Search result for

(68 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三-, *三*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さん, san] (n) สาม
[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง
[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
蔵経[さんぞうけい, sanzoukei] (n) พระไตรปิืฏก
角波[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
位一体[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: Decomposition: 一 (yī )  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two)

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);3[さん(P);み(P), san (P); mi (P)] (num) (1) three; (pref) (2) tri-; (P) [Add to Longdo]
々九度;九度[さんさんくど, sansankudo] (n) three-times-three exchange of nuptial cups [Add to Longdo]
が日;箇日[さんがにち, sanganichi] (n) first three days of the New Year (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]
つ(P);3つ[みっつ, mittsu] (num) three; (P) [Add to Longdo]
つどもえの争い;つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See つ巴戦) three-cornered battle [Add to Longdo]
つ角[みつかど, mitsukado] (n) three corners [Add to Longdo]
つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs [Add to Longdo]
つ股[みつまた, mitsumata] (n) forked stick [Add to Longdo]
つ子[みつご, mitsugo] (n) (1) three-year-old; (2) triplets [Add to Longdo]
つ子の魂百まで[みつごのたましいひゃくまで, mitsugonotamashiihyakumade] (exp) the child is father to the man; lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sān, ㄙㄢ, ] three; 3 [Add to Longdo]
[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
[sān shì, ㄙㄢ ㄕˋ, ] the Third (of named Kings) [Add to Longdo]
九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, ] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year [Add to Longdo]
[Sān jǐng, ㄙㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] Mitsui (Japanese company) [Add to Longdo]
[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact [Add to Longdo]
人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."角形」を定義するのは難しいです。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは々五々帰り始めた。
Could we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?2月27日の時から1時間くらい会うことにしませんか。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから田に住んでいますか。
You can borrow three books at a time.あなたは一度に冊の本を借りる事が出来ます。
You are required to provide three months' rent in deposit.あなたは家賃のヶ月分を資金として払わなければならない。
You'll get there by three o'clock.あなたは時までにはそこに着きますよ。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに田に住むつもりですか。
You came when I was thirty.アンタは私が〇才のときの子だよ。
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と二人脚で仕事をするしかないのかね。 [M]
My aunt has three children.叔母さんには人の子供がいる。
Take this medicine for your cold three times a day.かぜにはこの薬を一日回飲みなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Random House doesn't seem to be complaining. Oh, come on, they're three times our size.[CN] 拜托 他们规模是我们的 Til Death (2012)
The issue of revoking the Japan Outstanding Literature Prize...[JA] (浦) ああ... Affection (2017)
Also, you have three minutes.[CN] 只有分钟时间 The Sword's Edge (2012)
I'm sorry, Ms. Miura.[JA] すいません 浦さん Reason (2017)
Mr. Hanaki, will it be all right for you to continue?[JA] (浦(みうら)) 花木さん 続けても大丈夫ですか? Reason (2017)
-Good night. -Good night.[JA] (浦)お疲れさまです (桜井)うん お疲れ〜 Affection (2017)
Yes.[JA] (浦)ええ Ready (2017)
I spent my junior year in Venice.[CN] 我大在威尼斯过的 Til Death (2012)
Oh, it's Miura?[JA] (森口(もりぐち)) あっ 浦(みうら)君? Ready (2017)
Mr. Sakurai, can I talk to you?[JA] (浦(みうら)) 桜井(さくらい)さん ちょっといいですか? Affection (2017)
White House itinerary calls for the greeting ceremony in three hours.[CN] 根据白宫的日程表 欢迎会将在小时内开始 The Sword's Edge (2012)
- Yeah. All three days...[CN] 是的 整整天 太激动人心了 Battle of the Proxies (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
次の多項式[さんじのたこうしき, sanjinotakoushiki] third order polynomial [Add to Longdo]
者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[みき, miki] Miki (Name) [Add to Longdo]
権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top