ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vigorous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigorous-, *vigorous*, vigorou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigorous(adj) กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorous(adj) แข็งแรง, Syn. very healthy
vigorous(adj) มีอำนาจ, See also: มีพลัง, Syn. energetic
vigorously(adv) อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง, Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly, Ant. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness(n) ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively, energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
vigorous(adj) แข็งแรง, มีกำลัง, ขยันขันแข็ง, กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา 300 (2006)
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย 300 (2006)
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง Night at the Museum (2006)
If you will train vigorously, protecting yourself will not be a problem.ถ้าเจ้าตั้งใจฝึกอย่างจริงจัง เจ้าก็ป้องกันตัวเองได้อย่างไม่มีปัญหาเลย Episode #1.9 (2006)
And Mikio's body isn't capable of vigorous exercise for more than 90 seconds.พูดกับอุเมะมุระซังไม่ได้ ฉันมีความรักที่รร.ไม่ได้ My Boss, My Hero (2006)
"vigorously assaulted...""ถูกทำลาย..." Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..." Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigorousHe looks very vigorous, considering his age.
vigorousHe walked vigorously ahead of us.
vigorousHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigorousMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigorousThe vigorous man is engaged in diverse activities.
vigorousVigorous exercise makes you sweat.
vigorousWe had a very vigorous debate.
vigorousYou will be more vigorous if you exercise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึก(adj) energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
กระฉับกระเฉง(adj) vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า(adj) vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ
เหิมฮึก(adj) vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai Definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vigorous
vigorously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vigorous
vigorously

WordNet (3.0)
vigorous(adj) characterized by forceful and energetic action or activity
vigorous(adj) strong and active physically or mentally; - W.H.Hudson
vigorously(adv) with vigor; in a vigorous manner, Syn. smartly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Vigorous

a. [ Cf. OF. vigoros, F. vigoureux, LL. vigorosus. ] 1. Possessing vigor; full of physical or mental strength or active force; strong; lusty; robust; as, a vigorous youth; a vigorous plant. [ 1913 Webster ]

Famed for his valor, young,
At sea successful, vigorous and strong. Waller. [ 1913 Webster ]

2. Exhibiting strength, either of body or mind; powerful; strong; forcible; energetic; as, vigorous exertions; a vigorous prosecution of a war. [ 1913 Webster ]

The beginnings of confederacies have been always vigorous and successful. Davenant. [ 1913 Webster ]

-- Vig"or*ous*ly, adv. -- Vig"or*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ,  ] vigorous; exuberant #8,372 [Add to Longdo]
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ,  ] vigorous; flourishing; full of vitality #18,621 [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] vigorously; energetically; enthusiastically #24,663 [Add to Longdo]
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ,    ] vigorous #29,045 [Add to Longdo]
雄浑[xióng hún, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄣˊ,   /  ] vigorous; firm; forceful #34,524 [Add to Longdo]
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ,  ] vigorous; robust; powerful #70,447 [Add to Longdo]
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] vigorous and nimble; athletic #74,435 [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ,     /    ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ,   /  ] vigorous; strong and healthy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energisch { adj } | energischer | am energischstenvigorous | more vigorous | most vigorous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na, n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) #14,813 [Add to Longdo]
ちょん[chon] (adv-to, n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
ぼうぼう[boubou] (adv-to, adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
わはは[wahaha] (int, adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter [Add to Longdo]
ガッと[gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp, adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top