ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyrize

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyrize-, *martyrize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyrize[VT] ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize[VT] ทำให้ทุกข์ทรมาน

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyrize \Mar"tyr*ize\, v. t. [Cf. F. martyriser, LL.
   martyrizare.]
   To make a martyr of. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martyrize
   v 1: torture and torment like a martyr [syn: {martyr},
      {martyrize}, {martyrise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

martyrize

 


  

 
martyrize
 • ยอมทุกข์ทรมาน[Lex2]
 • ทำให้ทุกข์ทรมาน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top