ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

friends

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friends-, *friends*, friend
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendship(n) มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ, มิตรไมตรีจิต, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย... The Great Dictator (1940)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง? 12 Angry Men (1957)
He talked with his friends for an hour, leaving them at 9.45.เขาพูดคุยกับเพื่อนของเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงออกจากพวกเขาที่ 9.45 12 Angry Men (1957)
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร The Old Man and the Sea (1958)
"And the great sea with our friends and our enemies and bed.และทะเลที่ดีกับเพื่อนของเรา และศัตรูและเตียงของเรา The Old Man and the Sea (1958)
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
' l never forget old friends Tuco.' ฉันไม่เคยลืมเพื่อนเก่า ทูโค The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's good to see old friends again.ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าอีกครั้ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And our friends are all aboardและเพื่อนของเราทุกคนอยู่ในเรือ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendsAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
friendsA foolish misunderstanding severed their long friendship.
friendsAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
friendsA good book is the best of friends, the same today and forever.
friendsA hedge between keeps friendship green.
friendsA host of friends came to see me off.
friendsAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
friendsAi finds it difficult to make friends with Ken.
friendsA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
friendsAkiko has some friends in France.
friendsAll his friends backed his plan.
friendsAll his friends believed him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี(n) friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี(n) friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี(n) friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
มิตรสหาย(n) friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนฝูง(n) friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
สันถวไมตรี(n) friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai Definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
ความเป็นเพื่อน(n) friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉันมิตร[chan mit] (adv) EN: as friends ; like friends
ชอบพอกัน[chøpphø kan] (v, exp) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other  FR: s'apprécier mutuellement
กากี่นั้ง[kākīnang] (n) EN: one of us ; intimate friends
การลงแขก[kān longkhaēk] (n, exp) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with  FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[khophā samākhom] (v, exp) EN: associate with ; make friends with ; contact with
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [ f ]
กลุ่มเพื่อนเนวิน[Klum Pheūoen Nēwin] (org) EN: Friends of Newin Group
เล่นพรรคเล่นพวก[len phak lenphūak] (v, exp) EN: play favoritism; favour one's friends  FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[lenphūak len phøng] (v, exp) EN: play favoritism ; favour one's friends

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
friends
friends
friends'
friends'
friendship
friendship
friendships
friendships

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friends
friendship
friendships

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲友[qīn yǒu, ㄑㄧㄣ ㄧㄡˇ,   /  ] friends and relatives #9,980 [Add to Longdo]
亲朋好友[qīn péng hǎo yǒu, ㄑㄧㄣ ㄆㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ,     /    ] friends and family; kith and kin #14,491 [Add to Longdo]
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ,   /  ] friendship; camaraderie #16,532 [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙,  ] friendship; emotional relations between people #19,795 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] friendship #32,520 [Add to Longdo]
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ,  ] friendship [Add to Longdo]
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ,  ] friendship of people in same year; one's contemporaries [Add to Longdo]
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ,   /  ] friendship between classmates; one's contemporaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輪(P);環[わ, wa] (n) (1) ring; circle; loop; (2) (See フープ) hoop; (3) wheel; (4) circle (e.g. of friends); (P) #2,035 [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) #5,229 [Add to Longdo]
友好[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; (P) #7,150 [Add to Longdo]
交際[こうさい, kousai] (n, vs) company; friendship; association; society; acquaintance; (P) #7,525 [Add to Longdo]
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P) #7,604 [Add to Longdo]
親善[しんぜん, shinzen] (n) friendship; (P) #8,523 [Add to Longdo]
親交[しんこう, shinkou] (n) intimacy; friendship; friendly relations; (P) #9,441 [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r, vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) #9,493 [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u, vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) #11,591 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top