Search result for

collection

(108 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collection-, *collection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collection[N] การเก็บรวบรวม, See also: การสะสม, Syn. assemblage, compilation, amassment, corpus, gathering
collection[N] การชุมนุม, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. gathering
collection[N] การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง, See also: การรวมกัน, Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
collection[N] การเรี่ยไรเงิน, See also: การขอบริจาคเงิน, การเก็บเงิน, Syn. solicitation, appeal
collection[N] งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
collection[N] เงินเรี่ยไร, See also: เงินบริจาค
collection[N] สิ่งของที่รวบรวมไว้, See also: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้, Syn. assemblage, heap, accumulation, agglomeration, pile, aggregation
collection[N] สิ่งที่สะสมไว้, See also: ของสะสม, Syn. accumulation, assemblage, hoard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collection(คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา
re-collection(รีคะเลค'เชิน) n. การเก็บอีกครั้งหนึ่ง
recollection(เรค คะเลค'เชิน) n. ความทรงจำ,ข้อรำลึก,เรื่องที่จำได้,เรื่องในควาทรงจำ,ช่วงระยะเวลาที่จำได้,บันทึกความทรงจำ, Syn. remembrance ###A. oblivion

English-Thai: Nontri Dictionary
collection(n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collectionการเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collectionหมู่, พวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collection, forเพื่อเรียกเก็บ (ก. ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collection, value inราคาอยู่ที่เรียกเก็บ (ตั๋วแลกเงิน) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collectionทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection การเก็บขนขยะ
การเก็บและขนส่งขยะจากแหล่งผลิตไปยังจุดกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Collectionการเก็บ [การแพทย์]
Collection agenciesสำนักงานเรียกเก็บหนี้ [TU Subject Heading]
Collection and preservationงานสะสมและการอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Collection and Transportationการเก็บส่งสปิศิเม็นส์ทางแพทย์มาตรวจ [การแพทย์]
Collection Center ศูนย์รวมขยะ
จุดที่จัดไว้สำหรับให้แต่ละบ้านนำขยะมาใส่ โดยทั่วไปใช้สำหรับ การนำกลับมาใช้ [สิ่งแวดล้อม]
Collection developmentการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection Development (Libraries)การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection development (Libraries)การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
collection (n adj) จำนวนชนิดและจำนวนตัวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ การรวบรวมสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น Collection Plan หมายถึงแผนจัดการประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ Our zoo holds the largest collection in this region = สวนสัตว์ของเรามีประชากรสัตว์มากที่สุดในภูมิภาคนี้
collection of dataการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another lightsaber to add to my collection.ข้าจะมีไลเซเบอร์ เก็บสะสมเพิ่มอีกแล้ว Duel of the Droids (2008)
Harvey Dent's most-wanted scumbag collection or the sweet and innocent civilians?ผู้ร้ายหมายจับของฮาร์วี่ เด้นท์ ที่สะสมพวกเลว หรือพวกประชาชน คนบริสุทธิ์ The Dark Knight (2008)
- Quite the collection you have. - Yes.-หนังสือน่าสนใจมากเลยครับ \ Inkheart (2008)
And the cave opened to reveal a most unpleasant collection of bandits."แล้วประตูถ้ำก็เปิดออก เผยให้เห็นความน่าสะพรึงกลัว... ...ของกลุ่มกองโจร Inkheart (2008)
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I finally got the board to sign of... on making editions to a permanent collection.- พอน่า ทอม ทางนั้นเขาบอกให้ฉัน ไปแก้แบบคอเลกชั่นถาวร Made of Honor (2008)
Senior collection's going up Friday, and you haven't even sewn yet.งานชุมชนผู้อาวุโสมีขึ้นในวันศุกร์ และคุณไม่เคยแม้แต่จะซ่อมมันเลย The Echo (2008)
I said that if eventually I have enough good ones that maybe I'll try and publish another collection.ฉันบอกว่าถ้าในที่สุด ฉันเขียนออกมาดีสักเรื่อง... ...แล้วฉันจะลอง... ...และรวบรวมตีพิมพ์ออกจำหน่าย Pilot (2008)
Passengers boarding the train in Los Angeles, please... have your tickets out and ready for collection.ผู้โดยสารที่ขึ้นขบวนรถจากลอส แองเจลิส กรุณา... เตรียมตั๋วโดยสารให้พร้อมด้วยครับ 500 Days of Summer (2009)
The Winter Collection?คอลเลคชั่นฤดูหนาว? 500 Days of Summer (2009)
They get collection, from the travellers, the vendors and we will take care of it.มีนักเดินทางบริจาค คนขายของและพวกเราจัดการกันเองได้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
MUNTZ: Well, most of the collection is housed in the world's top museums,ของสะสมส่วนใหญ่ วางอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collectionA collection of her verse has just been published.
collectionA half-dozen tools make up the tool collection.
collectionBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
collectionEarn money on the races! Know-how collection on horse racing will have you raking it in!
collectionHe has accumulated quite a collection of books.
collectionHe has his own collection of phobias.
collectionHe showed me his stamp collection.
collectionI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.
collectionI'd like you to see my collection of stamps.
collectionI have a collection of silver tea spoons from all over the world.
collectionI have a large collection of stamps.
collectionIn the official question collection it is explained as being "passive voice of the present continuous tense".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุมนุม[N] group, See also: collection, party, club, Syn. กอง, หมู่, พวก, Example: โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมนุมกิจกรรมนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การเรี่ยไร[N] collection, See also: collecting donation, soliciting contributions, Example: รัชกาลที่ 5 ไม่โปรดให้ใครทำบุญเข้าร่วมการเรี่ยไรเกินคนละ 1 บาทด้วยทรงเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน, Thai definition: การเก็บเงินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินตามใจสมัคร
การเก็บเงิน[N] collection, Example: คอมพิวเตอร์สามารถออกแบบระบบการเก็บเงินที่ทันสมัยในห้างสรรพสินค้าได้
หมู่[CLAS] group, See also: collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party, Example: คณะนายพลอากาศไทย 3 นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่นหนึ่งหมู่จากฐานทัพอเมริกัน, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam lem) EN: collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection   
การเก็บเงิน[n. exp.] (kān kep ngoen) EN: collection   
การรวมกลุ่ม[n.] (kān rūamklum) EN: collection   FR: collection [f]
การรวบรวม[n.] (kān rūaprūam) EN: collection   FR: collection [f] ; amas [m] ; compilation [f]
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūam khømūn) EN: data collection ; data acquisition   
การสะสม[n.] (kān sasom) EN: accumulation   FR: accumulation [f] ; collection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECTION    K AH0 L EH1 K SH AH0 N
COLLECTIONS    K AH0 L EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collection    (n) (k @1 l e1 k sh @ n)
collections    (n) (k @1 l e1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection [Add to Longdo]
Auffangbehälter {m}collection cup [Add to Longdo]
Gedichtsammlung {f}collection of poems [Add to Longdo]
Sammelkanal {m}collection flue; riser [Add to Longdo]
Sammelstation {f}collection area [Add to Longdo]
Sammeltank {m}collection tank [Add to Longdo]
Sammlung {f} | Sammlungen {pl}collection | collections [Add to Longdo]
Sammlungsprinzipien {pl}collection principles [Add to Longdo]
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.] [Add to Longdo]
Zitatensammlung {f}collection of quotations; anthology of quotations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ガーベジコレクション[, ga-bejikorekushon] (n) {comp} garbage collection [Add to Longdo]
ガーベッジコレクション[, ga-bejjikorekushon] (n) {comp} garbage collection; GC [Add to Longdo]
ガベジコレクション[, gabejikorekushon] (n) {comp} garbage collection [Add to Longdo]
クリップコレクション[, kurippukorekushon] (n) {comp} clip collection [Add to Longdo]
グリフ集合[グリフしゅうごう, gurifu shuugou] (n) {comp} glyph collection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables), #10,960 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编, #24,958 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile, #24,958 [Add to Longdo]
乐府诗集[yuè fǔ shī jí, ㄩㄝˋ ㄈㄨˇ ㄕ ㄐㄧˊ, / ] Collection of yuefu lyric poems, compiled in 12th century by Guo Maoqian 郭茂倩|郭茂倩 [Add to Longdo]
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, ] collection of papers (published as one volume) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
著作集[ちょさくしゅう, chosakushuu] collection [Add to Longdo]
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]
論文集[ろんぶんしゅう, ronbunshuu] collection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collection \Col*lec"tion\, n. [L. collectio: cf. F. collection.]
   1. The act or process of collecting or of gathering; as, the
    collection of specimens.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is collected; as:
    (a) A gathering or assemblage of objects or of persons. "A
      collection of letters." --Macaulay.
    (b) A gathering of money for charitable or other purposes,
      as by passing a contribution box for freewill
      offerings. "The collection for the saints." --1 Cor.
      xvi. 1
    (c) (Usually in pl.) That which is obtained in payment of
      demands.
    (d) An accumulation of any substance. "Collections of
      moisture." --Whewell. "A purulent collection."
      --Dunglison.
      [1913 Webster]
 
   3. The act of inferring or concluding from premises or
    observed facts; also, that which is inferred. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We may safely say thus, that wrong collections have
       been hitherto made out of those words by modern
       divines.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The jurisdiction of a collector of excise. [Eng.]
 
   Syn: Gathering; assembly; assemblage; group; crowd;
     congregation; mass; heap; compilation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collection
   n 1: several things grouped together or considered as a whole
      [syn: {collection}, {aggregation}, {accumulation},
      {assemblage}]
   2: a publication containing a variety of works [syn:
     {collection}, {compendium}]
   3: request for a sum of money; "an appeal to raise money for
     starving children" [syn: {solicitation}, {appeal},
     {collection}, {ingathering}]
   4: the act of gathering something together [syn: {collection},
     {collecting}, {assembling}, {aggregation}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 collection [kɔlɛksjõ]
   bevy; collection; group; heap; herd; set
   collection
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top