Search result for

healthy

(61 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -healthy-, *healthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
healthy[ADJ] ซึ่งดีต่อสุขภาพ, See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy[ADJ] ที่มีสุขภาพสมบูรณ์, See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly,sick,noxious,unwell

English-Thai: Nontri Dictionary
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two weeks ago, this man was healthy and mentally stable.สองอาทิตย์ก่อนเขา ยังแข็งแรงและปกติดี Dead Space: Downfall (2008)
You want to do a colonoscopy On a healthy four-Year-Old?คุณต้องการทำcolonoscopy ของคนที่สุขภาพดีมา 4 ปี Not Cancer (2008)
She's still healthy.เธอยังคงสุขภาพดี Birthmarks (2008)
Let's make you healthy.ทำให้คุณมีสุขภาพดี Birthmarks (2008)
But Amber, she was young and healthy.แต่แอมเบอร์.. เธออายุยังน้อยแล้วก็แข็งแรงดี Birthmarks (2008)
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน Lucky Thirteen (2008)
No, mother's perfectly healthy.เธอรับการรักษาการมีบุตรยาก Joy (2008)
Daddy's perfectly healthy.ขอโทษ พ่อมีสุขภาพสมบูรณ์ Joy (2008)
Healthy enough to toss you a kidney.สุขภาพดีพอที่จะให้ไตคุณ Joy (2008)
Your heart's healthy.หัวใจคุณต้องได้รับการรักษา Emancipation (2008)
The crop looked healthy then.พืชผลก็ดูเเข็งแรงดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Muten-Roshi seems as healthy as always-ตาเฒ่าลามก ดูเหมือนจะแข็งแรงดีนะค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
healthyAbove all, I want to be healthy.
healthyAbove all, we must be healthy.
healthyA healthy child can no more sit still than a puppy can.
healthyA healthy curiosity is truly a fine thing.
healthyA healthy man does not know the value of health.
healthyDoctors and hospitals should help the people who can get healthy again.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a healthy, and wise. [Proverb]
healthyEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
healthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
healthyEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
healthyEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī mī sukkhaphāp dī) EN: healthy person   FR: personne saine [f]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
มีสุขภาพดี[X] (mī sukkhaphāp dī) EN: healthy   FR: sain
เป็นน้ำเป็นนวล[v.] (pennāmpennūan) EN: look healthy   
รักษาสุขภาพ[v. exp.] (raksā sukkhaphāp) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself   FR: veiller à sa santé
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบายดี[v.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy   FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad   FR: mauvais pour la santé
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound   FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: healthy ; in good health ; sound ; fit   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEALTHY    HH EH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
healthy    (j) (h e1 l th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesund {adj} | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘルシー[, herushi-] (adj-na,n) healthy; (P) [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P) [Add to Longdo]
健やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body [Add to Longdo]
健康児[けんこうじ, kenkouji] (n) healthy child [Add to Longdo]
健康者[けんこうしゃ, kenkousha] (n) healthy person [Add to Longdo]
健康人[けんこうじん, kenkoujin] (n) healthy person [Add to Longdo]
健康体[けんこうたい, kenkoutai] (n) healthy body [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in [Add to Longdo]
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠 [Add to Longdo]
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; fit [Add to Longdo]
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] healthy and strong; sturdy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Healthy \Health"y\ (-[y^]), a. [Compar. {Healthier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Healthiest}.]
   1. Being in a state of health; enjoying health; hale; sound;
    free from disease; as, a healthy child; a healthy plant.
    [1913 Webster]
 
       His mind was now in a firm and healthy state.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Evincing health; as, a healthy pulse; a healthy
    complexion.
    [1913 Webster]
 
   3. Conducive to health; wholesome; salubrious; salutary; as,
    a healthy exercise; a healthy climate.
 
   Syn: Vigorous; sound; hale; salubrious; healthful; wholesome;
     salutary.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 healthy
   adj 1: having or indicating good health in body or mind; free
       from infirmity or disease; "a rosy healthy baby";
       "staying fit and healthy" [ant: {unhealthy}]
   2: financially secure and functioning well; "a healthy economy"
   3: promoting health; healthful; "a healthy diet"; "clean healthy
     air"; "plenty of healthy sleep"; "healthy and normal outlets
     for youthful energy"; "the salubrious mountain air and
     water"- C.B.Davis; "carrots are good for you" [syn:
     {healthy}, {salubrious}, {good for you(p)}]
   4: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   5: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top