Search result for

กอง

(125 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กอง-, *กอง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กองกิจการนิสิตStudent Affairs

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กองประจำการRegular Army
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) (n ) enlisted personnel, enlisted soldiers
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กอง[V] pile, See also: pile up, heap up, accumulate, stack up, Syn. สุม, Example: เด็กๆ กองของเล่นไว้บนโต๊ะ, Thai definition: ทำให้รวมสุมกันไว้
กอง[CLAS] division, See also: part, group, Syn. แผนก, เหล่า, Example: กองทัพส่งทหาร 2 กองไปประจำที่ชายแดน
กอง[N] pile, See also: heap, stack, Example: เพราะฉันไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองจึงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง, Count unit: กอง, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
กอง[CLAS] pile, See also: heap, Example: มีขยะหลายกองที่หน้าบ้าน, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน
กอง[N] division, See also: office, bureau, Example: ม็อบคนพิการกำลังชุมนุมกันที่หน้ากองสลาก, Count unit: กอง, Thai definition: หน่วยงานของทางราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากรม
กอง[N] group, See also: troop, Syn. หมู่, พวก, เหล่า, Example: กองทัพยกกำลังออกไปรบกับข้าศึกตั้งแต่เมื่อคืนนี้, Count unit: กอง
กองพล[N] division, Example: กองพลฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยึดเมืองปารีสคืนได้, Count unit: กอง, Thai definition: หน่วยทหารซึ่งมทหารราบ 3 กรมเป็นหลัก มีทหารหน่วยอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ
กองไฟ[N] bonfire, See also: campfire, Example: ลูกเสือก่อกองไฟเพื่อย่างเนื้อ, Count unit: กอง
กองทัพ[N] army, See also: army corps, troops, forces, Example: ในที่สุดกองทัพของนายพลเจียงไคเช็กก็หนีไปตั้งมั่นที่ไต้หวัน, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหาร 3 กองพล และมีทหารหน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา
กองทุน[N] funds, Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม, Example: โรงเรียนมีกองทุนสำหรับนักเรียนยากจน, Count unit: ทุน, Thai definition: เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองก. ทำให้รวมสุมกันไว้, สุมกันไว้.
กองน. สิ่งต่าง ๆ ที่รวมสุมกันไว้ เช่น กองมะม่วง กองขยะ.
กองน. กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น จำนวน ๔ หมวด เรียกว่า กองร้อย, เรียกหัวหน้าทหารหรือตำรวจที่มียศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือร้อยตำรวจเอก ว่า ผู้บังคับกองร้อย หรือทั่ว ๆ ไป เรียกว่า ผู้กอง เฉพาะกองร้อยตำรวจเอกนิยมเรียกว่า สารวัตร หรือ ผู้บังคับกอง
กองส่วนราชการที่รองจากกรม.
กองดู รกฟ้า.
กองกลางน. สิ่งที่กันไว้เป็นส่วนรวมหรือเป็นสาธารณะ
กองกลางตำแหน่งในกีฬาฟุตบอลที่ผู้เล่นมีหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนการเล่นระหว่างกองหน้ากับกองหลัง.
กองกอยน. ผีชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่ามีตีนเดียว ไม่มีสะบ้าหัวเข่า จึงต้องเดินเขย่งเกงกอย ชอบออกมาดูดเลือดที่หัวแม่เท้าของคนที่นอนหลับพักแรมในป่า.
กองกูณฑ์น. กองไฟที่ใช้ในพิธีบูชาไฟ.
กองข้าวน. พิธีอย่างหนึ่งที่ชาวชนบทห่อข้าวพร้อมด้วยของหวานพากันไปเซ่นผีตามป่าในหน้าแล้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personnel divisionกองการเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
division, personnelกองการเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Guard, Nationalกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
National Guardกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international police forcesกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guard, coastกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
militiaกองกำลังอาสาสมัคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crop guarantee fundกองทุนประกันราคาพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Pension fundกองทุนบำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Common commodity fundกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Revolving loan fundกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ [ธุรกิจ]
Asian Bond Fundกองทุนพันธบัตรเอเชีย
เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ และเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกรวม 11 ประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม Executive’s Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย กองทุน ABF จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียยกเว้นพันธบัตรที่ออกโดยประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กองทุนพันธบัตรเอเชียกองแรกนั้นมีวงเงินแรกเริ่มจำนวนประมาณ 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Asian Bond Fund 2กองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 หรือ กองทุน ABF2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของกลุ่มประเทศเอเชีย ทั้ง 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย เงินทุนใน ABF2 มีจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรแบ่งเป็นกองทุนใหญ่ 2 กอง ได้แก่ กองทุนแพน-เอเชีย บอนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (Pan-Asia Bond Index Fund : PAIF) ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก EMEAP 8 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ จำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และฟันด์ ออฟ บอนด์ ฟันด์ (Fund of Bond Funds : FoBF) ซึ่งเป็น 8 กองทุนย่อยใน 8 ประเทศซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละตลาด รวมจำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Mutual fundกองทุนรวม
กองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund) [ตลาดทุน]
Closed-end fundกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด)
กองทุนรวมที่ บลจ. จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุกองทุนรวม เช่น 5 ปี 7 ปี เป็นต้น โดย บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ ทำให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี้มีจำนวนที่แน่นอนและเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน บลจ. มักนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในราคาตลาด ซึ่งอาจจะต่ำกว่า หรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหน่วยลงทุนนั้น ๆ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boss.ผู้กอง Episode #1.1 (2011)
And preppies-- the Blairs of the world.และสำหรับกองทัพแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
Shouldn't you be at whole foods?เธอไม่ต้องไปอยู่ที่กองอาหารหรอ Chuck in Real Life (2008)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,- ถ้าคุณบอกผมได้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนอนผีเสื้อ Cecil ( เพลงสำหรับเล่นรอบกองไฟของเด็กฝรั่ง ) There Might be Blood (2008)
And I don't really want to date someone who has a posse.และฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องการจะเดทกับใครหรือเปล่า ใครมีกองทัพละ There Might be Blood (2008)
A posse?กองทัพ? There Might be Blood (2008)
He has the French Toast Tower whenever he sets foot in the door.เขามีกองขนมปังฝรั่งเศส เมื่อเขาก้าวเท้ามาที่ประตู Lucky Thirteen (2008)
(woman) We're starting a fund.เราจะตั้งกองทุน Emancipation (2008)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
Air Force pilote.กองทัพอากาศ pilote. Gas Pills (2008)
Those two wetbacks see that busted back door, they'll call for backup.เห็นพวกเม็กซิโกเข้าเมืองผิดกฏหมายสองคน คุมอยู่ประตูด้านหลัง พวกมันเรียกว่ากองกำลังเสริม Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot   FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization   FR: division [f] ; bureau [m]
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
กอง[v.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate   FR: empiler ; entasser ; accumuler
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: central office ; public state   FR: bureau central [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) FR: milieu de terrain [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: public ; state ; collective ; common   
กองกำลัง[n.] (køngkamlang) EN: troops ; forces   FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køngkamlang tamrūat) EN: constabulary ; police force   FR: forces de police [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air command[N] กองบัญชาการกองทัพอากาศ
air force[N] กองทัพอากาศ, Syn. air fleet, flying force
armada[N] กองเรือรบ, Syn. fleet, flotilla, task force
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ
army[N] กองทัพ, See also: กองทหาร, Syn. armed force, soldiery
back[N] กองหลัง, Syn. fullback, halfback, Ant. forward
battalion[N] กองทหาร, See also: กองพันทหาร, กองทัพ, โขลง, หน่วยกองพัน, Syn. garrison
bonfire[N] กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon
brigade[N] กองพลน้อย, Syn. corps
cairn[N] กองหินที่ทำไว้เพื่อเป็นเครื่องหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
air forceกองทัพอากาศ
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
algonquian(แอลกอง' เควน) n., adj. ตระกูลหนึ่งของภาษาอินเดียแดง, ผู้ที่พูดภาษานี้
algonquin(แอลกอง' คิน. -ควิน) n., (pl. -quins) อินเดียแดงที่พูดภาษา Algonquin

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
army(n) กองทัพบก
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
brigadier(n) หัวหน้ากอง
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
guerrillas (n) กองโจร, กองกำลัง
gürrillas (n) กองกำลัง
High​ Commandกองบัญชาการใหญ่
HM (n ) กองทัพในสหราชอาณาจักร
master fundกองทุนรวมหลัก
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,
provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
rick rock (n) กองหิน
social security officeกองทุนประกันสังคม
standing army (n) กองทัพประจำการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
てんこ盛り[てんこもり, tenkomori] (adv) กองเท่าภูเขา,กองทับกันสูงๆ
国際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF = International Monetary Fund)
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
空軍[くうぐん, kuugun] กองทัพอากาศเยอรมัน
準備基金[じゅんびききん, junbikikin] (n ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
公債基金[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
積もる[つもる, tsumoru] Thai: กองทับถม English: to pile up

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย
Masse(n) |die, pl. Massen| มวล, กอง, กองขนาดใหญ่, ก้อน
Flotte(n) |die, pl.Flotten| กองทัพเรือ, กองเรือรบ
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top