ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunter

HH AH1 N T ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunter-, *hunter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunter[N] พราน, See also: นักล่าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
job huntern. ผู้หางานทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
- Are there hunters on your planet? - No.- บนดาวของเธอไม่มีนายพรานเหรอ The Little Prince (1974)
You're a hunter just like I thought, and...you must be a vampire hunter!เดี๋ยว! ถ้าคุณเป็นนักล่า อย่างที่ฉันคิด ถ้างั้นคุณก็เป็น.. ..นักล่าแวมไพร์ Vampire Hunter D (1985)
I can hire as many hunters as you want.จะจ้างนักล่าให้เธอ มากเท่าไหร่ก็ได้ Vampire Hunter D (1985)
My father was a hunter too, a Werewolf hunter.พ่อของฉันก็เป็นนักล่า นักล่ามนุษย์หมาป่า Vampire Hunter D (1985)
"You should only ask vampire hunters about aristocrats.""ลูกควรถามนักล่าแวมไพร์ ถ้าอยากรู้เรื่องของ ราชวงศ์รัตติกาล" Vampire Hunter D (1985)
"The other hunters have no knowledge of them. ""นักล่าประเภทอื่น ไม่มีใครรู้มากพอ" Vampire Hunter D (1985)
By the way, Doris, you seem to think that hunter will rescue you.จะว่าไป ดอริส อยากรู้มั้ยว่าเกิด อะไรขึ้นกับนักล่าของเจ้า Vampire Hunter D (1985)
There's no greater hunter than Prince Humperdinck.ก็ไม่มีผู้ล่าใดยิ่งใหญ่เท่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ The Princess Bride (1987)
"A hunter from the darkest wild... makes you feel just like a child.""พรานไพรจากป่าลึก... ...นำความคึกมาให้เจ้า" Jumanji (1995)
It's helped me get the best hunters and trackers.มันเป็นเรื่องที่ช่วยให้ฉันได้รับนักล่าที่ดีที่สุดและติดตาม Princess Mononoke (1997)
Treasure hunter Brock Lovett is best known for finding Spanish gold.บร็อค โลเวทท์โด่งดังในการหาทอง Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunterA hunter hunted hares with his dog.
hunterIf the hunted should perish, the hunter would, too.
hunterI'm Tom Hunter.
hunterMan is the hunter, woman is his game.
hunterThe boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.
hunterThe elephant was killed by the hunter.
hunterThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
hunterThe hunter aimed at the bird but missed.
hunterThe hunter cannot exist without the hunted.
hunterThe hunter followed the bear's tracks.
hunterThe hunters aimed at the elephant.
hunterThe hunters captured the wild animal with a strong rope net.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ล่า[N] hunter, Syn. ผู้ตามล่า, Example: พวกนี้ถูกฝึกมาเพื่อเป็นผู้ล่าที่ไร้ความปรานี, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เที่ยวติดตามหรือแสวงหาเพื่อให้ได้มาในที่สุด
พราน[N] hunter, Syn. นายพราน, Example: พรานตามสาบเสือไปจนถึงถ้ำของมัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
นายพราน[N] hunter, See also: huntsman, Syn. พราน, ผู้ล่า, นักล่า, Example: คณะของเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าโดยมีนายพรานฝีมือดีนำทางให้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
นักแสวงหา[N] seeker, See also: hunter, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เที่ยวค้นหาสืบเสาะสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.)   FR: avoir une faim de loup (loc.)
นักล่า[n.] (naklā) EN: hunter   FR: chasseur [m]
นักล่าหัวคน[n. exp.] (naklā hūa khon) EN: head hunter   FR: chasseur de têtes [m]
นักล่าสมบัติ[n. exp.] (naklā sombat) EN: treasure hunter   FR: chasseur de trésor [m]
นกปลีกล้วย[n.] (nok plī klūay) EN: spiderhunter   FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang lek) EN: Yellow-eared Spiderhunter   FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang yai) EN: Spectacled Spiderhunter   FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klūay lāi) EN: Streaked Spiderhunter   FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay lek) EN: Little Spiderhunter   FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]
นกปลีกล้วยปากหนา [n. exp.] (nok plī klūay pāk nā) EN: Thick-billed Spiderhunter   FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNTER HH AH1 N T ER0
HUNTERS HH AH1 N T ER0 Z
HUNTER'S HH AH1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunter (n) hˈʌntər (h uh1 n t @ r)
hunters (n) hˈʌntəz (h uh1 n t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
亨特[Hēng tè, ㄏㄥ ㄊㄜˋ, ] Hunter, #42,235 [Add to Longdo]
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Hunter Tylo (Hollywood actress) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウーマンハンター[, u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
トレジャーハンター[, toreja-hanta-] (n) treasure hunter [Add to Longdo]
ハンター[, hanta-] (n) hunter; (P) [Add to Longdo]
ハンターキラー[, hanta-kira-] (n) hunter killer [Add to Longdo]
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller [Add to Longdo]
ヘッドハンター[, heddohanta-] (n) headhunter [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
巻狩り;巻き狩り;巻狩[まきがり, makigari] (n) hunt (where the hunting area is surrounded on four sides by hunters) [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunter \Hunt"er\, n.
   1. One who hunts wild animals either for sport or for food; a
    huntsman.
    [1913 Webster]
 
   2. A dog that scents game, or is trained to the chase; a
    hunting dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A horse used in the chase; especially, a thoroughbred,
    bred and trained for hunting.
    [1913 Webster]
 
   4. One who hunts or seeks after anything, as if for game; as,
    a fortune hunter a place hunter.
    [1913 Webster]
 
       No keener hunter after glory breathes. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A kind of spider. See {Hunting spider}, under
    {Hunting}.
    [1913 Webster]
 
   6. A hunting watch, or one of which the crystal is protected
    by a metallic cover.
    [1913 Webster]
 
   {Hunter's room}, the lunation after the harvest moon.
 
   {Hunter's screw} (Mech.), a differential screw, so named from
    the inventor. See under {Differential}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watch \Watch\ (w[o^]ch), n. [OE. wacche, AS. w[ae]cce, fr.
   wacian to wake; akin to D. wacht, waak, G. wacht, wache.
   [root]134. See {Wake}, v. i. ]
   [1913 Webster]
   1. The act of watching; forbearance of sleep; vigil; wakeful,
    vigilant, or constantly observant attention; close
    observation; guard; preservative or preventive vigilance;
    formerly, a watching or guarding by night.
    [1913 Webster]
 
       Shepherds keeping watch by night.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the long night their mournful watch they keep.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Watch was formerly distinguished from ward, the former
      signifying a watching or guarding by night, and the
      latter a watching, guarding, or protecting by day
      Hence, they were not unfrequently used together,
      especially in the phrase to keep watch and ward, to
      denote continuous and uninterrupted vigilance or
      protection, or both watching and guarding. This
      distinction is now rarely recognized, watch being used
      to signify a watching or guarding both by night and by
      day, and ward, which is now rarely used, having simply
      the meaning of guard, or protection, without reference
      to time.
      [1913 Webster]
 
         Still, when she slept, he kept both watch and
         ward.               --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Ward, guard, or custodia, is chiefly applied to
         the daytime, in order to apprehend rioters, and
         robbers on the highway . . . Watch, is properly
         applicable to the night only, . . . and it begins
         when ward ends, and ends when that begins.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. One who watches, or those who watch; a watchman, or a body
    of watchmen; a sentry; a guard.
    [1913 Webster]
 
       Pilate said unto them, Ye have a watch; go your way,
       make it as sure as ye can.      --Matt. xxvii.
                          65.
    [1913 Webster]
 
   3. The post or office of a watchman; also, the place where a
    watchman is posted, or where a guard is kept.
    [1913 Webster]
 
       He upbraids Iago, that he made him
       Brave me upon the watch.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The period of the night during which a person does duty as
    a sentinel, or guard; the time from the placing of a
    sentinel till his relief; hence, a division of the night.
    [1913 Webster]
 
       I did stand my watch upon the hill.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Might we but hear . . .
       Or whistle from the lodge, or village cock
       Count the night watches to his feathery dames.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A small timepiece, or chronometer, to be carried about the
    person, the machinery of which is moved by a spring.
    [1913 Webster]
 
   Note: Watches are often distinguished by the kind of
      escapement used, as an {anchor watch}, a {lever watch},
      a {chronometer watch}, etc. (see the Note under
      {Escapement}, n., 3); also, by the kind of case, as a
      {gold} or {silver watch}, an {open-faced watch}, a
      {hunting watch}, or {hunter}, etc.
      [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) An allotted portion of time, usually four hour for
      standing watch, or being on deck ready for duty. Cf.
      {Dogwatch}.
    (b) That part, usually one half, of the officers and crew,
      who together attend to the working of a vessel for an
      allotted time, usually four hours. The watches are
      designated as the {port watch}, and the {starboard
      watch}.
      [1913 Webster]
 
   {Anchor watch} (Naut.), a detail of one or more men who keep
    watch on deck when a vessel is at anchor.
 
   {To be on the watch}, to be looking steadily for some event.
    
 
   {Watch and ward} (Law), the charge or care of certain
    officers to keep a watch by night and a guard by day in
    towns, cities, and other districts, for the preservation
    of the public peace. --Wharton. --Burrill.
 
   {Watch and watch} (Naut.), the regular alternation in being
    on watch and off watch of the two watches into which a
    ship's crew is commonly divided.
 
   {Watch barrel}, the brass box in a watch, containing the
    mainspring.
 
   {Watch bell} (Naut.), a bell struck when the half-hour glass
    is run out, or at the end of each half hour. --Craig.
 
   {Watch bill} (Naut.), a list of the officers and crew of a
    ship as divided into watches, with their stations.
    --Totten.
 
   {Watch case}, the case, or outside covering, of a watch;
    also, a case for holding a watch, or in which it is kept.
    
 
   {Watch chain}. Same as {watch guard}, below.
 
   {Watch clock}, a watchman's clock; see under {Watchman}.
 
   {Watch fire}, a fire lighted at night, as a signal, or for
    the use of a watch or guard.
 
   {Watch glass}.
    (a) A concavo-convex glass for covering the face, or dial,
      of a watch; -- also called {watch crystal}.
    (b) (Naut.) A half-hour glass used to measure the time of
      a watch on deck.
 
   {Watch guard}, a chain or cord by which a watch is attached
    to the person.
 
   {Watch gun} (Naut.), a gun sometimes fired on shipboard at 8
    p. m., when the night watch begins.
 
   {Watch light}, a low-burning lamp used by watchers at night;
    formerly, a candle having a rush wick.
 
   {Watch night}, The last night of the year; -- so called by
    the Methodists, Moravians, and others, who observe it by
    holding religious meetings lasting until after midnight.
    
 
   {Watch paper}, an old-fashioned ornament for the inside of a
    watch case, made of paper cut in some fanciful design, as
    a vase with flowers, etc.
 
   {Watch tackle} (Naut.), a small, handy purchase, consisting
    of a tailed double block, and a single block with a hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunter
   n 1: someone who hunts game [syn: {hunter}, {huntsman}]
   2: a person who searches for something; "a treasure hunter"
   3: a constellation on the equator to the east of Taurus;
     contains Betelgeuse and Rigel [syn: {Orion}, {Hunter}]
   4: a watch with a hinged metal lid to protect the crystal [syn:
     {hunter}, {hunting watch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top