ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乙-, *乙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乙, yǐ, ㄧˇ] second; 2nd heavenly stem
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A swallow,  Rank: 1,872
[九, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] nine
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  乙 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] An elbow,  Rank: 445
[乾, gān, ㄍㄢ] arid, dry; to fertilize; to penetrate; heavenly generative principle (male)
Radical: Decomposition: 龺 (gān ㄍㄢ)  乞 (qǐ ㄑㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Rays 十 emanating from the 日; 乞 provides the pronunciation,  Rank: 1,999
[乞, qǐ, ㄑㄧˇ] to beg; to request
Radical: Decomposition: 乙 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,429
[乶, fǔ, ㄈㄨˇ] Pholha, a place in Korea
Radical: Decomposition: 甫 (fǔ ㄈㄨˇ)  乙 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] second
[氹, dàng, ㄉㄤˋ] ditch; pool
Radical: Decomposition: 乙 (yǐ ㄧˇ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A furrow 乙 filled with water 水

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
[yǐ chún, ㄧˇ ㄔㄨㄣˊ, ] ethanol C2H5OH; same as alcohol 酒精, #10,520 [Add to Longdo]
[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B, #12,176 [Add to Longdo]
[yǐ xī, ㄧˇ ㄒㄧ, ] ethylene C2H4, #20,811 [Add to Longdo]
型肝炎[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B, #23,624 [Add to Longdo]
[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid, #28,537 [Add to Longdo]
[jù yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polythene; polyethylene, #31,122 [Add to Longdo]
[yǐ nǎo, ㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 型脑炎, #40,566 [Add to Longdo]
[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, ] ether; diethyl ether C2H5OC2H5, #41,509 [Add to Longdo]
聚氯[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC), #41,740 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
女座[おとめざ, otomeza] (n) ราศีกันย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おとめ, otome] สาวน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) 2nd in rank; second sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste [Add to Longdo]
に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
[きのとい;いつがい;おつがい, kinotoi ; itsugai ; otsugai] (n) (See 干支) twelfth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[きのとう;いつぼう;おつぼう, kinotou ; itsubou ; otsubou] (n) (See 干支) 52nd of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[おとご, otogo] (n) last child [Add to Longdo]
[おつしゅ, otsushu] (n) second grade [Add to Longdo]
[おつじゅん, otsujun] (n) second-class cruiser [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.が受託業務の実施により得た成果は、甲双方に帰属するものとする。
He makes young girls, hearts flutter.女たちは彼に胸をときめかす。
Lady Otohime gave Urashima Taro a beautiful Tamate-box.姫様は浦島太郎に美しい玉手箱をくれました。
One man's meat is another man's poison. [Proverb]甲の食物はの毒。
It is an ill wind that blows nobody good. [Proverb]甲の損はの得。 [Proverb]
One man's medicine is another man's poison. [Proverb]甲の薬はの毒。 [Proverb]
Her very frowns are fairer far Than smiles of other maidens are. [Poem]彼女のしかめた顔は、他の女の微笑みより遥かに美しい。
Phppt! That's what you get for laughing at a girl!ベェーだっ!女のことを嗤った罰よ!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't stand there, give me the ether.[CN] 别傻站着,给我找 The Spiral Staircase (1946)
Still in second division.[CN] 还是在级里! The Best Years of Our Lives (1946)
I don't like that ether. I don't think it does any good.[CN] 我不喜欢那个醚 我认为它不好 The Spiral Staircase (1946)
-You took the ether, Barker.[CN] -你拿走了醚, Barker. The Spiral Staircase (1946)
Here comes your valiant maid, shouting as she gallops I called her for Siegmund's sake[JA] あそこに 貴方の勇敢な女がやって来る ジークムントの為に行けとわしが ブリュンヒルデに命じた Die Walküre (1990)
There's some juicy colonists' daughters we have to rescue from their virginity.[JA] コロニーの女たちの 純血を守るんだ Aliens (1986)
And Oates he's gone to look for ether because I made sure there was no ether.[CN] Oates... ...他去找醚... ...因为我让这里的醚都消失了 The Spiral Staircase (1946)
Will you get me the ether?[CN] 你那有醚吗? The Spiral Staircase (1946)
Oates, I'm afraid you'll have to go into the village for some ether.[CN] Oates,恐怕你要去村里取点 The Spiral Staircase (1946)
Get me the ether, Helen.[CN] 把醚给我, Helen. The Spiral Staircase (1946)
Bridle your steed, warrior maid! Soon a conflict will blaze forth[JA] さあ お前の駿馬に馬具を置け 女の戦士よ 間もなく戦いが始まる Die Walküre (1990)
Give me the ether, then.[CN] 给我 The Spiral Staircase (1946)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top