ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

healthy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -healthy-, *healthy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
healthy(adj) ซึ่งดีต่อสุขภาพ, See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy(adj) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์, See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี, แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious, sound, robust, Ant. sick, ill, weak
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี, มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์, ผิดหลักอนามัย, มีโรค, มีจิตใจที่เลว, ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly, sick, noxious, unwell

English-Thai: Nontri Dictionary
healthy(adj) เปล่งปลั่ง, ผ่องใส, สดชื่น, แข็งแรง, สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shouldn't cut up the healthy heads of humans.ฉันจะเลิกผ่าสมองคน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Healthy mind, healthy body, dog.สุขภาพใจ สุขภาพกาย เจ้าตูบ The Road Warrior (1981)
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา Idemo dalje (1982)
The Prince and the Count always insist on everyone being healthy before they're broken.เจ้าชายและท่านเคาท์นชอบให้นักโทษมีร่างกายที่สมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะจัดการ The Princess Bride (1987)
Well, you're as healthy as a mule.เธอนี่สุขภาพดีนะ The Lawnmower Man (1992)
Also, he's asking for ten healthy women for the-- I am healthy.ต้องการผู้หญิงที่แข็งแรง 10 คน Schindler's List (1993)
We've got to separate the sick from the healthy to make room.ต้องแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อให้มีที่ Schindler's List (1993)
I'd say at least a healthy grant.ฉันว่าอย่างน้อยทุนที่มีสุขภาพดี Contact (1997)
After screening we are left as you see with two healthy boys and two very healthy girls.และหลังจากการคัดเลือก, เราจะเหลืออย่างที่คุณเห็น เด็กผู้ชายแข็งแรง2คน และเด้กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีเยี่ยมอีก2คน Gattaca (1997)
You look lovely as always. To a healthy son, milord.เจ้าดูงดงาม อย่างที่เป็นเสมอมานั่นแหล่ะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
To a healthy child, milady.ขอให้บุตรแข็งแรงนะคะ ท่านหญิง Snow White: A Tale of Terror (1997)
Your game is healthy and happy.สุขภาพดี และเป็นสุขดี eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
healthyAbove all, I want to be healthy.
healthyAbove all, we must be healthy.
healthyA healthy child can no more sit still than a puppy can.
healthyA healthy curiosity is truly a fine thing.
healthyA healthy man does not know the value of health.
healthyDoctors and hospitals should help the people who can get healthy again.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a healthy, and wise. [ Proverb ]
healthyEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
healthyEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
healthyEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดฝาด(n) healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลที่มีสุขภาพดี[bukkhon thī mī sukkhaphāp dī] (n, exp) EN: healthy person  FR: personne saine [ f ]
แข็งแรง[khaengraēng] (adj) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust  FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
มีสุขภาพดี[mī sukkhaphāp dī] (x) EN: healthy  FR: sain
เป็นน้ำเป็นนวล[pennāmpennūan] (v) EN: look healthy
รักษาสุขภาพ[raksā sukkhaphāp] (v, exp) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself  FR: veiller à sa santé
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบายดี[sabāi dī] (v) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy  FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
แสลง[salaēng] (adj) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad  FR: mauvais pour la santé
สมบูรณ์[sombūn] (adj) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound  FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์[sombūn] (adj) EN: healthy ; in good health ; sound ; fit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
healthy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
healthy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in #3,560 [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠 #4,431 [Add to Longdo]
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ,   /  ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine) #14,020 [Add to Longdo]
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ,  ] healthy and beautiful #19,700 [Add to Longdo]
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ,  ] healthy; fit #43,544 [Add to Longdo]
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ,   /  ] healthy and strong; sturdy #44,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund { adj } | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P) #8,468 [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P) #19,462 [Add to Longdo]
ヘルシー[herushi-] (adj-na, n) healthy; (P) [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[yandere ; yandere] (n, adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na, n) vigorous; healthy; sound; (P) [Add to Longdo]
健やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body [Add to Longdo]
健康児[けんこうじ, kenkouji] (n) healthy child [Add to Longdo]
健康者[けんこうしゃ, kenkousha] (n) healthy person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Healthy \Health"y\ (-[y^]), a. [Compar. {Healthier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Healthiest}.]
   1. Being in a state of health; enjoying health; hale; sound;
    free from disease; as, a healthy child; a healthy plant.
    [1913 Webster]
 
       His mind was now in a firm and healthy state.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Evincing health; as, a healthy pulse; a healthy
    complexion.
    [1913 Webster]
 
   3. Conducive to health; wholesome; salubrious; salutary; as,
    a healthy exercise; a healthy climate.
 
   Syn: Vigorous; sound; hale; salubrious; healthful; wholesome;
     salutary.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 healthy
   adj 1: having or indicating good health in body or mind; free
       from infirmity or disease; "a rosy healthy baby";
       "staying fit and healthy" [ant: {unhealthy}]
   2: financially secure and functioning well; "a healthy economy"
   3: promoting health; healthful; "a healthy diet"; "clean healthy
     air"; "plenty of healthy sleep"; "healthy and normal outlets
     for youthful energy"; "the salubrious mountain air and
     water"- C.B.Davis; "carrots are good for you" [syn:
     {healthy}, {salubrious}, {good for you(p)}]
   4: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   5: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top