ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมาคม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาคม-, *สมาคม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
มหาเถรสมาคม(n) Sangha Supreme Council

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาคม(n) association, See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation, Example: สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น, Count Unit: สมาคม, Thai Definition: แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาคม(v) associate, See also: have social intercourse, have social contact with, Syn. คบหาสมาคม, คบค้าสมาคม, Example: ผู้ที่สมาคมกับบัณฑิตย่อมได้รับประโยชน์, Thai Definition: พบปะเกี่ยวข้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย(n) Thailand Association of the Blind, Example: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต, Thai Definition: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย(n) Thailand Association of the Blind, Example: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหนทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต, Thai Definition: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาคม(สะมา-) น. การประชุม, การเข้าร่วมพวกร่วมคณะ, การคบค้า
สมาคมแหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ เช่น เข้าสมาคม สมาคมศิษย์เก่า
สมาคมนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน. (ป., ส.).
สมาคม(สะมา-) ก. คบค้า, คบหา, เช่น อย่าสมาคมกับคนพาล ให้สมาคมกับนักปราชญ์.
สมาคมการค้าน. สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associationสมาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
philanthropic associationสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benevolent societyสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association, tradeสมาคมการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade associationสมาคมการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade associationสมาคมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Correnteสมาคมคอร์เรนเต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guild; gildสมาคมช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gild; guildสมาคมช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-profit associationสมาคมที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai Library Associationสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Society for Testing and Materialsสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural cooperative credit associationสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Associationสมาคม [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Personal Computer Memory Card International Associationสมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Association of Souteast Asian Nationsสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Example: ประเทศสมาชิก ASEAN ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม [ธุรกิจ]
The Association of Investment Management Companiesสมาคมบริษัทจัดการลงทุน, Example: เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดทุน]
The Association of Securities Companiesสมาคมบริษัทหลักทรัพย์, Example: สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีชื่อย่อ ๆ ว่า ASCO [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. And might there exist a guild of witches?รู้ค่ะ.สมาคมแม่มด อาจจะยังมีอยู่? Suspiria (1977)
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
""Good news, "" he says. ""Uncle Paul can finally get you in the union."""ข่าวดี" พ่อบอก "ลุงพอลได้เข้าสมาคมแล้ว" Dirty Dancing (1987)
What union?สมาคมอะไร? Dirty Dancing (1987)
The Kokuryukai has been joined by the lnternational Fighting Arts Association as co-sponsor for this event and as the guardians of our rich and powerful heritage.Kokuryukai ได้รับการเข้าร่วม ... โดย ... ป Lnternational สมาคมศิลปะ ... Bloodsport (1988)
But the first time I realized how different... was when Mickey had a hostess party.แต่ฉันพึ่งรู้ว่ามีอะไรต่างไป ตอนมิคกี้จัดปาร์ตี้สมาคมแม่บ้าน Goodfellas (1990)
The cream of Philadelphia society is going to be here.สมาคมระดับสูงของฟิลาเดลเฟีย จะไปกันที่นั่น Mannequin: On the Move (1991)
Consortium officials had no comment, but inside sources have disclosed that Dr. Arroway appears to now be the front-runner for the Machine seat.เจ้าหน้าที่สมาคมไม่มีความคิดเห็น แต่ภายในแหล่งที่มา ได้เปิดเผยว่าดร. เอโรเว Contact (1997)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact (1997)
Possible candidates for Kite Flying Society.ว่าที่ผู้สมัครเข้าสมาคมเล่นว่าว Rushmore (1998)
(man) When he was like, "You are not your job", ... ..I was like, "Yeah!"เป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับสมาคมการต่อสู้ใต้ดิน พวกเราจะร่วมกันสืบสวนอย่างเข้มงวด Fight Club (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาคม[samākhom] (n) EN: society ; association ; union ; guild   FR: société [ f ] ; association [ f ] ; ligue [ f ]
สมาคม[samākhom] (v) EN: associate (with)  FR: associer (avec)
สมาคมการ[samākhomkhān] (n) EN: society ; association  FR: société [ f ] ; association [ f ]
สมาคมกีฬา[samākhom kīlā] (n, exp) EN: sport association  FR: association sportive [ f ]
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย[Samākhom Khon Tābot Haeng Prathēt Thai] (org) EN: Thailand Association of the Blind
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[Samākhom Prachāchāt haeng Ēchīa Tawan-øk Chīeng-tāi] (org) EN: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  FR: Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE/ASEAN)
สมาคมลับ[samākhom lap] (n, exp) EN: secret society

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
W3Cสมาคม World Wide Web ย่อมาจาก The World Wide Web Consortium
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academy(n) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
association(n) กลุ่ม, See also: สมาคม, Syn. society, league, union
club(n) สโมสร, See also: สมาคม, Syn. association, society, set, circle
cooperative(n) ร้านสหกรณ์, See also: สมาคมสหกรณ์
fellowship(n) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league
fraternity(n) สมาคมของนักศึกษาชายในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
fraternity(n) สมาคม, Syn. association, club, fellowship
guild(n) สมาคม, Syn. society, organization, association
lodge(n) สมาคม, See also: สโมสร, สถานที่ประชุม, Syn. club, association, society
mingle with(phrv) สมาคมกับ, See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ, Syn. mix with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid, achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack, avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(vi, vt) คบหา, สมาคม, เข้าร่วม
association(n) สมาคม, บริษัท, สหภาพ, การพบปะสังสรรค์
companionable(adj) น่าคบหา, น่าสมาคม
company(n) บริษัท, ห้างร้าน, การสังคม, วงสมาคม, การคบค้า, หมู่คณะ
consort(vi) สมาคมด้วย, คบหาด้วย
consortium(n) สมาคม, สหภาพ, ห้างหุ้นส่วน, สมาคมนายธนาคาร
contact(n) การติดต่อ, การพบปะ, การคบหาสมาคม, การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ, พบปะ, คบหาสมาคม, สัมผัส
corporation(n) บริษัท, บรรษัท, คณะ, สโมสร, สมาคม, นิติบุคคล, เทศบาล
fellowship(n) มิตรภาพ, ความสัมพันธ์, การคบหาสมาคม, ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
american bar aßociation(name, org, uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา
astm(n) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
IATA :International Air Transport Association(org) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
町内会[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
日本感染症学会[にほんかんせんしょうがっかい, nihonkansenshougakkai] (n, name, uniq) สมาคมป้องกันโรคติดต่อประเทศญี่ปุ่่น the Japanese Association for Infectious Diseases

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] TH: สมาคม  EN: association
協会[きょうかい, kyoukai] TH: สมาคม  EN: association

German-Thai: Longdo Dictionary
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top