ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -晓-, *晓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[晓, xiǎo, ㄒㄧㄠˇ] dawn; clear, explicit, known
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  尧 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,357

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, / ] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit, #4,286 [Add to Longdo]
[xiǎo de, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] to know, #7,033 [Add to Longdo]
[jiē xiǎo, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄠˇ, / ] to announce publicly; to publish; to make known; to disclose, #8,929 [Add to Longdo]
[zhī xiǎo, ㄓ ㄒㄧㄠˇ, / ] to know; to understand, #12,238 [Add to Longdo]
赫鲁[Hè lǔ xiǎo fu, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄈㄨ˙, / ] Nikita Khrushchev (1894-1971), secretary-general of Soviet communist party 1953-1964, #14,283 [Add to Longdo]
家喻户[jiā yù hù xiǎo, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] understood by everyone (成语 saw); well known; a household name, #19,414 [Add to Longdo]
[pò xiǎo, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] daybreak, #32,325 [Add to Longdo]
[tōng xiǎo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ, / ] proficient (in sth); to understand sth through and through, #39,799 [Add to Longdo]
[fēn xiǎo, ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, / ] the result (becomes apparent); now one understands, #52,357 [Add to Longdo]
[tiān xiǎo de, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] Heaven knows!, #71,878 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Till the break of dawn."[CN] 活到明天黎明破 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The rest you may not know.[CN] 余下的你可能还无从知 The Mummy (1932)
-Sure. Eunchae's got a boyfriend.[CN] 你不得啊恩彩有男朋友了 Episode #1.4 (2004)
I know your candidate will forgive my referring to him... by the friendly nickname by which he's already known... in anticipation, mark you... at Westminster.[CN] 候选人会原谅我这样称呼他的小名的 他在威斯敏斯特 已经是家喻户 The 39 Steps (1935)
The slaves were killed so that none should know.[CN] 葬我之奴仆亦遭连坐 使此事无人知 The Mummy (1932)
- I know.[CN] 我 Things You Can't Outrun (2014)
You'll catch a cold sleeping out here.[CN] 夜露伤身不得吗 Taki no shiraito (1933)
What was my secretary thinking, keeping you waiting this long?[CN] 我不得我的秘书着了什么魔 害你们等这么久 麻烦把椅子搬过来 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Think about t, Who are you? , You're Taki no Shiraito![CN] 可你是泷之白丝 名声赫赫无人不 Taki no shiraito (1933)
Linda![CN]  Sweet Alibis (2014)
Didn't know you was married to that guy. You should've told me right off.[CN] 我不得你是他太太 你应该早点告诉我的 It Happened One Night (1934)
"You'll know that when I find the person in question"[CN] "等我找到那个人时 我一定会让你知的" The Phantom Carriage (1921)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top