) ˌaːtɪ-krˈæftiː (aa2 t i - k r a1 f t ii)
house-party    (n) hˈaus-paːtiː (h au1 s - p aa t ii)
party-walls    (n) pˌaːtɪ-wˈɔːlz (p aa2 t i - w oo1 l z)
dinner-party    (n) dˈɪnə-paːtiː (d i1 n @ - p aa t ii)
firing-party    (n) fˈaɪrɪŋ-paːtiː (f ai1 r i ng - p aa t ii)
party-spirit    (n) pˌaːtɪ-spˈɪrɪt (p aa2 t i - s p i1 r i t)
search-party    (n) sˈɜːʳtʃ-paːtiː (s @@1 ch - p aa t ii)
charter-party    (n) tʃˈaːtə-pˌaːtiː (ch aa1 t @ - p aa2 t ii)
fatigue-party    (n) fˈətˈiːg-paːtiː (f @1 t ii1 g - p aa t ii)
landing-party    (n) lˈændɪŋ-paːtiː (l a1 n d i ng - p aa t ii)
party-spirited    (j) pˌaːtɪ-spˈɪrɪtɪd (p aa2 t i - s p i1 r i t i d)
stretcher-party    (n) strˈɛtʃə-paːtiː (s t r e1 ch @ - p aa t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then, #417 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang, #601 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, / ] to assist; to support; to help; group; gang; party, #655 [Add to Longdo]
干部[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] personnel; employees; cadre (in communist party), #691 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, / ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party, #933 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
国民党[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
晚会[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] evening party, #3,961 [Add to Longdo]
当事人[dāng shì rén, ㄉㄤ ㄕˋ ㄖㄣˊ, / ] persons involved or implicated; party (to an affair), #4,260 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
一行[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] party; delegation, #4,826 [Add to Longdo]
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc), #5,618 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ, / ] party policy; (Communist) Party and government administration, #6,031 [Add to Longdo]
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
总书记[zǒng shū ji, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] general-secretary (of Communist Party), #6,696 [Add to Longdo]
狂欢[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, / ] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse, #7,339 [Add to Longdo]
政党[zhèng dǎng, ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] political party, #7,942 [Add to Longdo]
全党[quán dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄤˇ, / ] party-wide, #9,427 [Add to Longdo]
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party, #9,429 [Add to Longdo]
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees), #9,669 [Add to Longdo]
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution, #9,941 [Add to Longdo]
宴会[yàn huì, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] banquet; feast; dinner party, #10,197 [Add to Longdo]
第三方[dì sān fāng, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄈㄤ, ] third party, #10,285 [Add to Longdo]
党组[dǎng zǔ, ㄉㄤˇ ㄗㄨˇ, / ] leading party group, #11,319 [Add to Longdo]
支部[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, ] branch, esp. grass root branches of a political party, #12,780 [Add to Longdo]
请客[qǐng kè, ㄑㄧㄥˇ ㄎㄜˋ, / ] give a dinner party; entertain guests; invite to dinner, #13,309 [Add to Longdo]
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, ] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党, #13,325 [Add to Longdo]
宣读[xuān dú, ㄒㄩㄢ ㄉㄨˊ, / ] to read out loud to an audience; a prepared speech (e.g. to a a party conference), #13,340 [Add to Longdo]
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside, #13,672 [Add to Longdo]
共和党[Gòng hé dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ, / ] Republican Party, #13,826 [Add to Longdo]
自民党[Zì mín dǎng, ㄗˋ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Liberal Democratic Party (Japanese political party), #13,902 [Add to Longdo]
晚宴[wǎn yàn, ㄨㄢˇ ㄧㄢˋ, ] banquet; dinner party, #14,098 [Add to Longdo]
赫鲁晓夫[Hè lǔ xiǎo fu, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄈㄨ˙, / ] Nikita Khrushchev (1894-1971), secretary-general of Soviet communist party 1953-1964, #14,283 [Add to Longdo]
党校[dǎng xiào, ㄉㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] (political) party school, #15,294 [Add to Longdo]
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ, / ] partisan; political party related, #15,495 [Add to Longdo]
女方[nǚ fāng, ㄋㄩˇ ㄈㄤ, ] the bride's side (of a wedding); of the bride's party, #15,521 [Add to Longdo]
工党[gōng dǎng, ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] worker's party; labor party, #15,523 [Add to Longdo]
执政党[zhí zhèng dǎng, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] ruling party; the party in power, #16,165 [Add to Longdo]
应酬[yìng chou, ㄧㄥˋ ㄔㄡ˙, / ] social niceties; social interaction; a dinner party, #16,179 [Add to Longdo]
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] drinking party; wine reception, #17,607 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsfeier {f} | Abschiedsfeiern {pl}farewell party | farewell parties [Add to Longdo]
Abschlussfest {n}farewell party [Add to Longdo]
Arbeiterpartei {f}labour party [Add to Longdo]
Arbeitsausschuss {m}working party [Add to Longdo]
Bergungsmannschaft {f}rescue party; salvage crew [Add to Longdo]
Betriebsfest {n}; Betriebsfeier {f}firm's party; office party [Add to Longdo]
Betriebsweihnachtsfeier {f}office Christmas party [Add to Longdo]
Chartergesellschaft {f}charter party [Add to Longdo]
Dritte {m,f}; Dritter [jur.]third-party [Add to Longdo]
Drittmittel {pl}third-party funds; external funds [Add to Longdo]
Drittwiderspruchsklage {f} [jur.]third-party motion to vacat [Add to Longdo]
Einweihungsparty {f}housewarming party [Add to Longdo]
Fete {f}; Party {f}bash [coll.] [Add to Longdo]
Fraktion {f} (Parlament)parliamentary party [Add to Longdo]
Fremdeinspeisung {f}third party supply [Add to Longdo]
Geburtstagsfeier {f}birthday party [Add to Longdo]
Gefolgsmann {m}party man [Add to Longdo]
Gegenpartei {f} | Gegenparteien {pl}opposite party | opposite parties [Add to Longdo]
Gemeinschaftsanschluss {m} (Telefon)party-line [Add to Longdo]
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party [Add to Longdo]
Geschäftsparty {f}business bash [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}; Gruppe {f} | geschlossene Gesellschaft {f}party | private party [Add to Longdo]
Gesellschaftsspiel {n}party game [Add to Longdo]
die Grünen; Grüne Partei [pol.]Green Party [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} [auto]third party insurance [Add to Longdo]
Interessent {m}; Interessentin {f} | Interessenten {pl} | keinen Interessenten findeninterested party; interested person | interested parties | to go begging [Add to Longdo]
Jagdgesellschaft {f}hunting party [Add to Longdo]
Kaffeeklatsch {m}hen party; coffee klatsch [Am.] [Add to Longdo]
ein Kaffeekränzchena hen party [Add to Longdo]
Kontrahent {m}contracting party [Add to Longdo]
Kostümfest {n}fancy-dress party [Add to Longdo]
Märtyrer {m}; Märtyrerin {f}martyr [Add to Longdo]
Märtyrertod {m} | den Märtyrertod sterbenmartyrs' death; martyrdom | to die a martyrs' death; to be martyred [Add to Longdo]
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom [Add to Longdo]
Oppositionspartei {f}opposition party [Add to Longdo]
Partei {f} [pol.] | Parteien {pl}party | parties [Add to Longdo]
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Parteienfinanzierung {f}party financing [Add to Longdo]
Parteigeist {m}; Parteigesinnung {f}party spirit [Add to Longdo]
Parteilinie {f}party line [Add to Longdo]
Parteimitglied {n}; Parteigenosse {m} | Parteimitglied sein; in der Partei seinparty member; member of a party | to be a member of the party [Add to Longdo]
Parteiorgan {n}party organ [Add to Longdo]
Parteipolitik {f}party politics [Add to Longdo]
Parteiprogramm {n}party platform [Add to Longdo]
Parteisprecher {m}; Parteisprecherin {f}party spokesperson [Add to Longdo]
Parteitag {m}party congress [Add to Longdo]
Parteiversammlung {f} | Parteiversammlungen {pl}party meeting | party meetings [Add to Longdo]
Parteivorsitzende {m} | Parteivorsitzenden {pl}chairman of a party | chairmen of a party [Add to Longdo]
Parteizugehörigkeit {f}party affiliation [Add to Longdo]
Partie {f}party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オポジションパーティー[, opojishonpa-tei-] (n) opposition party [Add to Longdo]
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party [Add to Longdo]
カディマ;カーディーマー[, kadeima ; ka-dei-ma-] (n) Kadima (Israeli political party) [Add to Longdo]
カナダ自由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada [Add to Longdo]
ガーデンパーティー[, ga-denpa-tei-] (n) garden party [Add to Longdo]
クリスマスパーティー;クリスマスパーティ[, kurisumasupa-tei-; kurisumasupa-tei] (n) Christmas party [Add to Longdo]
クリパ[, kuripa] (n) (abbr) (See クリスマスパーティー) Christmas party [Add to Longdo]
コスプレショー[, kosupuresho-] (n) costume party (wasei [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
サードパーティ[, sa-dopa-tei] (n) {comp} third party [Add to Longdo]
サードパーティー[, sa-dopa-tei-] (n) {comp} third party [Add to Longdo]
スインガーパーティー[, suinga-pa-tei-] (n) swinger party [Add to Longdo]
スタッグパーティー[, sutaggupa-tei-] (n) stag party [Add to Longdo]
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ダンス・パーティー;ダンスパーティー[, dansu . pa-tei-; dansupa-tei-] (n) dance party [Add to Longdo]
ダンパ[, danpa] (n) (1) damper; (2) (abbr) (See ダンスパーティー) dance party [Add to Longdo]
ティーパーティー[, tei-pa-tei-] (n) tea party [Add to Longdo]
ディナーパーティー[, deina-pa-tei-] (n) dinner party [Add to Longdo]
ナチ党[ナチとう, nachi tou] (n) Nazi Party (National Socialist German Workers' Party) [Add to Longdo]
ハーケンクロイツ[, ha-kenkuroitsu] (n) (See 卍) swastika (45-degree clockwise swastika used by the Nazi party) (ger [Add to Longdo]
バース党;バアス党[バースとう(バース党);バアスとう(バアス党), ba-su tou ( ba-su tou ); baasu tou ( baasu tou )] (n) Baath Party; Ba'ath Party [Add to Longdo]
パーティ(P);パーティー(P)[, pa-tei (P); pa-tei-(P)] (n) party; (P) [Add to Longdo]
パーティードレス;パーティー・ドレス[, pa-tei-doresu ; pa-tei-. doresu] (n) party dress [Add to Longdo]
パーティー券[パーティーけん, pa-tei-ken] (n) party ticket [Add to Longdo]
パトる[, pato ru] (v5r) (sl) to have your party wiped out (in the RPG Shin Megami Tensei [Add to Longdo]
パルタイ[, parutai] (n) party (political) (ger [Add to Longdo]
ファシスト党;ファシスタ党[ファシストとう(ファシスト党);ファシスタとう(ファシスタ党), fashisuto tou ( fashisuto tou ); fashisuta tou ( fashisuta tou )] (n) Fascist Party [Add to Longdo]
プレオープン[, pureo-pun] (n) pre-opening (party or showing) [Add to Longdo]
ヘンパーティー[, henpa-tei-] (n) hen party [Add to Longdo]
ホームパーティー[, ho-mupa-tei-] (n) house party (wasei [Add to Longdo]
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[, menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus [Add to Longdo]
リクード[, riku-do] (n) Likud (Israeli political party); (P) [Add to Longdo]
レスキュー隊[レスキューたい, resukyu-tai] (n) rescue squad; rescue party [Add to Longdo]
レスキュー部隊[レスキューぶたい, resukyu-butai] (n) rescue party; rescue squad [Add to Longdo]
ロシア共産党[ロシアきょうさんとう, roshia kyousantou] (n) Russian Communist Party [Add to Longdo]
ワフド党[ワフドとう, wafudo tou] (n) Wafd Party (Egypt) [Add to Longdo]
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) party given in recognition of a person's services [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arty \arty\ adj.
   1. showily imitative of art or artists.
 
   Syn: artsy
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top