ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyrdoms

M AA1 R T ER0 D AH0 M   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyrdoms-, *martyrdoms*, martyrdom
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา martyrdoms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *martyrdoms*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyrdom[N] ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า Malèna (2000)
Will you display the wounds of martyrdom and walk through the gates of heaven?คุณจะเผยให้เห็นบาดแผล_BAR_ แห่งความเสียสละ_BAR_ แล้วก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ Rendition (2007)
He's supposed to do a martyrdom operation but he doesn't wanna fucking die.ความจริงเขาต้องปฏิบัติการพลีชีพ แต่เสือกกลัวตายขึ้นมา Body of Lies (2008)
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
When a man knows too much, they say martyrdom.ถ้าใครรู้มากไป จะถูกส่งไปเป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
What's a little martyrdom between friends?- เป็นความทุกข์ทรมานนิดหน่อย ระหว่างเพื่อนฝูงนั่นเหรอ? A561984 (2009)
And I was hoping for some sort of tactical plan that didn't involve martyrdom.ฉันหวังว่ายุทธวิธีของเขา คงไม่มีแผนทรมาณข้าศึกด้วยอ่ะนะ Avatar (2009)
I rejoice at my martyrdom.ฉันยินดีที่ได้พลีชีพ ยินดีที่ได้เสียสละ 1911 (2011)
Ten years after Bruno's martyrdom Galileo first looked through a telescope realizing that Bruno had been right all along.สิบปีหลังจากที่ความ ทุกข์ทรมานของบรูโน่, กาลิเลโอแรกมองผ่าน กล้องโทรทรรศน์, ตระหนักว่าบรูโน่ได้ รับสิทธิโดยตลอด Standing Up in the Milky Way (2014)
Don't try and fabricate some kind of martyrdom for her.อย่าพยายามและผลิตชนิดของ การเสียสละบางอย่างสำหรับเธอ Underworld: Blood Wars (2016)
Sounds like martyrdom to me.ฟังดูเศร้านะสำหรับฉัน Below Her Mouth (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYRDOM    M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyrdom    (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyrdoms    (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结缨[jié yīng, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄥ, / ] to die a hero; martyrdom in a good cause [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märtyrertod {m} | den Märtyrertod sterbenmartyrs' death; martyrdom | to die a martyrs' death; to be martyred [Add to Longdo]
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top