ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งาน-, *งาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word , Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
งานงอก(vi, slang, colloq) to be in trouble, See also: S. งานเข้า
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
งานเข้า(colloq) to be in trouble., See also: R. ซวย
ชำนาญงาน(n, phrase) Experienced Level
ช่วงเวลาการทำงาน(n)
ทำงานบนที่สูง(n, modal, verb)

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
การทำงานการทำงาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวัด(n) (n.) 縁日 [ えんにち ]
Image:
งานเทศกาล(n) (n.) お祭り[ おまつり
Image:

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาน(n) festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count Unit: งาน, Thai Definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งาน(n) task, See also: work, job, Syn. เรื่อง, ผลงาน, ชิ้นงาน, Example: เขาได้เขียนงานออกมาโดยได้รับความต้อนรับอย่างดีจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วไป, Count Unit: เรื่อง, ชิ้น, อัน, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำ
งานจร(n) odd job, Ant. งานประจำ, Example: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
งานปี(n) annual festival, See also: annual festivity, annual fair, Syn. งานประจำปี, Example: งานปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
งานศพ(n) funeral, See also: cremation, burial, funeral ceremony, Syn. งานฌาปนกิจศพ, Example: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้, Count Unit: งาน
งานการ(n) work, See also: job, employment, occupation, profession, business, Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ, Example: เมื่อใดที่ลูกเรียนจบมีงานการที่มั่นคง พ่อแม่ก็สบายใจ, Count Unit: งาน, Thai Definition: กิจการที่ทำ
งานบุญ(n) religious ceremony, Syn. งานทำบุญ, Example: ชาวบ้านต่างมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียง, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี ตามหลักศาสนา
งานวัด(n) temple fair, Example: ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดงานวัดเป็นประจำทุกปี, Count Unit: งาน
งานสอน(n) teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
งานแปล(n) translation, Example: เขากำลังง่วนอยู่กับการอ่านงานแปลอยู่ในห้องสมุด, Count Unit: งาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งานน. สิ่งหรือกิจกรรมที่ทำ, มักใช้เข้าคู่กับคำ การ เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน ได้การได้งาน
งานการพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน เช่น งานบวช งานปีใหม่.
งานน. มาตราวัดเนื้อที่ตามวิธีประเพณี เท่ากับ ๑๐๐ ตารางวา หรือ ๔๐๐ ตารางเมตร, ลักษณนามเรียกเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา หรือ ๔๐๐ ตารางเมตรว่า งานหนึ่ง หรือ ๑ งาน, อักษรย่อว่า ง.
งานน. ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ คำนวณได้จากผลคูณของแรงกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่.
งานการน. กิจการที่ทำ.
งานพิเศษน. งานที่ทำนอกเหนือจากงานประจำ.
งานสารบรรณน. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย.
งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสียทำงานไม่บกพร่องทั้งงานส่วนรวมและส่วนตัว, ใช้เพี้ยนว่า งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย ก็มี.
งานอดิเรกน. งานที่ทำเพื่อความเพลิดเพลิน.
นาฏกรรมงานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jobงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jobงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outside plantงานตอนนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work of necessityงานที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ductworkงานท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-painterly abstractionงานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book fairงานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ, Example: Book fair หมายถึง งานแสดงหนังสือ หรือ งานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมงานได้โดยสะดวก <p> ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนังสือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในงานอาจมีการจำหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดงละคร การเล่าเรื่องหนังสือ เกมและการแข่งขันต่าง ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานนิทรรศการหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่งตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่างประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
พระราชกรณียกิจงานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำ [ศัพท์พระราชพิธี]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Applicationงานประยุกต์, Example: โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Jobงาน [คอมพิวเตอร์]
Electric weldingงานเชื่อมไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technical services (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hobbies:งานอดิเรก: Practically Perfect (2010)
Awkward.งานเข้า. Rango (2011)
Lifeguard: Shit.งานงอก Bait (2012)
We work.ทำงาน Dreamy (2012)
Work.ทำงาน As Time Goes By (2013)
Work?งาน? The Desert Rose (2013)
-Now, quick, child, run.ตอนนี้อย่าง รวดเร็วเด็กทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's no use in grumblingมีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งาน[ngān] (n) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business  FR: travail [ m ] ; occupation [ f ] ; emploi [ m ] ; activité [ f ] ; boulot (fam.) [ m ] ; job (fam.) [ m ] ; tâche [ f ] ; business [ m ] (fam.)
งาน[ngān] (n) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering  FR: fête [ f ] ; festivité [ f ] ; réception [ f ] ; événement [ m ] ; évènement [ m ]
งาน[ngān] (n) EN: ngan (area equal to a quarter of arai or 400 square meters)  FR: ngan [ m ] (unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés)
งานกรีฑา[ngān krīthā] (n, exp) EN: athletic meeting ; sports meeting  FR: réunion d'athlétisme [ f ] ; meeting (d'athlétisme) [ m ]
งานกวีนิพนธ์[ngān kawīniphon] (n, exp) EN: poetic work
งานก่อสร้าง[ngān køsāng] (n, exp) EN: construction work
งานกาลา[ngān kālā] (n, exp) EN: gala  FR: gala [ m ]
งานกิจวัตร[ngān kitjawat] (n, exp) EN: routine duties ; day-to-day work ; routine business  FR: travail de routine [ m ]
งานขึ้นบ้านใหม่[ngān kheun bān mai] (n, exp) FR: pendaison de la crémaillère [ f ]
งานคั่งค้าง[ngān khangkhāng] (n, exp) EN: unfinished work

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
coordinate(v) ประสานงาน
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
bucket shop(n, slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment(n) งานที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
analects(n) งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ, Syn. analecta
appointment(n) ตำแหน่ง, See also: งาน, Syn. position, post
architecture(n) สถาปัตยกรรม, See also: งานสถาปัตยกรรม
assignment(n) งาน, See also: งานที่ได้รับมอบหมาย, Syn. task, responsibility, job
avocation(n) งานอดิเรก, See also: งานว่าง, Syn. hobby
bacchanal(n) งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์, Syn. carnival, celebration
backlog(n) งานคั่งค้าง, See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. accumulation, reserve
ball(n) งานบอล, See also: งานเลี้ยง, Syn. party, promenade
ball(n) งานลีลาศ, See also: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต, Syn. grand ball

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
activity(n) กิจกรรม, การงาน
affair(n) กิจ, ธุระ, ธุรกิจ, การงาน, ราชการ, เรื่องรักๆใคร่ๆ
agency(n) ตัวแทน, ผู้แทน, องค์การ, หน่วยงานราชการ, การกระทำ
applicant(n) ผู้สมัครงาน, ผู้ขอ
application(n) ใบสมัครงาน, การสมัครงาน, คำร้องขอ, การแสดงความจำนง
apply(vi) สมัครงาน, ร้องเรียน, ขอ, ร้องขอ, บอกกล่าว
apprentice(n) เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด, ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน, การฝึกหัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engraving(n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
fair[แฟร์] (n) งานแฟร์, งานออกร้านแสดงสินค้า, งานวัด
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
funfair(n) งานวัด, งานรื่นเริงซึ่งจัดกลางแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่างๆมากมาย
Giornata[จอร์นาตา] (n) งานเขียนบนปูนเปียกที่เขียนเสร็จในแต่ละวัน (เกี่ยวกับวิธีเขียนจิตรกรรมฝาผนัง), See also: Buon fresco
hobbies(adj) งานอดิเรก
Hot Work(n) งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
HotJobs[ฮอทจ๊อบ] งานน่าสนใจ, งานด่วน
househoidงานบ้าน
How Work(n) งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
家事[かじ, kaji] (n) งานบ้าน
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
急用[きゅうよう, kyuuyou] (n) งานเร่งด่วน
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
新年会[しんねんかい, shinnenkai] (n) งานเลี้ยงปีใหม่
新車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n, uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, Syn. 新車発表会
新車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n, uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, Syn. 新車初公開
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
表面処理[ひょうめん処理, hyoumen shori] (n) งานชุบผิวโลหะ ( งาน surface treatment )

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定形業務[ていけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) งานประจำ routine work
アルバイト[あるばいと, arubaito] (n) งานพิเศษ, งานนอกเวลา
パーティー[あるばいと, pa^tei^] (n) งานเลี้ยงปาร์ตี้ , งานสังสรรค์
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
日勤[にっきん, nikkin] งานผลัดกลางคืน, กะกลางคืน
仕掛品[しかけひん, shikakehin] (n) งานที่อยู่ในกระบวนการ (work in process : WIP)
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)
山積する仕事[やまづみするしごと, yamazumisurushigoto] (exp) งานเท่าภูเขา
趣味[しゅみ, shumi] งานอดิเรก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] TH: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ  EN: work
工作[こうさく, kousaku] TH: งานฝีมือ  EN: handicraft
工作[こうさく, kousaku] TH: งานที่ทำด้วยฝีมือคน  EN: maneuvering
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล
行事[ぎょうじ, gyouji] TH: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
業務[ぎょうむ, gyoumu] TH: งาน  EN: work
学園際[がくえんさい, gakuensai] TH: งานฉลองประจำปีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมักจัดในช่วงวันวัฒนธรรมปลายเดือนพฤศจิกายน  EN: school festival
イベント[いべんと, ibento] TH: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ  EN: event

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
boulot(n, slang) |m| งาน, Syn. travail
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top