Search result for

vigorous

(73 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigorous-, *vigorous*, vigorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigorous[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorous[ADJ] แข็งแรง, Syn. very healthy
vigorous[ADJ] มีอำนาจ, See also: มีพลัง, Syn. energetic
vigorously[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง, Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly, Ant. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness[N] ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง,แรง,มีพลัง,กระฉับกระเฉง,มีอำนาจ,เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively,energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
vigorous(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,ขยันขันแข็ง,กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
If Megumi-san were truly remembering who had attacked her then when I'd asked her the questions this, the parahippocampal gyrus, and the area behind it should've shown vigorous activity.ถ้าเมกุมิซังจำได้จริงๆว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอ... ...เมื่อผมถามเธอ... บริเวณกลีบพาราฮิปโปแคมปัส และด้านหลังควรจะแสดงการทำงาน Episode #1.3 (2009)
He does look a bit vigorous for a dead leprechaun, doesn't he?เขาดูแข็งแรงน้อยกว่า เลพริคอนที่ตายงั้นหรือ The Dwarf in the Dirt (2009)
On the Frabjous Day, when the White Queen once again wears the crown, on that day, I shall Futterwacken vigorously.วันนึง วันศึกอัศจรรย์ เมื่อราชินีขาวได้สวมมงกุฏอีกครั้ง วันนั้นแหละ ฉันจะฟัดสะบัดช่อ... Alice in Wonderland (2010)
Well, vigorous surface activity,อื้ม เยี่ยม ปฏิกิริยาที่ื้พื้นผิว Faith (2010)
Vigorous.สุดยอด... . Great and Unfortunate Things (2010)
I protested in a vigorous fashion.ผมยืนยันว่าได้สำแดง การใช้อำนาจ The Body and the Bounty (2010)
You protest again, even more vigorously-- by which I mean you chop off his head.คุณยังยืนยันสำแดง การใช้อำนาจมากกว่านี้-- ที่ฉันหมายถึงก็คือ การสับหัวเขาจนกระเด็น The Body and the Bounty (2010)
Vigorouslyเร็ว เร็ว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
My doctor said I have to stay away from vigorous choreography while my nose heals.หมอบอกว่าให้อยู่ห่างๆ การเต้นแร้งเต้นกาหนักๆก่อน ระหว่างที่จมูกกำลังหาย Born This Way (2011)
So I, um, I used my shirt, and... and I waved it so... vigorously that, um, all... all the... all the buttons came off.ผมก็เลย, อื่ม, ใช้เสื้อตัวเอง และ. ... และผมก็พัดมัน แล้ว ... And Lots of Security... (2011)
"And storms which whip the blood do but make it pulse more vigorously."และพายุที่กระหน่ำลงบนเลือด เพียงแค่ทำให้ชีพจรเต้น อย่างรุนแรงเท่านั้น" There's No Place Like Home (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigorousHe looks very vigorous, considering his age.
vigorousHe walked vigorously ahead of us.
vigorousHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigorousMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigorousThe vigorous man is engaged in diverse activities.
vigorousVigorous exercise makes you sweat.
vigorousWe had a very vigorous debate.
vigorousYou will be more vigorous if you exercise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแข็งขัน[ADV] actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
เขม้นขะมัก[ADV] energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ฮึก[ADJ] energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฉะฉาน[ADV] fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
กระฉับกระเฉง[ADJ] vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า[ADJ] vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ
เหิมฮึก[ADJ] vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
หัวแข็ง[ADJ] robust, See also: vigorous, strong, hale and hearty, Syn. แข็งแรง, Ant. ว่าง่าย, Example: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful   
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be strong   
เข้มแข็ง[adj.] (khemkhaeng) EN: vigorous ; energetic   FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy   FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous   FR: sévère ; autoritaire
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous   FR: frais ; rafraîchissant

CMU English Pronouncing Dictionary
VIGOROUS    V IH1 G ER0 AH0 S
VIGOROUSLY    V IH1 G ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vigorous    (j) (v i1 g @ r @ s)
vigorously    (a) (v i1 g @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energisch {adj} | energischer | am energischstenvigorous | more vigorous | most vigorous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
わはは[, wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter [Add to Longdo]
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, ] vigorous; exuberant [Add to Longdo]
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] vigorous; strong and healthy [Add to Longdo]
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] vigorous and nimble; athletic [Add to Longdo]
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] vigorous [Add to Longdo]
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, ] vigorous; flourishing; full of vitality [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] vigorously; energetically; enthusiastically [Add to Longdo]
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] vigorous; robust; powerful [Add to Longdo]
雄浑[xióng hún, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] vigorous; firm; forceful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigorous \Vig"or*ous\, a. [Cf. OF. vigoros, F. vigoureux, LL.
   vigorosus.]
   1. Possessing vigor; full of physical or mental strength or
    active force; strong; lusty; robust; as, a vigorous youth;
    a vigorous plant.
    [1913 Webster]
 
       Famed for his valor, young,
       At sea successful, vigorous and strong. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting strength, either of body or mind; powerful;
    strong; forcible; energetic; as, vigorous exertions; a
    vigorous prosecution of a war.
    [1913 Webster]
 
       The beginnings of confederacies have been always
       vigorous and successful.       --Davenant.
    [1913 Webster] -- {Vig"or*ous*ly}, adv. --
    {Vig"or*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vigorous
   adj 1: characterized by forceful and energetic action or
       activity; "a vigorous hiker"; "gave her skirt a vigorous
       shake"; "a vigorous campaign"; "a vigorous foreign
       policy"; "vigorous opposition to the war"
   2: strong and active physically or mentally; "a vigorous old man
     who spent half of his day on horseback"- W.H.Hudson

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top