ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pain

P EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pain-, *pain*
Possible hiragana form: ぱいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
painlessly(adv) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pain(n) ความเจ็บปวด, See also: ความเจ็บ, ความปวด, Syn. ache, discomfort, hurt
pain(n) ความทุกข์, See also: ความเศร้า, ความเสียใจมาก, Syn. suffering, sorrow, Ant. pleasure, joy
pain(vt) ทำให้เสียใจ, See also: ทำให้ปวดร้าว, Syn. distress, agonize
pain(vi) รู้สึกเจ็บ, See also: เจ็บ, Syn. hurt
pain(vt) ทำให้เจ็บปวด, Syn. burn, hurt, Ant. soothe, assuge
pains(n) ความยากลำบาก (ในการทำงาน), See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. trouble, effort
pains(n) การเจ็บท้อง (คลอดลูก), See also: ปวดท้อง
paint(n) สี, See also: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม, Syn. chroma, undercoat
paint(n) การทาสี, See also: การเคลือบสี, การระบายสี
paint(n) สีแต่งหน้า, See also: เครื่องสำอาง, Syn. cosmetics, tint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
pained(เพนด) adj. เจ็บปวด, บอบช้ำ
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน, ยาก
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
painless(เพน'เลส) adj. ไม่เจ็บปวด, ไม่ยาก
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ, ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
paint(เพนท) n. สี, สีทา vt., vi. ทาส', See also: painting n.
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี, ไม่แท้, ของปลอม,
painted womanหญิงโสเภณี, หญิงแพศยา

English-Thai: Nontri Dictionary
pain(n) ความเจ็บปวด, ความปวด, ความเจ็บแสบ
pain(vt) ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ปวด, ทำให้เจ็บแสบ
painful(adj) เจ็บปวด, ปวด, เจ็บแสบ, ทุกข์ทรมาน
painstaking(adj) อุตสาหะ, เพียร, พยายาม, เอาเป็นธุระ
paint(n) สี, สีย้อม, การระบายสี, การทาสี
paint(vt, vi) เขียนรูป, ทาสี, เขียนภาพ, ระบายสี, วาดภาพ, แต่งหน้า
painter(n) จิตรกร, ช่างเขียน, ช่างทาสี
painting(n) ภาพเขียน, การเขียนภาพ, การทาสี, การระบายสี
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain๑. อาการเจ็บปวด๒. ความเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
painทุกขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain center; pain centreศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain centre; pain centerศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain clinicคลินิกบำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain sense; agaesthesia; agesthesia; nociceptionความรู้สึกเจ็บปวด [ มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, boring; pain, terebrant; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [ มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, centralอาการปวดเหตุประสาทส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, colicky; tormen; torminaอาการปวดเฉียบ [ มีความหมายเหมือนกับ colic ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Paining, Spanishจิตรกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Paintสีและการทาสี [TU Subject Heading]
paintสีทา, ของเหลวที่ได้จากการผสมตัวสีตัวกลาง ตัวทำละลาย และสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อทาบนพื้นผิววัตถุใด  ตัวสีจะเกาะติดอยู่กับผิววัตถุนั้น ส่วนตัวทำละลายจะระเหยไป ตัวกลางที่ใช้มักจะเป็นสารที่ช่วยให้ตัวสีเกาะติดกับผิววัตถุได้ดีขึ้นหรือช่วยทำให้สีแห้งเร็วขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Paint industry and tradeอุตสาหกรรมสี [TU Subject Heading]
Paint materialsวัสดุที่ใช้ในการทาสี [TU Subject Heading]
Paint programโปรแกรมระบาย [คอมพิวเตอร์]
Paint removersน้ำยาลอกสี [TU Subject Heading]
Paint shop proเพนท์ ช็อป โปร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. His lawyer took great pains to bring that out.ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา 12 Angry Men (1957)
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
Pain in the ass.นังขี้ตืด Blazing Saddles (1974)
And through our pain we will make them see their injustice.ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง Gandhi (1982)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
You know, you're really a pain in the ass, you know that?คุณรู้ว่าคุณเจ็บปวดในลาจริงๆคุณรู้ว่า? Bloodsport (1988)
Kaneda, you've always been a pain in the ass.คาเนดะ แกชอบพูดจาถากถางแบบนี้เสมอเลย Akira (1988)
Kaori's pain is coming into me...!ความเจ็บปวดของ คาโอริ กำลังเข้ามาหาฉัน... ! Akira (1988)
No pain at all?- ไม่เลยเหรอ Punchline (1988)
Is there any pain when you breathe? Any pain there? Any pain when I lift your arm up like this?เวลาหายใจเจ็บมั้ย เวลายกแขนแบบนี้ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
painA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
painAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
painAfter all the pain went away.
painAfter his death, his paintings were hung in the museum.
painAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
painAll he wanted was time to finish his painting.
painAll my pains went for nothing.
painAll my pains were in vain.
painAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
painAll of his later paintings were considered masterpiece.
painAll she got for her pains was ingratitude.
painAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายสี(v) paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai Definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ช่างทาสี(n) painter
ภาพเขียน(n) painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ช่างทาสี(n) painter, Syn. ช่างสี, Example: ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพการทาสี
วาดรูป(v) paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai Definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
ช่างวาดภาพ(n) painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ
ระบาย(v) paint, Example: หากระบายสีเขียวเข้าไป ภาพนี้ก็คงจะเหมือนจริงขึ้นอีก, Thai Definition: ใช้พู่กันป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ปวด(v) ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai Definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ป้าย(v) paint, See also: coat, smear, Syn. ทา, Example: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล, Thai Definition: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
ผู้วาด(n) painter, Syn. จิตรกร, Example: ไม่รู้ว่าผู้วาดต้องการจะสื่อความหมายอะไรในภาพนี้กันแน่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ช่างเขียน[chang khīen] (n) EN: artist ; painter  FR: artiste peintre [ m ]
ช่างทาสี[chang thāsī] (n, exp) EN: painter ; house painter  FR: peintre [ m ] ; peintre en bâtiment [ m ]
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
ชิ้นขนมปัง[chin khanompang] (n, exp) EN: slice of bread  FR: tranche de pain [ f ]
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
ฝักบัว[fakbūa] (n) EN: painted stork
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
จานสี[jān sī] (n) EN: palette (painter's ~)  FR: palette (de peintre) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAIN P EY1 N
PAINE P EY1 N
PAINS P EY1 N Z
PAINT P EY1 N T
PAINO P EY1 N OW0
PAINTS P EY1 N T S
PAINED P EY1 N D
PAINFUL P EY1 N F AH0 L
PAINTER P EY1 N T ER0
PAINTED P EY1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pain (v) pˈɛɪn (p ei1 n)
pains (v) pˈɛɪnz (p ei1 n z)
paint (v) pˈɛɪnt (p ei1 n t)
pained (v) pˈɛɪnd (p ei1 n d)
paints (v) pˈɛɪnts (p ei1 n t s)
painful (j) pˈɛɪnfəl (p ei1 n f @ l)
paining (v) pˈɛɪnɪŋ (p ei1 n i ng)
painted (v) pˈɛɪntɪd (p ei1 n t i d)
painter (n) pˈɛɪntər (p ei1 n t @ r)
painless (j) pˈɛɪnləs (p ei1 n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛苦[tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] pain; suffering; painful #1,819 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] paint; lacquer #8,399 [Add to Longdo]
画家[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] painter #8,630 [Add to Longdo]
涂料[tú liào, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄠˋ, ] paint #10,513 [Add to Longdo]
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, ] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains #22,184 [Add to Longdo]
颜料[yán liào, ㄧㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] paint; dye; pigment #23,536 [Add to Longdo]
疾苦[jí kǔ, ㄐㄧˊ ㄎㄨˇ, ] pain and difficulties; suffering (of the people) #27,170 [Add to Longdo]
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers #29,993 [Add to Longdo]
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting #48,757 [Add to Longdo]
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, / ] painting world; painting circles #57,377 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magenschmerz { m }pain in the stomach [Add to Longdo]
Nervensäge { f } [ übtr. ]pain in the neck [ fig. ] [Add to Longdo]
Qual { f } | Qualen { pl }pain | pains [Add to Longdo]
Schmerz { m } | Schmerzen { pl } | rasende Schmerzenpain | pains | racking pains [Add to Longdo]
Schmerzgrenze { f }pain barrier; pain threshold [Add to Longdo]
Schmerzlinderung { f }pain relief [Add to Longdo]
Schmerzmittel { n }; Schmerzlinderer { m } [ med. ]pain killer; pain-killing drug; pain reliever [Add to Longdo]
Trennungsschmerz { m }pain of separation [Add to Longdo]
schmerzstillendpain killing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
西[にし, nishi] (n) (abbr) Spain #509 [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
[が, ga] (n) picture; drawing; painting; sketch #1,478 [Add to Longdo]
絵(P);画(iK)[え, e] (n, n-suf) picture; drawing; painting; sketch; (P) #1,606 [Add to Longdo]
銀(P);白銀;白金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n, adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) #1,775 [Add to Longdo]
画家[がか, gaka] (n, adj-no) painter; artist; (P) #2,400 [Add to Longdo]
絵画[かいが, kaiga] (n) picture; painting; (P) #3,487 [Add to Longdo]
描く(P);画く[えがく(P);かく, egaku (P); kaku] (v5k, vt) (1) (See 書く・2) to draw; to paint; to sketch; (2) (えがく only) to depict; to describe; (P) #3,964 [Add to Longdo]
塗装[とそう, tosou] (n, vs) coating; painting; (P) #5,141 [Add to Longdo]
乗り[のり, nori] (n, n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P) #5,361 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program [Add to Longdo]
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program [Add to Longdo]
中塗り[なかぬり, nakanuri] paint (vs) [Add to Longdo]
塗りつぶ[ぬりつぶ, nuritsubu] to paint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pain \pain\ (p[=a]n), n. [OE. peine, F. peine, fr. L. poena,
   penalty, punishment, torment, pain; akin to Gr. poinh`
   penalty. Cf. {Penal}, {Pine} to languish, {Punish}.]
   1. Punishment suffered or denounced; suffering or evil
    inflicted as a punishment for crime, or connected with the
    commission of a crime; penalty. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We will, by way of mulct or pain, lay it upon him.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Interpose, on pain of my displeasure. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       None shall presume to fly, under pain of death.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Any uneasy sensation in animal bodies, from slight
    uneasiness to extreme distress or torture, proceeding from
    a derangement of functions, disease, or injury by
    violence; bodily distress; bodily suffering; an ache; a
    smart. "The pain of Jesus Christ." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pain may occur in any part of the body where sensory
      nerves are distributed, and it is always due to some
      kind of stimulation of them. The sensation is generally
      interpreted as originating at the peripheral end of the
      nerve.
      [1913 Webster]
 
   3. pl. Specifically, the throes or travail of childbirth.
    [1913 Webster]
 
       She bowed herself and travailed, for her pains came
       upon her.               --1 Sam. iv.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. Uneasiness of mind; mental distress; disquietude; anxiety;
    grief; solicitude; anguish. Also called {mental pain}.
    --Chaucer.
    [1913 Webster +PJC]
 
       In rapture as in pain.        --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. See {Pains}, labor, effort.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of pains and penalties}. See under {Bill}.
 
   {To die in the pain}, to be tortured to death. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pain \Pain\, v. t. [imp. & p. p. {Pained} (p[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Paining}.] [OE. peinen, OF. pener, F. peiner to
   fatigue. See {Pain}, n.]
   1. To inflict suffering upon as a penalty; to punish. [Obs.]
    --Wyclif (Acts xxii. 5).
    [1913 Webster]
 
   2. To put to bodily uneasiness or anguish; to afflict with
    uneasy sensations of any degree of intensity; to torment;
    to torture; as, his dinner or his wound pained him; his
    stomach pained him.
    [1913 Webster]
 
       Excess of cold, as well as heat, pains us. --Locke
    .
    [1913 Webster]
 
   3. To render uneasy in mind; to disquiet; to distress; to
    grieve; as, a child's faults pain his parents.
    [1913 Webster]
 
       I am pained at my very heart.     --Jer. iv. 19.
    [1913 Webster]
 
   {To pain one's self}, to exert or trouble one's self; to take
    pains; to be solicitous. [Obs.] "She pained her to do all
    that she might." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disquiet; trouble; afflict; grieve; aggrieve;
     distress; agonize; torment; torture.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pain
   n 1: a symptom of some physical hurt or disorder; "the patient
      developed severe pain and distension" [syn: {pain},
      {hurting}]
   2: emotional distress; a fundamental feeling that people try to
     avoid; "the pain of loneliness" [syn: {pain}, {painfulness}]
     [ant: {pleasance}, {pleasure}]
   3: a somatic sensation of acute discomfort; "as the intensity
     increased the sensation changed from tickle to pain" [syn:
     {pain}, {pain sensation}, {painful sensation}]
   4: a bothersome annoying person; "that kid is a terrible pain"
     [syn: {pain}, {pain in the neck}, {nuisance}]
   5: something or someone that causes trouble; a source of
     unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a
     dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's
     an infliction" [syn: {annoyance}, {bother}, {botheration},
     {pain}, {infliction}, {pain in the neck}, {pain in the ass}]
   v 1: cause bodily suffering to and make sick or indisposed [syn:
      {trouble}, {ail}, {pain}]
   2: cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to
     see my children not being taught well in school" [syn:
     {pain}, {anguish}, {hurt}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pain /pɛ̃/ 
  bread; loaf

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top