ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adherent

AH0 D HH IH1 R AH0 N T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adherent-, *adherent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent[ADJ] ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. attached
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adherent placentaรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adherent tongue; ankyloglossia; tongue-tieลิ้นยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adherent, Moreยึดติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adherentI was never an adherent of Christianity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
สานุศิษย์[N] disciple, See also: adherent, follower, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิว, Count unit: คน, Thai definition: ศิษย์น้อยใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member   FR: membre [m] ; partenaire [m]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent   FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ผู้ฝักใฝ่[n.] (phūfakfai) EN: adherent ; partisan ; sympathizer   FR: partisan [m] ; sympathisant [m]
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow   FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; élément [m]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent   FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné

CMU English Pronouncing Dictionary
ADHERENT AH0 D HH IH1 R AH0 N T
ADHERENTS AE0 D HH IH1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adherent (n) ˈədhˈɪəʳrənt (@1 d h i@1 r @ n t)
adherents (n) ˈədhˈɪəʳrənts (@1 d h i@1 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, ] adherent to a religion; convert, #74,081 [Add to Longdo]
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] adherent of religion; disciple [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger {m}; Anhängerin {f} | Anhänger {pl}adherent | adherents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherent \Ad*her"ent\, a. [L. adhaerens, -entis, p. pr.: cf. F.
   adh['e]rent.]
   1. Sticking; clinging; adhering. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Attached as an attribute or circumstance.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Congenitally united with an organ of another kind,
    as calyx with ovary, or stamens with petals.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherent \Ad*her"ent\, n.
   1. One who adheres; one who adheres; one who follows a
    leader, party, or profession; a follower, or partisan; a
    believer in a particular faith or church.
    [1913 Webster]
 
   2. That which adheres; an appendage. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Follower; partisan; upholder; disciple; supporter;
     dependent; ally; backer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adherent
   adj 1: sticking fast
   n 1: someone who believes and helps to spread the doctrine of
      another [syn: {disciple}, {adherent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top