ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set

S EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set-, *set*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set(vt) วาง, See also: ตั้ง, จัดวาง, Syn. arrange, deposit
set(vt) ทำให้เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น, สร้างขึ้น, Syn. establish
set(vt) จัดเตรียม, See also: เตรียมเพื่อใช้งาน
set(vt) ตั้งเวลา, See also: ตั้งระบบ, กำหนด, Syn. install
set(n) การจัดตั้ง, See also: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น
set(n) ฉาก, See also: ม่านหลังเวที, Syn. setting, backdrop
set(n) ท่าทาง, See also: การวางท่าทาง
set(n) ชุด, See also: กลุ่ม, พวก, หมู่, Syn. crowd, gang, set, society, Ant. individual
seta(n) คำนามพหูพจน์ของ septum
setup(n) การจัดการ, See also: การตั้งขึ้น, สิ่งก่อสร้าง, Syn. arrangement, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
set(เซท) { set, set, setting, sets } vt. วาง, ตั้ง, ตั้งตรง, จัด, จัดหามา, จัดการ, เตรียมการ vi. เคลื่อนลง, ตก, เหมาะกับ, เหมาะสม, ออกเดินทาง, เริ่มทำ, ลงลายเซ็น. n. การตั้ง, การจัดตั้ง, ชุด, เครื่องชุด, การเคลื่อนลงของตะวัน, ตะวันตกดิน, อนุกรมสิ่งตีพิมพ์, พวก, กลุ่มเกม, ทิศทาง, เครื่องรับ (วิทยุ, โทรทัศน์)
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
setback(เซท'แบค) n. การหยุดยั้งการก้าวหน้า, ความล้มเหลว, การถอยหลัง, กระแสน้ำทวน, Syn. reverse, reversal, loss
setoff(เซท'ออฟ) n. สิ่งชดเชย, การชดเชย, การหักล้าง, การหักกลบลบหนี้, ของประดับ, สิ่งที่ใช้ส่งเสริมผลของสิ่งอื่น, Syn. offset, balance, trade-off
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้ว่าง, พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
settle(เซท'เทิล) vt., vi. จัด, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, อพยพเข้า, ตั้งรกราก, ตั้งหลักฐาน, ทำให้สงบ, ทำให้มั่นคง, ทำให้ค่อย ๆ จมลง, ขจัดให้เสร็จสิ้น, ตัดสินใจ, จัดการ, ตกลง, พัก, นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, การตั้งหลักฐาน, การตั้งกิจการ, นิคม, อาณานิคม, ชุมชน, การมอบทรัพย์สิน, ทรัพย์สิน, กองทุน, ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย, การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
settlings(เซท'ลิงซฺ) n., pl. ตะกอน
settlor(เซท'เลอะ) n. ผู้มอบทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
set(adj) กำหนดล่วงหน้า, จัดไว้, เจาะจง, แน่วแน่, แข็งตัว
set(n) ชุด, สำรับ, ทิศทาง, เกมเทนนิส, รูปร่าง, ฉาก, สิ่งตีพิมพ์
set(vi) เริ่มทำ, ตั้งต้น, เคลื่อนลง, ตก(พระอาทิตย์), ลงนาม
SET set back(vt) ขวางกั้น, ขัดขวาง, ทำให้สะดุด
setback(n) ความล้มเหลว, การถอยหลัง, ความพ่ายแพ้
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก
setting(n) ฉาก
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, พักผ่อน, ตั้งครรภ์
settle(vt) ชำระเงิน, วาง, จัดการ, ระงับ, ขจัด, ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ, การตกลงกัน, ถิ่นฐาน, การชำระเงิน, กองทุน, ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
set๑. เซต๒. ชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
setสำรับ, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
setเซต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
setเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set fireวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set operationการดำเนินการของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set squareไม้ฉากสามเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set theoryทฤษฎีเซต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set upยกขึ้นกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SET 100 Indexดัชนีเซท 100, ดัชนีราคาหุ้น, Example: เป็นดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง จำนวน 100 หลักทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องและการกระจายหุ้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ การคำนวณ SET100 Index ใช้วิธีเดียวกับ SET50 Index [ตลาดทุน]
SET 50 Indexดัชนีเซท 50, ดัชนีราคาหุ้น, Example: เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ สูตรและวิธีการคำนวณเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index แต่ใช้วันที่ 16 สิงหาคม 2538 เป็นวันฐาน [ตลาดทุน]
Set functionเซต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Example: ดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้ SET Index <br>= $ \frac{ ค่าเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ของราคาหุ้นสามัญทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน x 100 }{ ค่าเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ของราคาหุ้นสามัญทุกตัวข้างต้น ณ 30 เม.ย. 2518 }$</br> <br>= มูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปัจจุบัน x 100 / มูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้นสามัญข้างต้น ณ 30 เม.ย.2518</br> <br>ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน เทียบกับมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นดังกล่าว ณ วันฐาน ค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้จึงแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ด้วย</br> [ตลาดทุน]
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
Set theoryทฤษฎีเซต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Set theoryทฤษฎีเซต [TU Subject Heading]
setaeเดือย, อวัยวะไส้เดือน มีลักษณะคล้ายเส้นขนเล็ก ๆ อยู่ตอนกลางและรอบ ๆ ปล้องของไส้เดือนเกือบทุกปล้อง ทำหน้าที่ยึดดินขณะเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Setting and sceneryการจัดฉากและฉาก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
set - offการหักลบกลบหนี้
set out(vt) แถลง, กล่าวหา, อ้าง, บรรยายข้อเท็จจริง
set up a timeนัดหมาย
settle(vt) ตกลงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้ Night and Fog (1956)
Well, why don't we just set up house here?ดีทำไมเราไม่เพียงแค่ตั้งค่าบ้านที่นี่? 12 Angry Men (1957)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
There must be an easier way to set a trap!ต้องมีวิธีที่ง่ายต่อการติดตั้งกับดัก Help! (1965)
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน Help! (1965)
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง How I Won the War (1967)
I'd better get you another set of clothes.ฉันต้องหาเสื้อผ้าชุดอื่นให้คุณ เพี่ออําพรางความเป็นมนุษย์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-When may we hope to be set free?เมื่อไหร่เราจะถูกปล่อยไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
setAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
setAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
setA cloud of hornets set at the children.
setA committee has been set up to investigate the problem.
setA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
setAdjust the setting of the alarm clock.
setA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
setA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
setAfter a while, the children settled down.
setAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
setAfter lunch, set out for the next destination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว(v) establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai Definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน(v) set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai Definition: กำหนดมาตรฐาน
จัดฉาก(v) set the scene, Example: สิ่งที่พวกผมทำลงไปนั้น ผมทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้สร้างภาพหรือจัดฉากแต่อย่างใด, Thai Definition: สร้างสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
ให้ราคา(v) set the price, See also: offer the price, Syn. ตีราคา, Example: บริษัทให้ราคารถของผมเพียง 250, 000 บาท ผมจึงยังไม่ขาย, Thai Definition: กำหนดราคา
ตั้งค่า(v) set, Example: คนขายเป็นคนตั้งค่าให้ทั้งหมด เลยไม่รู้ว่าทำอย่างไร, Thai Definition: กำหนดค่าหรือตำแหน่งในการใช้งาน
สำรับ(n) suit, See also: set, Count Unit: สำรับ
บาง(n) village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
เหยียบย่าง(v) set foot on, See also: step on, tread on, put one's foot upon, Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ, Example: ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด, Thai Definition: ก้าวเท้าเข้าไป
สถาปนา(v) establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai Definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สร้างถิ่นฐาน(v) settle down, Ant. ละทิ้งถิ่นฐาน, Example: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
เบ้า[bao] (n) EN: cast ; crucible  FR: creuset [ m ]
บิลที่ยังไม่ชำระ[bin thī yang mai chamra] (n, exp) EN: unsettled bill
บท[bot] (n) EN: [ classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters ]  FR: [ classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SET S EH1 T
SETH S EH1 TH
SETI S EH1 T IY2
SETS S EH1 T S
SETO S EH1 T OW0
SETUP S EH1 T AH2 P
SETON S IY1 T AH0 N
SETTE S EH1 T
SETTY S EH1 T IY0
SETHI S EH1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
set (v) sˈɛt (s e1 t)
sets (v) sˈɛts (s e1 t s)
sett (n) sˈɛt (s e1 t)
setup (n) sɛtˈʌp (s e t uh1 p)
setts (n) sˈɛts (s e1 t s)
set-to (n) sˈɛt-tˈuː (s e1 t - t uu1)
set-up (n) sˈɛt-ʌp (s e1 t - uh p)
settee (n) sˈɛtˈiː (s e1 t ii1)
setter (n) sˈɛtər (s e1 t @ r)
settle (v) sˈɛtl (s e1 t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] set up; to stand #1,370 [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable #2,848 [Add to Longdo]
挫折[cuò zhé, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ,  ] setback; reverse #7,639 [Add to Longdo]
定于[dìng yú, ㄉㄧㄥˋ ㄩˊ,   /  ] set at; scheduled at #10,333 [Add to Longdo]
限期[xiàn qī, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ,  ] set a time limit; time limit; deadline #10,470 [Add to Longdo]
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ,  ] settle (a dispute); quiet down; suppress #12,263 [Add to Longdo]
涉足[shè zú, ㄕㄜˋ ㄗㄨˊ,  ] set foot in; to step into; to become involved for the first time #13,050 [Add to Longdo]
启程[qǐ chéng, ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ,   /  ] set out on a journey #14,514 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid) #14,552 [Add to Longdo]
选派[xuǎn pài, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄞˋ,   /  ] set apart #19,285 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
設立[せつりつ, setsuritsu] (vt) ก่อตั้ง
節約[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
接続[せつぞく, setsuzoku] (n, vt) เชื่อมต่อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] TH: จัดตั้ง  EN: establish
説明[せつめい, setsumei] TH: การอธิบาย  EN: explanation (vs)
接頭[せっとう, settou] TH: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ  EN: prefix
接続[せつぞく, setsuzoku] TH: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย)  EN: connection (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
setzenตั้ง |setzte, gesetzt|
setzenนั่ง |setzte, gesetzt| เช่น Setzen Sie sich นั่งลงสิครับ
setztSee also: setzen
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
Gesetze(n) |pl.|, See also: das Gesetz
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen gebrauchen
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน, See also: Streit, Syn. Diskussion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Setzer { m }compositor [Add to Longdo]
Ereignismenge { f } [ math. ]set of events [Add to Longdo]
Gebiss { n } | Gebisse { pl }set of teeth | sets of teeth [Add to Longdo]
Geodreieck { n }set square [Add to Longdo]
Lichtzeichenanlage { f }set of lights [Add to Longdo]
Menge { f } [ math. ] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set [Add to Longdo]
Mengenlehre { f } [ math. ]set theory [Add to Longdo]
Pensum { n } | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work [Add to Longdo]
Satzball { m } [ sport ] | Satzbälle { pl }set point | set points [Add to Longdo]
Schellhammer { m }set hammer [Add to Longdo]
Set { n }kit [Add to Longdo]
Setzei { n }fried egg [Add to Longdo]
Setzer { m } | Setzer { pl }typesetter | typesetters [Add to Longdo]
Setzerei { f }composing-room [Add to Longdo]
Setzerei { f }case room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (pref) (1) the large part of; (2) big; large; great; (suf) (3) approximate size; no larger than; (4) (abbr) (See 大学・1) -university; (n) (5) large (e.g. serving size); loud (e.g. volume setting) #110 [Add to Longdo]
[げん, gen] (n) (1) { math } unknown (e.g. in an equation); (2) { math } element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) #170 [Add to Longdo]
説明[せつめい, setsumei] (n, vs, adj-no) explanation; exposition; (P) #192 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
作曲[さっきょく, sakkyoku] (n, vs) composition; setting (of music); (P) #342 [Add to Longdo]
設立[せつりつ, setsuritsu] (n, vs) establishment; founding; incorporation (of a business); (P) #453 [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] (n, vs) (1) institution; establishment; facility; (2) (army) engineer; (P) #484 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
小説[しょうせつ, shousetsu] (n, adj-no) novel; (short) story; (P) #596 [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na, n) important; valuable; worthy of care; (P) #599 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せつ, setsu] UNGESCHICKT [Add to Longdo]
拙劣[せつれつ, setsuretsu] ungeschickt, unbeholfen, plump [Add to Longdo]
[せつ, setsu] BERUEHREN, ANGRENZEN AN [Add to Longdo]
接待[せったい, settai] Empfang, Aufnahme, Bewirtung [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] Verbindung, Verknuepfung, Anschluss [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (STELL)VERTRETUNG, NEHMEN [Add to Longdo]
摂理[せつり, setsuri] Vorsehung [Add to Longdo]
瀬戸内海[せとないかい, setonaikai] Setonaigai - Inlandsee [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの, setomono] Porzellan, Steingut, Toepferware [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] kritischer_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Set \Set\ (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n.
   {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian,
   OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel.
   setja, Sw. s[aum]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative
   from the root of E. sit. [root]154. See {Sit}, and cf.
   {Seize}.]
   1. To cause to sit; to make to assume a specified position or
    attitude; to give site or place to; to place; to put; to
    fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a
    book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest
    or trunk on its bottom or on end.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to attach or affix (something) to something else,
    or in or upon a certain place.
    [1913 Webster]
 
       Set your affection on things above.  --Col. iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       The Lord set a mark upon Cain.    --Gen. iv. 15.
    [1913 Webster]
 
   3. To make to assume specified place, condition, or
    occupation; to put in a certain condition or state
    (described by the accompanying words); to cause to be.
    [1913 Webster]
 
       The Lord thy God will set thee on high. --Deut.
                          xxviii. 1.
    [1913 Webster]
 
       I am come to set a man at variance against his
       father, and the daughter against her mother. --Matt.
                          x. 35.
    [1913 Webster]
 
       Every incident sets him thinking.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to
    render motionless; to give an unchanging place, form, or
    condition to. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a
      spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass;
      as, to set a coach in the mud.
      [1913 Webster]
 
         They show how hard they are set in this
         particular.            --Addison.
      [1913 Webster]
    (b) To fix beforehand; to determine; hence, to make
      unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or
      rigid; as, to set one's countenance.
      [1913 Webster]
 
         His eyes were set by reason of his age. --1
                          Kings xiv. 4.
      [1913 Webster]
 
         On these three objects his heart was set.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         Make my heart as a millstone, set my face as a
         flint.              --Tennyson.
      [1913 Webster]
    (c) To fix in the ground, as a post or a tree; to plant;
      as, to set pear trees in an orchard.
      [1913 Webster]
    (d) To fix, as a precious stone, in a border of metal; to
      place in a setting; hence, to place in or amid
      something which serves as a setting; as, to set glass
      in a sash.
      [1913 Webster]
 
         And him too rich a jewel to be set
         In vulgar metal for a vulgar use. --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) To render stiff or solid; especially, to convert into
      curd; to curdle; as, to set milk for cheese.
      [1913 Webster]
 
   5. To put into a desired position or condition; to adjust; to
    regulate; to adapt. Specifically:
    [1913 Webster]
    (a) To put in order in a particular manner; to prepare;
      as, to set (that is, to hone) a razor; to set a saw.
      [1913 Webster]
 
         Tables for to sette, and beddes make. --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (b) To extend and bring into position; to spread; as, to
      set the sails of a ship.
      [1913 Webster]
    (c) To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the
      keynote; as, to set a psalm. --Fielding.
      [1913 Webster]
    (d) To reduce from a dislocated or fractured state; to
      replace; as, to set a broken bone.
      [1913 Webster]
    (e) To make to agree with some standard; as, to set a
      watch or a clock.
      [1913 Webster]
    (f) (Masonry) To lower into place and fix solidly, as the
      blocks of cut stone in a structure.
      [1913 Webster]
 
   6. To stake at play; to wager; to risk.
    [1913 Webster]
 
       I have set my life upon a cast,
       And I will stand the hazard of the die. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To fit with music; to adapt, as words to notes; to prepare
    for singing.
    [1913 Webster]
 
       Set thy own songs, and sing them to thy lute.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To determine; to appoint; to assign; to fix; as, to set a
    time for a meeting; to set a price on a horse.
    [1913 Webster]
 
   9. To adorn with something infixed or affixed; to stud; to
    variegate with objects placed here and there.
    [1913 Webster]
 
       High on their heads, with jewels richly set,
       Each lady wore a radiant coronet.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Pastoral dales thin set with modern farms.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   10. To value; to rate; -- with at.
     [1913 Webster]
 
        Be you contented, wearing now the garland,
        To have a son set your decrees at naught. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        I do not set my life at a pin's fee. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To point out the seat or position of, as birds, or other
     game; -- said of hunting dogs.
     [1913 Webster]
 
   12. To establish as a rule; to furnish; to prescribe; to
     assign; as, to set an example; to set lessons to be
     learned.
     [1913 Webster]
 
   13. To suit; to become; as, it sets him ill. [Scot.]
     [1913 Webster]
 
   14. (Print.) To compose; to arrange in words, lines, etc.;
     as, to set type; to set a page.
     [1913 Webster]
 
   {To set abroach}. See {Abroach}. [Obs.] --Shak.
 
   {To set against}, to oppose; to set in comparison with, or to
    oppose to, as an equivalent in exchange; as, to set one
    thing against another.
 
   {To set agoing}, to cause to move.
 
   {To set apart}, to separate to a particular use; to separate
    from the rest; to reserve.
 
   {To set a saw}, to bend each tooth a little, every alternate
    one being bent to one side, and the intermediate ones to
    the other side, so that the opening made by the saw may be
    a little wider than the thickness of the back, to prevent
    the saw from sticking.
 
   {To set aside}.
     (a) To leave out of account; to pass by; to omit; to
       neglect; to reject; to annul.
       [1913 Webster]
 
          Setting aside all other considerations, I will
          endeavor to know the truth, and yield to that.
                          --Tillotson.
       [1913 Webster]
     (b) To set apart; to reserve; as, to set aside part of
       one's income.
     (c) (Law) See under {Aside}.
 
   {To set at defiance}, to defy.
 
   {To set at ease}, to quiet; to tranquilize; as, to set the
    heart at ease.
 
   {To set at naught}, to undervalue; to contemn; to despise.
    "Ye have set at naught all my counsel." --Prov. i. 25.
 
   {To set a trap} {To set a snare}, or {To set a gin}, to put
    it in a proper condition or position to catch prey; hence,
    to lay a plan to deceive and draw another into one's
    power.
 
   {To set at work}, or {To set to work}.
     (a) To cause to enter on work or action, or to direct how
       tu enter on work.
     (b) To apply one's self; -- used reflexively.
 
   {To set before}.
     (a) To bring out to view before; to exhibit.
     (b) To propose for choice to; to offer to.
 
   {To set by}.
     (a) To set apart or on one side; to reject.
     (b) To attach the value of (anything) to. "I set not a
       straw by thy dreamings." --Chaucer.
 
   {To set by the compass}, to observe and note the bearing or
    situation of by the compass.
 
   {To set case}, to suppose; to assume. Cf. {Put case}, under
    {Put}, v. t. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To set down}.
     (a) To enter in writing; to register.
       [1913 Webster]
 
          Some rules were to be set down for the
          government of the army.     --Clarendon.
       [1913 Webster]
     (b) To fix; to establish; to ordain.
       [1913 Webster]
 
          This law we may name eternal, being that order
          which God . . . hath set down with himself, for
          himself to do all things by.   --Hooker.
       [1913 Webster]
     (c) To humiliate.
 
   {To set eyes on}, to see; to behold; to fasten the eyes on.
    
 
   {To set fire to}, or {To set on fire}, to communicate fire
    to; fig., to inflame; to enkindle the passions of; to
    irritate.
 
   {To set flying} (Naut.), to hook to halyards, sheets, etc.,
    instead of extending with rings or the like on a stay; --
    said of a sail.
 
   {To set forth}.
     (a) To manifest; to offer or present to view; to exhibt;
       to display.
     (b) To publish; to promulgate; to make appear. --Waller.
     (c) To send out; to prepare and send. [Obs.]
       [1913 Webster]
 
          The Venetian admiral had a fleet of sixty
          galleys, set forth by the Venetians. --Knolles.
       [1913 Webster]
 
   {To set forward}.
     (a) To cause to advance.
     (b) To promote.
 
   {To set free}, to release from confinement, imprisonment, or
    bondage; to liberate; to emancipate.
 
   {To set in}, to put in the way; to begin; to give a start to.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If you please to assist and set me in, I will
       recollect myself.           --Collier.
    [1913 Webster]
 
   {To set in order}, to adjust or arrange; to reduce to method.
    "The rest will I set in order when I come." --1 Cor. xi.
    34.
 
   {To set milk}.
     (a) To expose it in open dishes in order that the cream
       may rise to the surface.
     (b) To cause it to become curdled as by the action of
       rennet. See 4
     (e) .
 
   {To set much by} or {To set little by}, to care much, or
    little, for.
 
   {To set of}, to value; to set by. [Obs.] "I set not an haw of
    his proverbs." --Chaucer.
 
   {To set off}.
     (a) To separate from a whole; to assign to a particular
       purpose; to portion off; as, to set off a portion of
       an estate.
     (b) To adorn; to decorate; to embellish.
       [1913 Webster]
 
          They . . . set off the worst faces with the
          best airs.            --Addison.
       [1913 Webster]
     (c) To give a flattering description of.
 
   {To set off against}, to place against as an equivalent; as,
    to set off one man's services against another's.
 
   {To set on} or {To set upon}.
     (a) To incite; to instigate. "Thou, traitor, hast set on
       thy wife to this." --Shak.
     (b) To employ, as in a task. " Set on thy wife to
       observe." --Shak.
     (c) To fix upon; to attach strongly to; as, to set one's
       heart or affections on some object. See definition 2,
       above.
 
   {To set one's cap for}. See under {Cap}, n.
 
   {To set one's self against}, to place one's self in a state
    of enmity or opposition to.
 
   {To set one's teeth}, to press them together tightly.
 
   {To set on foot}, to set going; to put in motion; to start.
    
 
   {To set out}.
     (a) To assign; to allot; to mark off; to limit; as, to
       set out the share of each proprietor or heir of an
       estate; to set out the widow's thirds.
     (b) To publish, as a proclamation. [Obs.]
     (c) To adorn; to embellish.
       [1913 Webster]
 
          An ugly woman, in rich habit set out with
          jewels, nothing can become.   --Dryden.
       [1913 Webster]
     (d) To raise, equip, and send forth; to furnish. [R.]
       [1913 Webster]
 
          The Venetians pretend they could set out, in
          case of great necessity, thirty men-of-war.
                          --Addison.
       [1913 Webster]
     (e) To show; to display; to recommend; to set off.
       [1913 Webster]
 
          I could set out that best side of Luther.
                          --Atterbury.
       [1913 Webster]
     (f) To show; to prove. [R.] "Those very reasons set out
       how heinous his sin was." --Atterbury.
     (g) (Law) To recite; to state at large.
 
   {To set over}.
     (a) To appoint or constitute as supervisor, inspector,
       ruler, or commander.
     (b) To assign; to transfer; to convey.
 
   {To set right}, to correct; to put in order.
 
   {To set sail}. (Naut.) See under {Sail}, n.
 
   {To set store by}, to consider valuable.
 
   {To set the fashion}, to determine what shall be the fashion;
    to establish the mode.
 
   {To set the teeth on edge}, to affect the teeth with a
    disagreeable sensation, as when acids are brought in
    contact with them.
 
   {To set the watch} (Naut.), to place the starboard or port
    watch on duty.
 
   {To set to}, to attach to; to affix to. "He . . . hath set to
    his seal that God is true." --John iii. 33.
 
   {To set up}. (a) To erect; to raise; to elevate; as, to set
    up a building, or a machine; to set up a post, a wall, a
    pillar.
     (b) Hence, to exalt; to put in power. "I will . . . set
       up the throne of David over Israel." --2 Sam. iii.
       10.
     (c) To begin, as a new institution; to institute; to
       establish; to found; as, to set up a manufactory; to
       set up a school.
     (d) To enable to commence a new business; as, to set up a
       son in trade.
     (e) To place in view; as, to set up a mark.
     (f) To raise; to utter loudly; as, to set up the voice.
       [1913 Webster]
 
          I'll set up such a note as she shall hear.
                          --Dryden.
       [1913 Webster]
     (g) To advance; to propose as truth or for reception; as,
       to set up a new opinion or doctrine. --T. Burnet.
     (h) To raise from depression, or to a sufficient fortune;
       as, this good fortune quite set him up.
     (i) To intoxicate. [Slang]
     (j) (Print.) To put in type; as, to set up copy; to
       arrange in words, lines, etc., ready for printing;
       as, to set up type.
 
   {To set up the rigging} (Naut.), to make it taut by means of
    tackles. --R. H. Dana, Jr.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Put}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Set \Set\ (s[e^]t), v. i.
   1. To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink
    out of sight; to come to an end.
    [1913 Webster]
 
       Ere the weary sun set in the west.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thus this century sets with little mirth, and the
       next is likely to arise with more mourning.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit music to words. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To place plants or shoots in the ground; to plant. "To sow
    dry, and set wet." --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
   4. To be fixed for growth; to strike root; to begin to
    germinate or form; as, cuttings set well; the fruit has
    set well (i. e., not blasted in the blossom).
    [1913 Webster]
 
   5. To become fixed or rigid; to be fastened.
    [1913 Webster]
 
       A gathering and serring of the spirits together to
       resist, maketh the teeth to set hard one against
       another.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To congeal; to concrete; to solidify; -- of cements,
    glues, gels, concrete, substances polymerizing into
    plastics, etc.
    [1913 Webster +PJC]
 
       That fluid substance in a few minutes begins to set.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a certain direction in motion; to flow; to move
    on; to tend; as, the current sets to the north; the tide
    sets to the windward.
    [1913 Webster]
 
   8. To begin to move; to go out or forth; to start; -- now
    followed by out.
    [1913 Webster]
 
       The king is set from London.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To indicate the position of game; -- said of a dog; as,
    the dog sets well; also, to hunt game by the aid of a
    setter.
    [1913 Webster]
 
   10. To apply one's self; to undertake earnestly; -- now
     followed by out.
     [1913 Webster]
 
        If he sets industriously and sincerely to perform
        the commands of Christ, he can have no ground of
        doubting but it shall prove successful to him.
                          --Hammond.
     [1913 Webster]
 
   11. To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well.
 
   Note: [Colloquially used, but improperly, for sit.]
      [1913 Webster]
 
   Note: The use of the verb set for sit in such expressions as,
      the hen is setting on thirteen eggs; a setting hen,
      etc., although colloquially common, and sometimes
      tolerated in serious writing, is not to be approved.
      [1913 Webster]
 
   {To set about}, to commence; to begin.
 
   {To set forward}, to move or march; to begin to march; to
    advance.
 
   {To set forth}, to begin a journey.
 
   {To set in}.
     (a) To begin; to enter upon a particular state; as,
       winter set in early.
     (b) To settle one's self; to become established. "When
       the weather was set in to be very bad." --Addison.
     (c) To flow toward the shore; -- said of the tide.
 
   {To set off}.
     (a) To enter upon a journey; to start.
     (b) (Typog.) To deface or soil the next sheet; -- said of
       the ink on a freshly printed sheet, when another
       sheet comes in contact with it before it has had time
       to dry.
 
   {To set on} or {To set upon}.
     (a) To begin, as a journey or enterprise; to set about.
       [1913 Webster]
 
          He that would seriously set upon the search of
          truth.              --Locke.
       [1913 Webster]
     (b) To assault; to make an attack. --Bacon.
       [1913 Webster]
 
          Cassio hath here been set on in the dark.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
   {To set out}, to begin a journey or course; as, to set out
    for London, or from London; to set out in business;to set
    out in life or the world.
 
   {To set to}, to apply one's self to.
 
   {To set up}.
     (a) To begin business or a scheme of life; as, to set up
       in trade; to set up for one's self.
     (b) To profess openly; to make pretensions.
       [1913 Webster]
 
          Those men who set up for mortality without
          regard to religion, are generally but virtuous
          in part.             --Swift.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Set \Set\ (s[e^]t), a.
   1. Fixed in position; immovable; rigid; as, a set line; a set
    countenance.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or
    prejudices.
    [1913 Webster]
 
   3. Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set
    battle. "The set phrase of peace." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Established; prescribed; as, set forms of prayer.
    [1913 Webster]
 
   5. Adjusted; arranged; formed; adapted.
    [1913 Webster]
 
   {Set hammer}.
    (a) A hammer the head of which is not tightly fastened
      upon the handle, but may be reversed. --Knight.
    (b) A hammer with a concave face which forms a die for
      shaping anything, as the end of a bolt, rivet, etc.
 
   {Set line}, a line to which a number of baited hooks are
    attached, and which, supported by floats and properly
    secured, may be left unguarded during the absence of the
    fisherman.
 
   {Set nut}, a jam nut or lock nut. See under {Nut}.
 
   {Set screw} (Mach.), a screw, sometimes cupped or printed at
    one end, and screwed through one part, as of a machine,
    tightly upon another part, to prevent the one from
    slipping upon the other.
 
   {Set speech}, a speech carefully prepared before it is
    delivered in public; a formal or methodical speech.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Set \Set\, n.
   1. The act of setting, as of the sun or other heavenly body;
    descent; hence, the close; termination. "Locking at the
    set of day." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The weary sun hath made a golden set. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is set, placed, or fixed. Specifically:
    (a) A young plant for growth; as, a set of white thorn.
    (b) That which is staked; a wager; a venture; a stake;
      hence, a game at venture. [Obs. or R.]
      [1913 Webster]
 
         We will in France, by God's grace, play a set
         Shall strike his father's crown into the hazard.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         That was but civil war, an equal set. --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) (Mech.) Permanent change of figure in consequence of
      excessive strain, as from compression, tension,
      bending, twisting, etc.; as, the set of a spring.
      [1913 Webster]
    (d) A kind of punch used for bending, indenting, or giving
      shape to, metal; as, a saw set.
      [1913 Webster]
    (e) (Pile Driving) A piece placed temporarily upon the
      head of a pile when the latter cannot be reached by
      the weight, or hammer, except by means of such an
      intervening piece. [Often incorrectly written {sett}.]
      [1913 Webster]
    (f) (Carp.) A short steel spike used for driving the head
      of a nail below the surface. Called also {nail set}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   3. [Perhaps due to confusion with sect, sept.] A number of
    things of the same kind, ordinarily used or classed
    together; a collection of articles which naturally
    complement each other, and usually go together; an
    assortment; a suit; as, a set of chairs, of china, of
    surgical or mathematical instruments, of books, etc. [In
    this sense, sometimes incorrectly written {sett}.]
    [1913 Webster]
 
   4. A number of persons associated by custom, office, common
    opinion, quality, or the like; a division; a group; a
    clique. "Others of our set." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       This falls into different divisions, or sets, of
       nations connected under particular religions. --R.
                          P. Ward.
    [1913 Webster]
 
   5. Direction or course; as, the set of the wind, or of a
    current.
    [1913 Webster]
 
   6. In dancing, the number of persons necessary to execute a
    quadrille; also, the series of figures or movements
    executed.
    [1913 Webster]
 
   7. The deflection of a tooth, or of the teeth, of a saw,
    which causes the the saw to cut a kerf, or make an
    opening, wider than the blade.
    [1913 Webster]
 
   8.
    (a) A young oyster when first attached.
    (b) Collectively, the crop of young oysters in any
      locality.
      [1913 Webster]
 
   9. (Tennis) A series of as many games as may be necessary to
    enable one side to win six. If at the end of the tenth
    game the score is a tie, the set is usually called a deuce
    set, and decided by an application of the rules for
    playing off deuce in a game. See {Deuce}.
    [1913 Webster]
 
   10. (Type Founding) That dimension of the body of a type
     called by printers the {width}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Textiles) Any of various standards of measurement of the
     fineness of cloth; specif., the number of reeds in one
     inch and the number of threads in each reed. The exact
     meaning varies according to the location where it is
     used. Sometimes written {sett}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. A stone, commonly of granite, shaped like a short brick
     and usually somewhat larger than one, used for street
     paving. Commonly written {sett}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. Camber of a curved roofing tile.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. The manner, state, or quality of setting or fitting; fit;
     as, the set of a coat. [Colloq.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. Any collection or group of objects considered together.
     [PJC]
 
   {Dead set}.
     (a) The act of a setter dog when it discovers the game,
       and remains intently fixed in pointing it out.
     (b) A fixed or stationary condition arising from obstacle
       or hindrance; a deadlock; as, to be at a dead set.
     (c) A concerted scheme to defraud by gaming; a determined
       onset.
 
   {To make a dead set}, to make a determined onset, literally
    or figuratively.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Collection; series; group. See {Pair}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seth \Seth\, prop. n. (Egyptian Mythology)
   An evil beast-headed god with high square ears and a long
   snout; his was the brother and murderer of Osiris. Called
   also {Set}
   [WordNet 1.6]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Set \Set\, prop. n. (Egyptian Mythology)
   An evil beast-headed god with high square ears and a long
   snout; his was the brother and murderer of Osiris. Called
   also {Seth}
   [WordNet 1.6]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set
   adj 1: (usually followed by `to' or `for') on the point of or
       strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to
       drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream";
       "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
       [syn: {fit(p)}, {primed(p)}, {set(p)}]
   2: fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare";
     "his bearded face already has a set hollow look"- Connor
     Cruise O'Brien; "a face rigid with pain" [syn: {fixed},
     {set}, {rigid}]
   3: situated in a particular spot or position; "valuable
     centrally located urban land"; "strategically placed
     artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a
     quiet riverbank" [syn: {located}, {placed}, {set},
     {situated}]
   4: set down according to a plan: "a carefully laid table with
     places set for four people"; "stones laid in a pattern" [syn:
     {laid}, {set}]
   5: being below the horizon; "the moon is set"
   6: determined or decided upon as by an authority; "date and
     place are already determined"; "the dictated terms of
     surrender"; "the time set for the launching" [syn:
     {determined}, {dictated}, {set}]
   7: converted to solid form (as concrete) [syn: {hardened},
     {set}]
   n 1: a group of things of the same kind that belong together and
      are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a
      set of teeth"
   2: (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols;
     "the set of prime numbers is infinite"
   3: several exercises intended to be done in series; "he did four
     sets of the incline bench press" [syn: {set}, {exercise set}]
   4: representation consisting of the scenery and other properties
     used to identify the location of a dramatic production; "the
     sets were meticulously authentic" [syn: {stage set}, {set}]
   5: an unofficial association of people or groups; "the smart set
     goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle},
     {band}, {lot}]
   6: a relatively permanent inclination to react in a particular
     way; "the set of his mind was obvious" [syn: {bent}, {set}]
   7: the act of putting something in position; "he gave a final
     set to his hat"
   8: a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of
     tennis after dinner"
   9: the process of becoming hard or solid by cooling or drying or
     crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the
     set of the glue" [syn: {hardening}, {solidifying},
     {solidification}, {set}, {curing}]
   10: evil Egyptian god with the head of a beast that has high
     square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris
     [syn: {Set}, {Seth}]
   11: the descent of a heavenly body below the horizon; "before
     the set of sun"
   12: (psychology) being temporarily ready to respond in a
     particular way; "the subjects' set led them to solve
     problems the familiar way and to overlook the simpler
     solution"; "his instructions deliberately gave them the
     wrong set" [syn: {set}, {readiness}]
   13: any electronic equipment that receives or transmits radio or
     tv signals; "the early sets ran on storage batteries"
   v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your
      things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the
      scent of the missing children"; "Place emphasis on a
      certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose},
      {position}, {lay}]
   2: fix conclusively or authoritatively; "set the rules" [syn:
     {determine}, {set}]
   3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]
   4: establish as the highest level or best performance; "set a
     record" [syn: {set}, {mark}]
   5: put into a certain state; cause to be in a certain state;
     "set the house afire"
   6: fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
   7: make ready or suitable or equip in advance for a particular
     purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready
     for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town
     after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set
     up}, {ready}, {gear up}, {set}]
   8: set to a certain position or cause to operate correctly; "set
     clocks or instruments"
   9: locate; "The film is set in Africa" [syn: {set}, {localize},
     {localise}, {place}]
   10: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these
     days" [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend},
     {come up}, {rise}, {uprise}]
   11: adapt for performance in a different way; "set this poem to
     music" [syn: {arrange}, {set}]
   12: put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground;
     "Let's plant flowers in the garden" [syn: {plant}, {set}]
   13: apply or start; "set fire to a building"
   14: become gelatinous; "the liquid jelled after we added the
     enzyme" [syn: {jell}, {set}, {congeal}]
   15: set in type; "My book will be typeset nicely"; "set these
     words in italics" [syn: {typeset}, {set}]
   16: put into a position that will restore a normal state; "set a
     broken bone"
   17: insert (a nail or screw below the surface, as into a
     countersink) [syn: {set}, {countersink}]
   18: give a fine, sharp edge to a knife or razor
   19: urge to attack someone; "The owner sicked his dogs on the
     intruders"; "the shaman sics sorcerers on the evil spirits"
     [syn: {sic}, {set}]
   20: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn:
     {place}, {put}, {set}]
   21: equip with sails or masts; "rig a ship" [syn: {rig}, {set},
     {set up}]
   22: get ready for a particular purpose or event; "set up an
     experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the
     surgery" [syn: {set up}, {lay out}, {set}]
   23: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a
     standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment
     of the front wheels" [syn: {adjust}, {set}, {correct}]
   24: bear fruit; "the apple trees fructify" [syn: {fructify},
     {set}]
   25: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SET
     Secure Electronic Transactions (IBM, Visa, MS, IBM, Mastercard,
 Netscape, banking)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SET
     Single Electronic Transistor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SET
     Software Engineering Technology
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SET
     Standard d'Echange et de Transfert (AFNOR, France)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 set /sɛt/
  1. bevy; collection; group; heap; herd; set
  2. outfit; set; suit
  3. series; set

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top